N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
Číslo:
(NÁVRH)
č. ...
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ..... 2021
k Návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
A. s c h v a ľ u j e
Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky;
B. z r u š u j e
Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2005 číslo 1853.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky