NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 55/ 2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 3 znie:
(3) Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu určený podľa odseku 5, ak
§ 7
neustanovuje inak. Vedúceho odboru okresného úradu vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy1).“.
„Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 21 a § 22 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajšie poznámky pod čiarou 1 a 1a sa označujú ako poznámky pod čiarou 1a a 1b.
2.Za § 9b sa vkladá § 9c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2021
Vedúci odboru okresného úradu podľa právnej úpravy účinnej do 30. apríla 2021 sa považuje za vedúceho odboru vymenovaného podľa tohto zákona v znení účinnom 1. mája 2021.“.
Čl. II
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 470/2019 sa dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11. prednostom okresného úradu na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy.“.
2.V § 7 ods. 11 sa na konci pripája táto veta:
„Na štátneho zamestnanca podľa odseku 2 písm. b) jedenásteho bodu sa nevzťahujú ustanovenia podľa prvej vety a ustanovenia § 17 ods. 5 písm. a), § 20 ods. 7 a § 137 ods. 4, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.“.
3.Za § 193dc sa vkladá § 193de, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠193de
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. mája 2021
Štátny zamestnanec v stálej štátnej službe, ktorý je vedúcim odboru okresného úradu podľa predpisov účinných do 30. apríla 2021, sa považuje za štátneho zamestnanca dočasne preloženého na štátnozamestnanecké miesto vedúceho odboru okresného úradu podľa § 55 ods. 1 písm. r). Po odvolaní z funkcie vedúceho odboru okresného úradu podľa osobitného predpisu sa štátny zamestnanec podľa prvej vety považuje za štátneho zamestnanca, ktorého štátnozamestnanecké miesto bolo zrušené. Služobný úrad trvale preloží štátneho zamestnanca s jeho súhlasom na vhodné štátnozamestnanecké miesto, ak sa nedohodnú inak. Ak služobný úrad nemá pre štátneho zamestnanca vhodné štátnozamestnanecké miesto alebo štátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preložením na vhodné štátnozamestnanecké miesto a nedohodne sa so služobným úradom inak, štátnozamestnanecký pomer možno skončiť dohodou alebo výpoveďou. Na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru sa primerane použijú ustanovenia § 75 ods. 1 písm. b) a § 83.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.