DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky: Mária Šofranko, Peter Kremský a Richard Vašečka.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania „doma“ iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl.
Z pedagogickej praxe vyplýva, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie rovnako ako individuálne vzdelávanie na prvom stupni napĺňa ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Existuje teda dôvod pre možnosť individuálneho vzdelávania „doma“ aj na druhom stupni základnej školy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
S cieľom umožniť individuálne vzdelávanie všetkým žiakom základných škôl bez rozdielu veku, sa navrhuje umožniť individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl rovnako ako tomu bolo doteraz pre žiakov prvého stupňa základných škôl. V súčasnosti môžu žiaci druhého stupňa základnej školy plniť školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania, len ak im zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, alebo ak je žiak vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.
Z pedagogickej praxe vyplýva, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie rovnako ako individuálne vzdelávanie na prvom stupni napĺňa ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Existuje teda dôvod pre možnosť individuálneho vzdelávania aj na druhom stupni základnej školy, a to bez zdravotných dôvodov, resp. z dôvodu vzatia do väzby alebo z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody.
K Čl. II
Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2021, vzhľadom na začiatok školského roka 2021/2022.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladatelia návrhu právneho predpisu poslanci Národnej rady SR: Mária Šofranko, Peter Kremský a Richard Vašečka.
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.
Predmet návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.