Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marian Kotleba, Milan Mazurek, Miroslav Suja, Rastislav Schlosár a Stanislav Mizík.
Cieľom predloženého návrhu zákona je v právnom prostredí Slovenskej republiky zaviesť ochranu úplnej slobody prejavu obyvateľov, vychádzajúcej z článku 26 Ústavy Slovenskej republiky.
Poslanecký návrh reaguje na stupňujúce sa vládne tendencie v obmedzovaní slobody prejavu, vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády, ako aj z činov a prejavov vládnych predstaviteľov.
Či sa jedná o schválený návrh zákona, odsudzujúci totalitné režimy, ktorý však vo svojej podstate ešte viac obmedzuje a v mnohých prípadoch zakazuje možnosť slobodnej diskusie na tieto témy alebo ide o „pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie“ pri Národnom bezpečnostnom úrade, v oboch prípadoch ide o zjavnú snahu štátneho aparátu diktovať obyvateľom jedinú a nemennú pravdu.
Snahy štátu o určovanie nemennej pravdy, definovanej v zákonoch príznačné pre totalitné režimy v minulosti, no v demokratickej spoločnosti sa jedná o neprijateľné zásahy do slobody prejavu.
V záujme ochrany slobody prejavu, ako neoddeliteľnej súčasti demokratickej spoločnosti preto navrhujeme vypustiť z Trestného zákona všetky paragrafy, obsahujúce tzv. trestné činy extrémistického charakteru. V prípade týchto trestných činov ide výhradne o postihovanie názorov, ktoré môžu byť za určitých okolností vnímané ďalšími osobami citlivo, ba až urážlivo.
Demokracia však musí chrániť slobodu prejavu aj za cenu, že názory jedného môžu zraňovať city iného človeka. V prípade opačného postoja totiž dochádza k postupnej likvidácii slobody prejavu do takej miery, že ľudia v západných spoločnostiach končia pred súdmi a dostávajú vysoké tresty za prejavy nesúhlasu s LGBT ideológiou alebo tzv. „dúhovými pochodmi“, bez toho aby akokoľvek vyzývali na násilné konanie.
Citlivo taktiež vnímame mnohé výzvy na obmedzenie slobodnej diskusie a postihovanie ľudí, s kritickými pohľadmi voči vládnym protiepidemickým opatreniam, ako aj navrhovanému plošnému očkovaniu neoverenou mRNA vakcínou, ako úplne novou formou očkovania proti vírusovým ochoreniam s možnými dlhodobými rizikami, v podobe vzniku autoimunitných ochorení.
Navrhujeme, aby mal každý občan právo vyjadriť akýkoľvek názor, ktorý však nevyzýva k násiliu. Verbálne trestné činy a priestupky majú byť totiž podľa nášho presvedčenia obmedzené iba na podnety ku násilnému konaniu alebo úmyselné šírenie nepravdivých skutočností
o inej osobe, s cieľom zníženia jej spoločenskej vážnosti alebo spôsobenia ekonomickej škody.
Rovnaký model po stáročia funguje v Spojených štátoch amerických, kde je sloboda prejavu a presvedčenia rigidne zakomponovaná v ústave. Tento model sa osvedčil a samoregulačný efekt spoločnosti vytlačil všetky pochybné alebo nenávistné skupiny obyvateľstva na úplný okraj spoločnosti.
Naopak, totalitné politické hnutia v minulosti uspeli najmä v štátoch a spoločnostiach, ktoré ich aktivity a predstaviteľov prísne postihovali. Príklad USA teda jasne demonštruje skutočnosť, že sloboda prejavu, ako podstatná súčasť slobodnej spoločnosti, demokraciu chráni.
Schválením nášho návrhu zákona dôjde k podstatnému prehĺbeniu slobody a demokratického zriadenia na Slovensku. Vypustením názorových trestných činov z Trestného zákona rovnako dôjde k odbremeneniu práce Policajného zboru SR, na všetkých jeho úrovniach, ktoré tak budú disponovať väčšími personálnymi kapacitami pre riešenie rozvíjajúcej sa ekonomickej a násilnej trestnej činnosti.
Vypustením názorových trestných činov rovnako pomôžeme prokuratúre a súdom, ktoré zbavíme riešenia tejto umelej trestnej činnosti, a tieto tak získajú viac priestoru pre závažné druhy trestných činov, čím skrátime dobu prieťahov v súdnom konaní.
Zákon spolu s profitom pre políciu, prokuratúru a justíciu, prinesie tiež úsporu prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré v krízovom období nevyhnutne potrebujeme pre realizáciu ekonomických stimulov.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 11
Zmeny vykonané vzhľadom na vypustenie skutkových podstát trestných činov súvisiacich s právom na slobodu prejavu so zahrnutím primeraných legislatívno-technických zmien.
K Čl. II
Zavádza sa primeraná legisvakačná lehota za účelom oboznámenia sa s novou právnou úpravou s ohľadom na predpokladaný dátum vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov SR.
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. júna 2021.