Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Marek Kotleba, Eduard Kočiš, Peter Krupa a Miroslav Suja predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 145
/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Cieľom uvedenej novely zákona je zatraktívniť nákup, registráciu a prestavbu vozidiel, ktoré využívajú alternatívne druhy paliva v snahe zníženia zaťaženia životného prostredia. Zvýšenie podielu vozidiel na alternatívny pohon na území SR docielime radou opatrení, a to zvýhodnením v oblasti daní, poplatkov a dotácií.
Právo na ochranu životného prostredia je zakotvené priamo v Ústave Slovenskej republiky, a to v druhej hlave, v článku 44, ktorý stanovuje nasledovné: „Každý právo na priaznivé životné prostredie.“ Článok 44 taktiež ukladá štátu povinnosť dbať o účinnú starostlivosť o životné prostredie. Jedným z opatrení, akým štát môže efektívne dbaťo životné prostredie je práve podpora alternatívnych palív v doprave. Alternatívne palivá majú preukázateľne nižšie emisie. Prijatie opatrení na zníženie emisií v doprave, prostredníctvom motivačných opatrení pre občanov, je nevyhnutným krokom k zlepšeniu úrovne životného prostredia na Slovensku.
Dôležitým míľnikom pre legitimizáciu záväzkov v boji proti klimatickým zmenámna medzinárodnej úrovni bol Parížsky klimatický samit, ktorý deklaroval požiadavku zníženia emisií. V súčasnosti opatrenia na podporu alternatívnych palív v dopraveaj podľa vyjadrenia Európskej komisie (ďalej len „EK“) nedostatočné. Dňa 8. novembra 2017 EK zverejnila hodnotenie národných politických rámcov pre zavádzanie infraštruktúry alternatívnych palív. Opatrenia na podporu alternatívnych palív prijaté SR hodnotí nízkym skóre, s výnimkou podpory elektromobility. Väčšinu opatrení hodnotí len ako administratívne opatrenia s obmedzeným vplyvom.
Na domácej pôde dokument Návrh Revízia a aktualizácia politického rámcapre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami navrhuje 7 hlavných opatrení, ktoré potrebné pre podporu alternatívnych palív v doprave. Samotný strategický dokument z dielne Ministerstva hospodárstva SR žiada opatrenia, ktoré predmetom tohto zákonaako vytvorenie finančného mechanizmu na umožnenie podpory nákupu vozidiel či podpora využívania alternatívneho paliva CNG a LNG v doprave. V niektorých bodoch však návrh zákona presahuje rámec tohto dokumentu a stanovuje si ambicióznejšie ciele pri daniacha poplatkoch za evidenciu či podpore na prestavbu vozidiel na alternatívny pohon.
Sme presvedčení, že navrhovanými opatreniami a teda znížením správneho poplatku za zápis motorového vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike pre vozidlás alternatívnym pohonom na 33 eur, odpustením dani z motorových vozidiel pre vozidlás pohonom na alternatívne palivá a zavedením priamej podpory na nákup a prestavbu vozidiel s alternatívnym pohonom docielime zvýšenie podielu vozidiel na alternatívny pohon, čo bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie. Návrh zákona negatívny vplyv na štátny rozpočet, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predmetný návrh je v súlade s Ústavou SR.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1 až 2
Rozširuje sa oslobodenie od dane z motorových vozidiel na vozidlá s alternatívnym pohonom.
K bodu 3
Legislatívno-technická zmena nadväzujúca na body 1 2 (zohľadňuje rozšírenie oslobodenia od dane z motorových vozidiel).
K bodu 4
Legislatívno-technická zmena nadväzujúca na body 1 3. Vypúšťa sa odsek,ktorý stratil opodstatnenie.
Čl. II
K bodu 1
Pôvodná úprava poplatku za zápis do evidencie vozidiel v Slovenskej republikeaj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, zaoberajúcasa výhradne elektromobilmi, sa rozširuje o ďalšie vozidlá využívajúce alternatívne palivá.
K bodu 2
Legislatívno-technická zmena nadväzujúca na bod 1. Vypúšťa sa bod, ktorý stratil opodstatnenie.
Čl. III
K bodu 1 až 2
Dotácia na nákup vozidiel s alternatívnym pohonom sa rozširuje o dotáciu na prestavbu vozidiel na alternatívny pohon.
K bodu 3 až 6
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 7 až 9
Dopĺňa sa nárok pre žiadateľa na dotáciu na kúpu vozidla s pohonom na alternatívne palivá vo výške 2000 eur, na prestavbu vozidla na pohon na alternatívne palivá vo výške 50% nákladov, maximálne však 1500 eur. V prípade však, že žiadateľ predá vozidlo do 4 rokov, vzniká mu povinnosť dotáciu vrátiť.
Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť zákona dňa 1. mája 2021.