Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Miroslav Urban a Ondrej Ďurica predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je snaha o efektívne využívanie prostriedkov z verejného zdravotného poistenia na úhradu liekov pre deti, zdravotne znevýhodnené deti a starobných dôchodcov. V navrhovanej novele sa rušia limity spoluúčasti pre predmetné skupiny poistencov, z čoho vyplýva, že títo poistenci nebudú doplácať za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny žiadnu sumu.
Ústava Slovenskej republiky v článku 40 hovorí: „Každý právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“. V zmysle uvedeného vyplýva, že štát, ako garant práva a sociálneho zabezpečenia nielen pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí, by mal byť schopný zabezpečiť bezplatnú zdravotnú starostlivosť od začiatku do skončenia jej trvania. To znamená, od potrebného lekárskeho zákroku po užívanie liekov, ktoré lekár pacientovi predpíše.
Väčšina starobných dôchodcov bola v minulosti zamestnaná a poctivo si platila dane a sociálne poistenie. Robili to s vedomím, že na jeseň ich života sa štát, ako sociálny garant, o nich postará a zabezpečí im takú opateru, ktorú potrebujú. Nemôžu za to, že vďaka nezodpovedným vládam sa sprivatizovalo a vykradlo takmer všetko, vrátane slovenského zdravotníctva. Dnes trpia a platia na nezodpovednosť tých, ktorí tento stav zavinili. Častokrát sa tak rozhodujú medzi tým, či si kúpia jedlo, ošatenie, zaplatia dane či poplatky za energie, alebo si kúpia lekárom predpísané lieky. Treba si uvedomiť, že sa aj dnes vyplácajú dôchodky dôchodcom vo výške almužien. Aj keď dôchodcovia poctivo pracovali, pracovali veľakrát za nižšie mzdy, čo sa im dnes odzrkadľuje na výške ich dôchodkov.
Rovnakú situáciu zažívajú aj invalidní dôchodcovia. Častokrát odkázaní na pomoc svojich blízkych, aby ako tak prežili. Napriek ich zdravotnému postihu sa vo väčšine prípadov snažia zamestnať a rovnako začleniť do spoločnosti. Preto nie je dôvod znevažovať ich aktívny prístup a zaťažovať ich ďalšími výdavkami na predpísané lieky či iné pomôcky a potraviny.
Poslednou kategóriou poistencov, ktorí by nemali platiť doplatky za predpísané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny deti v predškolskom veku a deti so zdravotným postihnutím do 12 roku života. Predmetným oslobodením poistencov od platenia doplatkov
za lieky, pomôcky a potraviny sa docieli to, že peniaze, ktoré rodičia musia na lieky vynaložiť, použijú na kvalitnejší a lepší život pre svoje deti.
Tento návrh bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Zároveň bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života detí, invalidných a starobných dôchodcov a zlepší im finančnú situáciu, ktorá im umožní využiť finančné prostriedky napríklad na kvalitnejšiu stravu alebo bývanie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
II.Osobitná časť
Čl. I
Stanovujú sa nové okruhy poistencov, ktorí budú mať limit spoluúčasti 0 eur za doplatky na lieky.
Čl. II
Prechodné ustanovenia, ktoré riešia použitie určených limitov spoluúčasti za prvý štvrťrok 2021 a upravujú konania, ktoré neboli právoplatne skončené.
Čl. III
Ustanovuje sa účinnosť zákona.