ZBIERKA
ZÁKONOV
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Ročník
2004
Vyhlásené:
30.
09.
2004
Časová
verzia
predpisu
účinná
od:
1.
01.
2
0
2
1
Obsah
dokumentu
je
právne
záväzný.
523
Z Á K O N
z
23.
septembra
2004
o
rozpočtových
pravidlách
verejnej
správy
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
Národná
rada
Slovenskej
republiky
sa
uzniesla
na
tomto
zákone:
Čl.
I
PRVÁ
ČASŤ
ZÁKLADNÉ
USTANOVENIA
§
1
Predmet
a
rozsah
úpravy
(1)
Tento
zákon
upravuje
a)
rozpočet
sektora
verejnej
správy
(ďalej
len
„verejná
správa“),
osobitne
štátny
rozpočet,
vzájomné
finančné
a
s
nimi
súvisiace
vzťahy
v
rámci
verejnej
správy
a
tieto
vzťahy
k
ostatným
subjektom,
b)
rozpočtový
proces,
pravidlá
rozpočtového
hospodárenia,
funkciu
a
zostavovanie
štátneho
záverečného
účtu
a
súhrnnej
výročnej
správy
Slovenskej
republiky
(ďalej
len
„súhrnná
výročná
správa“),
c)
postavenie
Ministerstva
financií
Slovenskej
republiky
(ďalej
len
„ministerstvo
financií“),
ďalších
ministerstiev
a
ostatných
ústredných
orgánov
štátnej
správy
1
)
a
iných
právnických
osôb
verejnej
správy
v
rozpočtovom
procese,
d)
zriaďovanie
rozpočtových
organizácií
a
príspevkových
organizácií
a
hospodárenie
rozpočtových
organizácií
a
príspevkových
organizácií.
(2)
Tento
zákon
sa
vzťahuje
na
prostriedky
určené
na
financovanie
spoločných
programov
Slovenskej
republiky
a
Európskej
únie
a
prostriedky
určené
na
financovanie
účelov
vyplývajúcich
z
medzinárodných
zmlúv
o
poskytnutí
grantu
uzatvorených
medzi
Slovenskou
republikou
a
i
n
ý
m
i
štátmi
a
na
postupy,
právne
vzťahy,
práva
a
povinnosti
osôb
vo
vzťahu
k
týmto
prostriedkom,
a
k
osobitný
predpis
neustanovuje
inak.
1a
)
§
2
Vymedzenie
pojmov
Na
účely
tohto
zákona
sa
rozumie
a)
verejnými
prostriedkami
finančné
prostriedky,
s
ktorými
hospodária
právnické
osoby
verejnej
správy;
verejnými
prostriedkami
aj
prostriedky
Európskej
únie
a
odvody
Európskej
únii,
Strana
2
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
523/2004
Z.
z.
b)
schodkom
štátneho
rozpočtu
záporný
rozdiel
medzi
príjmami
štátneho
rozpočtu
a
výdavkami
štátneho
rozpočtu,
c)
prebytkom
štátneho
rozpočtu
kladný
rozdiel
medzi
príjmami
štátneho
rozpočtu
a
výdavkami
štátneho
rozpočtu,
d)
záväzným
ukazovateľom
štátneho
rozpočtu
1.
limit
výdavkov
štátneho
rozpočtu
na
realizáciu
programu
vlády
Slovenskej
republiky
(ďalej
len
„vláda“)
a
časti
programu
vlády,
2.
zámery
a
vybrané
ciele
programu
vlády,
3.
príjem
kapitoly
štátneho
rozpočtu
(ďalej
len
„kapitola“),
o
ktorom
to
ustanoví
z
á
k
o
n
o
štátnom
rozpočte
na
príslušný
rozpočtový
rok,
4.
limit
výdavkov
štátneho
rozpočtu,
ktorý
ustanoví
zákon
o
štátnom
rozpočte
na
príslušný
rozpočtový
rok,
alebo
limit
výdavku
určený
podľa
§
6
ods.
3,
§
22
ods.
1,
§
24
ods.
6,
e)
prostriedkami
Európskej
únie
finančné
prostriedky
poskytnuté
Slovenskej
republike
z
rozpočtu
Európskej
únie,
ktoré
sa
v
Slovenskej
republike
poskytujú
prostredníctvom
certifikačného
orgánu
2
)
alebo
Ministerstva
pôdohospodárstva
a
rozvoja
vidieka
Slovenskej
republiky,
f)
odvodmi
Európskej
únii
finančné
prostriedky
odvádzané
Slovenskou
republikou
do
rozpočtu
Európskej
únie.
DRUHÁ
ČASŤ
VEREJNÁ
SPRÁVA
§
3
Subjekty
verejnej
správy
(1)
Subjektmi
verejnej
správy
právnické
osoby
zapísané
v
registri
organizácií
vedenom
Štatistickým
úradom
Slovenskej
republiky
podľa
osobitného
predpisu
3
)
a
zaradené
vo
verejnej
správe
v
súlade
s
jednotnou
metodikou
platnou
pre
Európsku
úniu,
a
to
a)
v
ústrednej
správe,
b)
v
územnej
samospráve,
c)
vo
fondoch
sociálneho
poistenia
a
fondoch
zdravotného
poistenia.
(2)
V
ústrednej
správe
sa
vykazujú
štátne
rozpočtové
organizácie
a
štátne
príspevkové
organizácie,
štátne
účelové
fondy
(ďalej
len
„štátny
fond“)
a
Slovenský
pozemkový
fond.
V
ústrednej
správe
sa
vykazujú
aj
verejné
vysoké
školy
4
)
a
ďalšie
subjekty,
ktoré
zapísané
a
zaradené
v
registri
podľa
odseku
1
v
ústrednej
správe.
V
územnej
samospráve
sa
vykazujú
obce
a
vyššie
územné
celky
a
nimi
zriadené
rozpočtové
organizácie
a
príspevkové
organizácie,
ako
aj
ďalšie
subjekty,
ktoré
zapísané
a
zaradené
v
registri
podľa
odseku
1
v
územnej
samospráve.
V
o
fondoch
sociálneho
poistenia
a
fondoch
zdravotného
poistenia
sa
vykazuje
Sociálna
poisťovňa
5
)
a
zdravotné
poisťovne.
(3)
Na
Najvyšší
kontrolný
úrad
Slovenskej
republiky
sa
vzťahuje
tento
zákon,
ak
osobitný
zákon
neustanovuje
inak.
(4)
Na
subjekty
verejnej
správy,
ktorými
obce,
vyššie
územné
celky
a
nimi
zriadené
rozpočtové
organizácie
a
príspevkové
organizácie
a
Exportno-importná
banka
Slovenskej
republiky
s
a
vzťahuje
tento
zákon,
ak
osobitný
zákon
neustanovuje
inak.
523/2004
Z.
z.
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
Strana
3
§
4
Rozpočet
verejnej
správy
(1)
Rozpočet
verejnej
správy
je
strednodobým
ekonomickým
nástrojom
finančnej
politiky
štátu.
Zostavuje
sa
každoročne
najmenej
na
tri
rozpočtové
roky.
Rozpočtový
rok
je
zhodný
s
kalendárnym
rokom.
Rozpočet
verejnej
správy
tvoria
a)
štátny
rozpočet
na
príslušný
rozpočtový
rok
a
súhrn
rozpočtov
ostatných
subjektov
verejnej
správy
vrátane
príjmov
a
výdavkov
súvisiacich
s
vykonávaním
verejného
zdravotného
poistenia
v
súlade
s
jednotnou
metodikou
platnou
pre
Európsku
úniu
na
príslušný
rozpočtový
rok,
b)
štátny
rozpočet
na
rok
nasledujúci
po
príslušnom
rozpočtovom
roku
a
súhrn
rozpočtov
ostatných
subjektov
verejnej
správy
vrátane
príjmov
a
výdavkov
súvisiacich
s
vykonávaním
verejného
zdravotného
poistenia
v
súlade
s
jednotnou
metodikou
platnou
pre
Európsku
ú
n
i
u
na
rok
nasledujúci
po
príslušnom
rozpočtovom
roku,
c)
štátny
rozpočet
na
rok
nasledujúci
po
roku,
na
ktorý
sa
zostavil
štátny
rozpočet
podľa
písmena
b),
a
súhrn
rozpočtov
ostatných
subjektov
verejnej
správy
vrátane
príjmov
a
výdavkov
súvisiacich
s
vykonávaním
verejného
zdravotného
poistenia
v
súlade
s
jednotnou
metodikou
platnou
pre
Európsku
úniu
na
rok
nasledujúci
po
roku,
na
ktorý
sa
zostavili
rozpočty
p
o
d
ľ
a
písmena
b).
(2)
Rozpočtované
príjmy
a
rozpočtované
výdavky
rozpočtov
uvedených
v
odseku
1
písm.
b)
a
c)
nie
záväznými
ukazovateľmi.
(3)
Ministerstvo
financií
predkladá
rozpočet
verejnej
správy
na
schválenie
vláde.
Vláda
predkladá
Národnej
rade
Slovenskej
republiky
(ďalej
len
„národná
rada“)
vládny
návrh
zákona
o
štátnom
rozpočte
na
príslušný
rozpočtový
rok
a
na
informáciu
rozpočet
verejnej
správy.
(4)
V
rozpočte
verejnej
správy,
pri
sledovaní
plnenia
rozpočtu
verejnej
správy
a
pri
pohyboch
na
účtoch
finančných
aktív
sa
uplatňuje
rozpočtová
klasifikácia,
podľa
ktorej
sa
jednotne
určujú
a
triedia
príjmy
a
výdavky
rozpočtu
verejnej
správy
vrátane
ich
vecného
vymedzenia,
a
finančné
operácie
s
finančnými
aktívami.
Rozpočtovú
klasifikáciu
tvorí
druhová
klasifikácia,
organizačná
klasifikácia,
ekonomická
klasifikácia
a
funkčná
klasifikácia.
Funkčná
klasifikácia
sa
používa
najmä
na
účely
medzinárodného
porovnávania
výdavkov
verejnej
správy
podľa
funkcií
verejnej
správy;
funkčnú
klasifikáciu
ustanovuje
osobitný
predpis.
6
)
Druhovú
klasifikáciu,
organizačnú
klasifikáciu
a
ekonomickú
klasifikáciu
ustanovuje
opatrenie,
ktoré
vydá
ministerstvo
financií
a
ktoré
sa
vyhlasuje
uverejnením
oznámenia
o
jeho
vydaní
v
Zbierke
zákonov
Slovenskej
republiky.
Povinnosť
uplatňovať
rozpočtovú
klasifikáciu
sa
vzťahuje
na
všetky
subjekty
verejnej
správy.
(5)
Rozpočet
verejnej
správy
v
jednotnej
metodike
platnej
pre
Európsku
úniu
v
jednotlivých
rozpočtových
rokoch
tvoria
a)
časovo
rozlíšené
príjmy
a
časovo
rozlíšené
výdavky
verejnej
správy,
b)
rozpočtové
vzťahy
v
rámci
verejnej
správy
a
rozpočtové
vzťahy
k
ostatným
subjektom,
c)
schodok
rozpočtu
verejnej
správy
alebo
prebytok
rozpočtu
verejnej
správy.
(6)
Súčasťou
rozpočtu
verejnej
správy
je
aj
schválený
rozpočet
verejnej
správy
na
bežný
rozpočtový
rok,
údaje
o
očakávanej
skutočnosti
bežného
rozpočtového
roka
a
údaje
o
skutočnom
plnení
rozpočtu
verejnej
správy
za
predchádzajúce
dva
rozpočtové
roky.
(7)
Pre
potreby
vyčíslenia
rozpočtovaného
schodku
rozpočtu
verejnej
správy
v
rozpočtovom
r
o
k
u
alebo
rozpočtovaného
prebytku
rozpočtu
verejnej
správy
v
rozpočtovom
roku
v
jednotnej
metodike
platnej
pre
Európsku
úniu
do
rozpočtov
subjektov
verejnej
správy
nepatria
Strana
4
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
523/2004
Z.
z.
a)
v
časovo
rozlíšených
príjmoch
tieto
finančné
operácie
s
finančnými
aktívami:
1.
prijaté
úvery,
pôžičky
a
návratné
finančné
výpomoci,
2.
splátky
poskytnutých
úverov,
pôžičiek
a
návratných
finančných
výpomocí,
3.
príjmy
z
predaja
majetkových
účastí,
4.
zostatky
prostriedkov
z
predchádzajúceho
rozpočtového
roka,
b)
v
časovo
rozlíšených
výdavkoch
tieto
finančné
operácie
s
finančnými
aktívami:
1.
poskytnuté
úvery,
pôžičky
a
návratné
finančné
výpomoci,
2.
splátky
prijatých
úverov,
pôžičiek
a
návratných
finančných
výpomocí,
3.
výdavky
na
obstaranie
majetkových
účastí.
(8)
Schodok
rozpočtu
verejnej
správy
v
jednotnej
metodike
platnej
pre
Európsku
úniu
je
záporný
rozdiel
medzi
časovo
rozlíšenými
príjmami
verejnej
správy
a
časovo
rozlíšenými
výdavkami
verejnej
správy.
(9)
Prebytok
rozpočtu
verejnej
správy
v
jednotnej
metodike
platnej
pre
Európsku
úniu
je
k
l
a
d
n
ý
rozdiel
medzi
časovo
rozlíšenými
príjmami
verejnej
správy
a
časovo
rozlíšenými
výdavkami
verejnej
správy.
§
5
Štátne
fondy
(1)
Štátny
fond
je
právnická
osoba,
ktorá
sa
zriaďuje
zákonom
na
financovanie
osobitne
určených
úloh
štátu.
Správcom
štátneho
fondu
je
ústredný
orgán
štátnej
správy
ustanovený
zákonom.
Správca
štátneho
fondu
predkladá
ministerstvu
financií
návrh
rozpočtu
štátneho
f
o
n
d
u
na
príslušný
rozpočtový
rok,
prehľad
pohľadávok
štátneho
fondu
a
záväzkov
štátneho
f
o
n
d
u
a
návrh
záverečného
účtu
štátneho
fondu.
(2)
Zdroje
štátneho
fondu
a
spôsob
použitia
jeho
prostriedkov
ustanovuje
zákon,
ktorým
s
a
štátny
fond
zriaďuje.
Ako
doplnkový
zdroj
štátneho
fondu
možno
prostredníctvom
správcu
štátneho
fondu
poskytnúť
dotáciu
zo
štátneho
rozpočtu
v
rozsahu
schválenom
zákonom