NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
380
Návrh
vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu
Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
Vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu vyhláseným z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie podľa čl. 5 ods. 2 tretej vety ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 414/2020 Z. z.
V súlade s čl. 5 ods. 2 druhou vetou ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 414/2020 Z. z. vláda Slovenskej republiky svojím uznesením zo dňa 29. decembra 2020 č. 807 uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 427/2020 Z. z. predĺžila o 40 dní núdzový stav, vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky zo dňa 30. septembra 2020 č. 587, uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 268/2020 Z. z.
V čase, kedy sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu epidemiologická situácia v súvislosti s SARS-CoV-2 na Slovensku bola naďalej veľmi vážna, čo sa prejavilo veľmi viditeľne v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. Počas sviatkov, kedy sa dalo predpokladať šírenie vírusu v domácnostiach, prišlo pre zníženie testovania k domnelému poklesu prípadov, avšak vzhľadom na percentuálnu na pozitivitu testov, ktorá dosahovala aj počas týchto dní doposiaľ najvyššie hodnoty od začiatku celej pandémie, bolo oprávnené usudzovať, že ku zlepšeniu situácie nedochádza, práve naopak. Pri rozhodovaní o predĺžení núdzového stavu bol do úvahy braný aj fakt, že negatívne na vývoj na Slovensku môže vplývať rozšírenie prevalencie nového SARS-CoV-2 variantu B.1.1.7, ktorý pre nízke percento sekvenovaných vzoriek ešte v Slovenskej republike nebol do momentu kedy sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu identifikovaný, vyššia infekčnosť vírusu však bola spoľahlivo reportovaná.
V momente, kedy sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu pokračoval výrazný rast počtu hospitalizovaných pacientov, za ostatných 7 dní počet pacientov vzrástol o 278 na hospitalizovaných 2729 osôb (COVID-19 pozitívnych, alebo suspektných). Vzrástol aj počet ventilovaných pacientov na 209, teda nárast o 49. Naďalej bol vysoký počet personálu pre nákazu COVID-19 v karanténe (3270 úväzkov). Bol predpoklad, že pri nastolenom trende počet hospitalizovaných môže narásť nad 3 150 ku 6.1.2021 a počet ventilovaných pacientov môže presiahnuť k tomuto dátumu 280.
Negatívny trend predpokladaný 29. decembra 2020 sa naďalej napĺňa. Ku 5.1.2021 je hospitalizovaných 3146 pacientov (nárast o ďalších 417 pacientov) a umelú pľúcnu ventiláciu vyžaduje 246 pacientov (nárast o 37 pacientov). Priemerne ku 4.1.2021 denne pribúda 6726
2
pozitívne Ag alebo PCR testovaných osôb (o 1877 denne viac ako 29.12.2020), pričom priemerná pozitivita PCR testov presahuje 28% a priemerná Ag pozitivita presahuje 8,5%. Efektívne reprodukčné číslo metódou RKI výrazne presahuje číslo 1, čo predstavuje rast epidémie.
Bolo tak potrebné núdzový stav predĺžiť, aby okrem iného mohlo byť zabezpečené udržanie alebo nové uloženie ukladanie pracovnej povinnosti na účely zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok, či udržanie alebo pozmenenie rozsahu obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, či iným spôsobom, a to z dôvodu nevyhnutného obmedzenia mobility, a tak aj sociálnych kontaktov.
V rámci opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktorým je organizácia zdravotníckeho zabezpečenia v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v ostatnom čase vydal minister zdravotníctva príkazy na vykonanie očkovania obyvateľstva vo vybraných 20. subjektoch hospodárskej mobilizácie očkovacích centrách, pre 39 subjektov hospodárskej mobilizácie vydal príkaz poskytovať len neodkladnú zdravotnej starostlivosť so stanovenými výnimkami, určil nové subjekty hospodárskej mobilizácie za účelom reprofilizácie lôžok a vybraným predtým určeným subjektom hospodárskej mobilizácie zvýšil rozsah poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, určil do 6 nemocníc za tie, ktoré vyčlenené pre pacientov s ochorením COVID-19. Aktuálne je v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky určených príkazom ministra 21 nových lôžkových subjektov hospodárskej mobilizácie a 59 lôžkových subjektov hospodárskej mobilizácie určených rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva v čase bezpečnosti.
Preto, na základe uvedeného navrhuje vláda Slovenskej republiky, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s predĺžením núdzového stavu vyhláseným z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie podľa čl. 5 ods. 2 tretej vety ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 414/2020 Z. z. súhlas.
V Bratislave 7. januára 2021
Igor Matovič v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky