Predkladacia správa
Materiál „Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky“ sa na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej „SR“) predkladá v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020-2024 a uznesením vlády SR č. 803/2020 zo 16. decembra 2020, ktorým vláda SR schválila Návrh Bezpečnostnej stratégie SR a poverila predsedu vlády predložiť do Národnej rady SR návrh novej Bezpečnostnej stratégie SR.
Návrh Bezpečnostnej stratégie SR bol pripravený pod vedením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré v zmysle poverenia vlády SR vytvorilo na tento účel osobitnú širokú medzirezortnú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov jednotlivých ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Kancelárie prezidenta SR.
Cieľom materiálu je predložiť novú Bezpečnostnú stratégiu SR, ktorá bude komplexne reagovať na zmenené bezpečnostné prostredie. Bezpečnostná situácia sa v posledných rokoch vo viacerých oblastiach zmenila s negatívnymi dôsledkami aj na bezpečnosť SR. Globálna pandémia nového koronavírusu spustila novú globálnu krízu, prehĺbila napätie medzi štátmi a rozdelila spoločnosť vo viacerých krajinách. Zmena klímy dnes citeľne ovplyvňuje celý svet. Vzrástla celková dynamika zmien a viaceré bezpečnostné hrozby sa stali nepredvídateľnejšie. Pokračoval trend oslabovania multilateralizmu a erózie medzinárodných dohôd a inštitúcií. Geopolitické súperenie sa prenieslo na všetky svetadiely a vzrástol vplyv autokratických štátov. Viaceré štáty ochotnejšie siahať k vojenským prostriedkom na presadenie svojich záujmov. Neštátni aktéri schopní čoraz vážnejšie ohrozovať záujmy štátov. Ozbrojené útoky sa dnes nevedú iba vojenskými prostriedkami a hybridné a kybernetické útoky voči niektorým štátom sa uskutočňujú takmer dennodenne. Zintenzívňuje sa snaha o získanie technologickej prevahy a vynútenie technologickej závislosti. Dezinformácie ohrozujú samotné fungovanie demokratických spoločností.
Svet sa zmenil, stal sa menej stabilným, menej predvídateľným a teda aj menej bezpečným. Na tieto prebiehajúce zmeny bezpečnostného prostredia reaguje nová Bezpečnostná stratégia SR ako zásadný strategický dokument štátu v oblasti bezpečnosti, ktorého uplatňovanie za cieľ zaistiť životné a strategické záujmy občanov a štátu pred vonkajším a vnútorným ohrozením.
Bezpečnostná stratégia SR vychádza z komplexného prístupu k bezpečnosti, na ktorej sa podieľajú aj obyvatelia SR v záujme budovania odolnosti štátu a spoločnosti ako celku. Stratégia je postavená na hodnotách, ktoré SR vyznáva a dvoch základných pilieroch našej bezpečnosti, stability a prosperity členstve SR v NATO a EÚ. Dokument hodnotí strategické bezpečnostné prostredie a hrozby voči našim životným a strategickým bezpečnostným záujmom, formuluje zodpovednú bezpečnostnú politiku SR a určuje jej strednodobé ciele, spôsoby a nástroje na jej realizáciu.
Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky je zásadným strategickým dokumentom v oblasti bezpečnosti štátu a schvaľuje ho Národná rada Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Prijatím novej Bezpečnostnej stratégie SR sa zároveň zruší Bezpečnostná stratégia SR z roku 2005.
Vláda Slovenskej republiky schválila materiál uznesením č. 803/2020 na svojom 60. rokovaní dňa 16. decembra 2020.