VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-27024/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
369
Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava december 2020