VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-212/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
380
Návrh
vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ú h l a s í
s predĺžením núdzového stavu, vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky z 29. decembra 2020 č. 807
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava január 2021