1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Predmet úpravy a ciele
Táto smernica od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že verejní obstarávatelia a obstarávateľské subjekty budú pri obstarávaní určitých vozidiel cestnej dopravy zohľadňovať energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok odvetvia dopravy k politikám Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 1
Tento zákon upravuje
a) minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel (ďalej len „minimálny podiel“) pri zadávaní nadlimitnej zákazky pri verejnom obstarávaní1) a zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave,2)
b) dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
c) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
1) § 26 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. L 315, 3.12.2007) v platnom znení.
Ú
Č: 2
Výnimky
Členské štáty môžu oslobodiť od plnenia požiadaviek stanovených v tejto smernici vozidlá uvedené v článku 2 ods. 2 písm. d) a v článku 2 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 (*1) a v bodoch 5.2 až 5.5 a v bode 5.7 časti A prílohy I k uvedenému nariadeniu.
(*1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. L 151, 14.6.2018, s. 1).
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 2
O: 3
P: a
B: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(3) Tento zákon sa vzťahuje na
a)vozidlo kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N3,6) okrem
1.vozidla navrhnutého a vyrobeného alebo prispôsobeného len na použitie ozbrojenými silami,
2.vozidla navrhnutého a vyrobeného na použitie predovšetkým na stavenisku, v kameňolome, v prístave alebo na letisku,
3.vozidla navrhnutého a vyrobeného alebo prispôsobeného na použitie Policajným zborom alebo iným orgánom verejnej moci zodpovedným za udržiavanie verejného poriadku podľa osobitných predpisov,7) Hasičským a záchranným zborom alebo inou hasičskou jednotkou alebo civilnou ochranou,
4.pancierového vozidla určeného na ochranu prepravovaných osôb alebo nákladu,8)
5.sanitného vozidla určeného na prepravu chorých osôb alebo ranených osôb,9)
6.pohrebného vozidla určeného na prepravu zosnulých osôb,10)
7.vozidla určeného na prepravu osôb na invalidnom vozíku,11)
8.samohybného žeriavu,12)
6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek učených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
7) Napríklad § 1 písm. d) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej justičnej stráže v
Ú
2
znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) Bod 5.2 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
9) Bod 5.3 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
10) Bod 5.4 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
11) Bod 5.5 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
12) Bod 5.7 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
Č: 3
O:1
Rozsah pôsobnosti
1. Táto smernica sa vzťahuje na obstarávanie prostredníctvom:
a)zmlúv o kúpe, lízingu, prenájme alebo nákupe na splátky vozidiel cestnej dopravy zadaných verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľskými subjektmi, pokiaľ sa na nich vzťahuje povinnosť uplatňovať postupy obstarávania uvedené v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (*2) a 2014/25/EÚ (*3);
b)zmlúv o službách vo verejnom záujme v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (*4), ktorých predmetom je poskytovanie služieb osobnej cestnej dopravy nad rámec prahovej hodnoty, ktorú stanovia členské štáty tak, aby nepresahovala uplatniteľnú prahovú hodnotu stanovenú v článku 5 ods. 4 uvedeného nariadenia;
c)zmlúv o službách stanovených v tabuľke 1 prílohy k tejto smernici, pokiaľ sa na verejných obstarávateľov alebo obstarávateľské subjekty vzťahuje povinnosť uplatňovať postupy obstarávania uvedené v smerniciach 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ.
Táto smernica sa uplatňuje len na také zmluvy, pri ktorých sa výzva na súťaž zaslala po 2. auguste 2021, alebo v prípadoch, ak výzva na súťaž nie je plánovaná, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľský subjekt začal postup obstarávania po uvedenom dátume.
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 2
O: 1
Č: I
§: 9
Rozsah pôsobnosti
(1)Tento zákon sa vzťahuje na
a)nadlimitnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom3) a obstarávateľom,4) ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky alebo prenájom vozidla podľa odseku 3,
b)nadlimitnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predmetom je služba podľa prílohy č. 1, ak sa poskytuje vozidlom podľa odseku 3,
c)zmluvu o službách vo verejnom záujme uzavretú podľa osobitného predpisu2) objednávateľom, ktorý poskytuje službu vo verejnom záujme (ďalej len „objednávateľ“), ak sa táto služba poskytuje vozidlom podľa odseku 3 a priemerná ročná hodnota služby alebo jej rozsah vyjadrený počtom najazdených kilometrov za rok presiahne hodnotu podľa osobitného predpisu.5)
2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. L 315, 3.12.2007) v platnom znení.
3) § 7 zákona č. 343/2015 Z. z.
4) § 9 zákona č. 343/2015 Z. z.
5) Čl. 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
Prechodné ustanovenia
(1) Postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž odoslané na uverejnenie do 1. augusta 2021, sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
(2) Postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) preukázateľne začatý do 1. augusta 2021, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž, sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
(3) Zadávanie zákaziek v rámci dynamického nákupného systému, pri ktorom bolo oznámenie o zámere zriadiť dynamický nákupný systém podľa osobitného predpisu26) odoslané na uverejnenie do 1. augusta 2021, sa uskutoční podľa predpisov účinných do
Ú
3
1. augusta 2021.
(4) Zadávanie zákaziek na základe rámcovej dohody, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž odoslané na uverejnenie do 1. augusta 2021, sa uskutoční podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
(5) Postup zadávania zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa § 2 ods. 1 písm. c), pri ktorej bola výzva na predkladanie súťažných návrhov27) odoslaná na uverejnenie do 1. augusta 2021, sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
(6) Postup zadávania zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa § 2 ods. 1 písm. c) preukázateľne začatý do 1. augusta 2021, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021 nevyžadovalo zverejnenie výzvy na predloženie súťažných návrhov, sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
26) § 59 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
27) Čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
Č: 3
O: 2
Táto smernica sa neuplatňuje na:
a)vozidlá uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a), b) a c) a v článku 2 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/858;
b)vozidlá kategórie M3 okrem vozidiel triedy I a triedy A, ako vymedzené v článku 3 bodoch 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (*5).
(*2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28.3.2014, s. 65)."
(*3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243)."
(*4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1)."
(*5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. L 200, 31.7.2009, s. 1).“"
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 2
O: 3
P: a
B: 9, 10, 11, 12, 13
(3) Tento zákon sa vzťahuje na
a)vozidlo kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N3, 6) okrem
9.pásového vozidla,
10.poľnohospodárskeho vozidla alebo lesného vozidla,13)
11.dvojkolesového vozidla alebo trojkolesového vozidla a štvorkolky,14)
12.vozidla s vlastným pohonom, ktoré je osobitne navrhnuté a vyrobené na vykonávanie práce, ktoré z dôvodu jeho konštrukčných vlastností nie je vhodné na prepravu osôb alebo tovaru a ktoré nie je strojovým zariadením upevneným na podvozku motorového vozidla,
13.vozidla kategórie M3, ktoré nie je vozidlom triedy I alebo triedy A,15)
6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek učených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
14) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
15) Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 107 Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie (Ú. v. EÚ L 255, 29. 9. 2010).
Ú
Č: 4
Na účely tejto smernice:
N
Návrh zákona o
Č: I
(1)Tento zákon sa vzťahuje
Ú
4
O: 1 a 2
1.„verejní obstarávatelia“ verejní obstarávatelia v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 1 smernice 2014/24/EÚ a v článku 3 smernice 2014/25/EÚ;
2.„obstarávateľské subjekty“ obstarávatelia v zmysle vymedzenia v článku 4 smernice 2014/25/EÚ;
podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 2
O: 1
P: a
a)na nadlimitnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom3) a obstarávateľom, 4) ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky alebo prenájom vozidla podľa odseku 3,
3) § 7 zákona č. 343/2015 Z. z.
4) § 9 zákona č. 343/2015 Z. z.
Č: 4
O: 3
„vozidlo cestnej dopravy“ je vozidlo kategórie M alebo N v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2018/858;
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 2
O: 3
P: a
(3) Tento zákon sa vzťahuje na
a)vozidlo kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N3, 6) okrem
6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek učených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
Ú
Č: 4
O: 4 a 5
4. „ekologické vozidlo“ je
a) vozidlo kategórie M1, M2 alebo N1 s maximálnymi výfukovými emisiami CO2 v g/km a emisiami znečisťujúcich látok v reálnych podmienkach jazdy pod percentuálnou hodnotou platných emisných limitov stanovených v tabuľke 2 prílohy ( Príloha 2: vozidlo kategórie M1, M2 alebo N1, ktoré do 31. decembra 2025 nepresahuje emisný limit CO2 vo výške 50 g/km a 80 % emisných limitov pre látky znečisťujúce ovzdušie v reálnych podmienkach jazdy alebo od 1. januára 2026 nemá žiadne emisie CO2 ) alebo
b) vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 využívajúce alternatívne palivá v zmysle vymedzenia v článku 2 bodoch 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ (*6), s výnimkou palív vyrobených zo surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pre ktoré sa v súlade s článkom 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (*7) pozoruje významné rozšírenie výroby na pôdu s vysokými zásobami uhlíka. V prípade vozidiel, ktoré používajú kvapalné biopalivá, syntetické a parafinické palivá, sa uvedené palivá nesmú zmiešavať s konvenčnými fosílnymi palivami;
5. „ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami“ je ekologické vozidlo v zmysle vymedzenia v bode 4 písm. b) tohto článku bez spaľovacieho motora alebo s motorom s vnútorným spaľovaním, ktoré emituje menej ako 1 g CO2/kWh, merané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 (*8) a jeho vykonávacími opatreniami, alebo ktoré emituje menej ako 1 g CO2/km, merané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (*9) a jeho vykonávacími opatreniami.
(*6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. L 307, 28.10.2014, s. 1)."
(*7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. L 328,
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 3
O: 1
P: b, c, d
b) ekologickým vozidlom
1.vozidlo kategórie M1, M2 alebo N1, ktoré
1a. do 31. decembra 2025 nepresahuje emisný limit CO2 vo výške 50 g/km a 80 % emisných limitov pre látky znečisťujúce ovzdušie v reálnych podmienkach jazdy16) alebo
2a. od 1. januára 2026 nemá žiadne emisie CO2,
2.vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, ktoré využíva alternatívne palivo,
3.vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 bez spaľovacieho motora alebo so spaľovacím motorom, ktoré emituje menej ako 1 g CO2/kWh, merané podľa osobitného predpisu,18) alebo ktoré emituje menej ako 1 g CO2/km, merané podľa osobitného predpisu;19) také vozidlo je súčasne vozidlom s nulovými emisiami,
4.trolejbus, ktorý
4a. je poháňaný len elektrickou energiou alebo v čase, keď nie je pripojený do siete, používa len hnaciu sústavu s nulovými emisiami; také vozidlo je súčasne vozidlom s nulovými emisiami,
4b. nespĺňa vymedzenie podľa podbodu 4a.
c) alternatívnym palivom palivo alebo iný zdroj energie, ktoré je určené aspoň čiastočne ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a znižuje emisie uhlíka a zlepšuje environmentálne vplyvy odvetvia dopravy, najmä elektrická energia, vodík (H2), syntetické a parafinické palivo, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), skvapalnený ropný plyn (LPG) a biopalivo; alternatívnym palivom nie je palivo vyrobené zo surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré podľa osobitného predpisu20) spôsobuje významné rozširovanie výroby na pôdu s vysokými zásobami uhlíka a kvapalné biopalivo, syntetické a parafinické palivo ak je zmiešané s fosílnom palivom,
d) biopalivom kvapalné palivo alebo plynné palivo určené pre dopravu, ktoré je
Ú
5
21.12.2018, s. 82)."
(*8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1)."
(*9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).“"
vyrobené z biomasy,
14) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
17) Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení.
18) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. L 188, 18.7.2009, s. 1) v platnom znení.
19) Nariadenie (ES) č. 715/2007 v platnom znení.
20) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133/1, 21.5.2019).
Č: 5
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa pri obstarávaní vozidiel a služieb uvedených v článku 3 dodržali minimálne cieľové hodnoty obstarávania pre ekologické ľahké úžitkové vozidlá stanovené v tabuľke 3 prílohy a pre ekologické ťažké úžitkové vozidlá stanovené v tabuľke 4 prílohy. Uvedené cieľové hodnoty vyjadrené ako minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel na celkovom počte vozidiel cestnej dopravy zahrnutých do súhrnu všetkých zmlúv uvedených v článku 3 uzavretých od 2. augusta 2021 do 31. decembra 2025 pre prvé referenčné obdobie, a od 1. januára 2026 do 31. decembra 2030 pre druhé referenčné obdobie.
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 3
O: 1
P: a
Č: I
§: 4
O: 1
(1) Na účely tohto zákona je
a)referenčným obdobím obdobie pre vykazovanie minimálneho podielu od
1.2. augusta 2021 do 31. decembra 2025,
2.1. januára 2026 do 31. decembra 2030,
(1) Pri uzatváraní zmlúv podľa § 2 ods. 1 je verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo objednávateľ povinný dodržať minimálny podiel podľa odsekov 4 a 5 na celkovom počte vozidiel podľa § 2 ods. 3, za referenčné obdobie.
Ú
Č: 5
O: 2
Na účely výpočtu minimálnych cieľových hodnôt obstarávania je dátumom verejného obstarávania, ktorý sa berie do úvahy, dátum ukončenia postupu verejného obstarávania, a to zadaním zákazky.
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 4
O: 7
(7) Na výpočet minimálneho podielu pre referenčné obdobie je rozhodujúci dátum uzavretia zmluvy.
Ú
Č: 5
O: 3
Vozidlá, ktoré spĺňajú vymedzenie pojmu ekologické vozidlo podľa článku 4 bodu 4 alebo pojmu ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami podľa článku 4 bodu 5 v dôsledku dodatočnej modernizácie, sa môžu považovať za ekologické vozidlá alebo ťažké úžitkové vozidlá s nulovými emisiami na účely dosiahnutia súladu s minimálnymi cieľovými hodnotami obstarávania.
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 5
Do minimálneho podielu podľa § 4 ods. 4 a 5 je možné započítať vozidlo, ktoré spĺňa vymedzenie ekologického vozidla podľa § 3 písm. b) po prestavbe na ekologické vozidlo v priebehu referenčného obdobia; pre započítanie do výpočtu minimálneho podielu je rozhodujúci dátum zápisu zmeny údajov v časti II osvedčenia o evidencii.
Ú
Č: 5
O: 4, 5
V prípade zmlúv uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) sa počet vozidiel cestnej dopravy kúpených, kúpených na lízing, prenajatých alebo kúpených na splátky podľa každej zmluvy berie do úvahy na účely posúdenia súladu s minimálnymi cieľovými hodnotami obstarávania.
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej
Č: I
§: 4
O: 2, 3
(2)Pri zmluvách podľa § 2 ods. 1 písm. a) sa minimálny podiel určí ako podiel ekologických vozidiel na celkovom počte vozidiel uvedených v § 2 ods. 3, ktoré boli predmetom zmluvy za referenčné obdobie.
(3)Pri zmluvách podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) sa minimálny podiel určí ako
Ú
6
V prípade zmlúv uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) sa počet vozidiel cestnej dopravy, ktoré sa majú používať na poskytovanie služieb podľa každej zmluvy, berie do úvahy na účely posúdenia súladu s minimálnymi cieľovými hodnotami obstarávania.
dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
podiel ekologických vozidiel na celkovom počte vozidiel uvedených v § 2 ods. 3, ktoré sú využívané na poskytovanie služieb za referenčné obdobie.
Č: 5
O: 6
Ak sa neprijmú nové cieľové hodnoty pre obdobie po 1. januári 2030, cieľové hodnoty stanovené pre druhé referenčné obdobie sa budú uplatňovať naďalej a vypočítajú sa v súlade s odsekmi 1 až 5 v nasledujúcich päťročných obdobiach.
n.a.
n.a.
Č: 5
O: 7
Členské štáty môžu uplatňovať alebo povoliť svojim verejným obstarávateľom alebo obstarávateľským subjektom uplatňovať vyššie vnútroštátne cieľové hodnoty alebo prísnejšie požiadavky, než tie, ktoré sú uvedené v prílohe.“
n.a.
n.a.
Č: 8
Komisia uľahčí a zorganizuje výmenu znalostí a osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti postupov týkajúcich sa podpory obstarávania ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy verejnými obstarávateľmi a obstarávateľskými subjektmi.“
n.a.
n.a.
Č: 9
Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor zriadený článkom 9 smernice 2014/94/EÚ.
Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*10).
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3. Ak sa stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.
(*10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"
n.a.
n.a.
Č: 10
Podávanie správ a preskúmanie
1. Členské štáty informujú Komisiu do 2. augusta 2022 o opatreniach prijatých na vykonávanie tejto smernice a o zámeroch členských štátov týkajúcich sa budúcich implementačných činností vrátane načasovania a možného zdieľania úsilia medzi rôznymi úrovňami riadenia, ako aj o akýchkoľvek ďalších informáciách, ktoré členský štát považuje za relevantné.
2. Členské štáty predložia Komisii do 18. apríla 2026 a následne každé tri roky správu o vykonávaní tejto smernice. Uvedené správy sa priložia k správam ustanoveným v článku 83 ods. 3 druhom pododseku smernice 2014/24/EÚ a článku 99 ods. 3 druhom pododseku smernice 2014/25/EÚ a musia obsahovať informácie o opatreniach prijatých na vykonávanie tejto smernice, o budúcich implementačných činnostiach a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré členský štát považuje za relevantné. Uvedené správy obsahujú aj počet a kategórie vozidiel, na ktoré sa vzťahujú zmluvy uvedené v článku 3 ods. 1 tejto smernice, na základe údajov poskytnutých Komisiou v súlade s odsekom 3 tohto článku.
N
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 7
O: 7
(7) Úrad poskytuje Európskej komisii informácie a správy o plnení povinností podľa tohto zákona.
Ú
7
Informácie sa uvedú podľa kategórií stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 (*11).
3. S cieľom pomôcť členským štátom pri plnení ich povinností podávať správy Komisia zhromažďuje a uverejňuje počet a kategórie vozidiel, na ktoré sa vzťahujú zmluvy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) a c) tejto smernice, a to tak, že vyberie príslušné údaje z oznámení o zadaní zákazky uverejnených v databáze TED v súlade so smernicami 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ.
4. Komisia do 18. apríla 2027 a následne každé tri roky na základe správ uvedených v odseku 2 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice, v ktorej uvedie opatrenia prijaté členskými štátmi v tejto súvislosti.
5. Komisia do 31. decembra 2027 preskúma vykonávanie tejto smernice a v prípade potreby predloží legislatívny návrh na jej zmenu na obdobie po roku 2030 vrátane stanovenia nových cieľových hodnôt a zahrnutia ďalších kategórií vozidiel, ako sú dvoj- a trojkolesové vozidlá.
6. Komisia prijme vykonávacie akty v súlade s článkom 9 ods. 2, ktorými stanoví formát správ uvedených v odseku 2 tohto článku a mechanizmy ich prenosu.
(*11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1).“"
n.a.
n.a.
Č: 2
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 2. augusta 2021. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 2. augusta 2021.
Ú
Č: 3
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Č: 4
Článok 4
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
n.a.
Príloha: Tabuľka 1
Kód CPV
Opis
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej
Príloha č. 1
ZOZNAM SLUŽIEB
Kód CPV
Opis
8
60112000-6
Služby verejnej cestnej dopravy
60130000-8
Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
60140000-1
Nepravidelná osobná doprava
90511000-2
Služby na zber odpadu
60160000-7
Cestná doprava poštových zásielok
60161000-4
Doprava balíkov
64121100-1
Služby doručovania poštových zásielok
64121200-2
Služby doručovania balíkov
dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
60112000-6
Služby verejnej cestnej dopravy
60130000-8
Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
60140000-1
Nepravidelná osobná doprava
90511000-2
Služby na zber odpadu
60160000-7
Cestná doprava poštových zásielok
60161000-4
Doprava balíkov
64121100-1
Služby doručovania poštových zásielok
64121200-2
Služby doručovania balíkov
Príloha:
Tabuľka 2
Kategórie vozidiel
Do 31. decembra 2025
31. 12.2030
Od 1. januára 2026
CO2 g/km
Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie v reálnych podmienkach jazdy
(1)
ako
CO2 g/km
Emisie látok
znečisťujúcich
ovzdušie v reálnych
podmienkach jazdy
(1)
ako percento emisných
limitov
(2)
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 3
P: b
B: 1
b) ekologickým vozidlom
1.vozidlo kategórie M1, M2 alebo N1, ktoré
1a. do 31. decembra 2025 nepresahuje emisný limit CO2 vo výške 50 g/km a 80 % emisných limitov pre látky znečisťujúce ovzdušie v reálnych podmienkach jazdy17) alebo
2a. od 1. januára 2026 nemá žiadne emisie CO2,
17) Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení.
Ú
9
percento emisných limitov
(2)
M1
50
80 %
0
neuplatňuje sa
M2
50
80 %
0
neuplatňuje sa
N1
50
80 %
0
neuplatňuje sa
(1)
Deklarované maximálne hodnoty emisií v
reálnych podmienkach jazdy (RDE) počtu tuhých častíc (PN) v #/km a oxidov dusíka (NOx) v mg/km, ako je uvedené v bode 48.2 osvedčenia o zhode, ako sa uvádza v prílohe IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (*) pre úplné aj mestské jazdy v reálnych podmienkach.
(2)
Príslušné emisné limity stanovené v prílohe I k
nariadeniu (ES) č. 715/2007 alebo jeho následnej úprave.
Príloha
Tabuľka 3 a 4
Tabuľka 3: Minimálne cieľové hodnoty obstarávania pre podiel ekologických ľahkých úžitkových vozidiel v súlade s tabuľkou 2 na celkovom počte ľahkých úžitkových vozidiel, na ktoré sa vzťahujú zmluvy uvedené v článku 3 na úrovni členských štátov
Členský štát
Od 2. augusta 2021
do 31. decembra 2025
31. 12.2030
Od 1. januára 2026
do 31. decembra 2030
Slovensko
22 %
22 %
Tabuľka 4: Minimálne cieľové hodnoty obstarávania pre podiel ekologických ťažkých úžitkových vozidiel na celkovom počte ťažkých úžitkových
N
Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: I
§: 4
O: 4, 5, 6
(4) Minimálny podiel pre referenčné obdobie podľa § 3 písm. a) prvého bodu je
a)22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 a N1,
b)8 % pre vozidlo kategórie N2 a N3,
c)34 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus.
(5) Minimálny podiel pre referenčné obdobie podľa § 3 písm. a) druhého bodu je
a) 22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 a N1,
b) 9 % pre vozidlo kategórie N2 a N3,
c) 48 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus.
(6) Polovicu minimálneho podielu pre vozidlo podľa odseku 4 písm. c) a odseku 5 písm. c) verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo objednávateľ splní vozidlom s nulovými emisiami podľa § 3 ods. 1 písm. b) tretieho bodu alebo štvrtého bodu podbodu 4a.
Ú
10
vozidiel, na ktoré sa vzťahujú zmluvy uvedené v článku 3 na úrovni členských štátov
Členský štát
Nákladné autá (vozidlá kategórie N2 a N3)
31. 12.2030
Autobusy
(vozidlá kategórie M3)
(*1)
Od 2.augusta
2021 do 31. decembra 2025
Od
1. januára 2026 do
31.decembra 2030
Od
2. augusta 2021 do
31.
decembra 2025
Od 1. januára
2026 do
31. decembra
2030
Slovensko
8 %
9 %
34 %
48 %
(*1)
Polovica minimálnej cieľovej hodnoty podielu ekologických autobusov
musí byť splnená prostredníctvom obstarávania autobusov s nulovými emisiami v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 5. Táto požiadavka sa znižuje na jednu štvrtinu minimálnej cieľovej hodnoty pre prvé referenčné obdobie, ak viac ako 80 % autobusov, na ktoré sa vzťahuje súhrn všetkých zmlúv uvedených v článku 3, zadaných počas tohto obdobia v členskom štáte, poschodové autobusy.
11