KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
Vybavuje/linka  
Bratislava  
k CRD - 1426-25/20/2021/OPSVO Ďurech/+421 2 5972 2368 07.01.2021  
Vec:  
Vysvetlenie vznesených otázok a doplňujúce informácie v rámci prípravných trhových konzultácií -  
Agendový informačný systém REGISTRATÚRA č. 2 - zaslanie hospodársky subjekt.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času  
prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet  
zákazky: „Agendový informačný systém REGISTRATÚRA“.  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 16.07.2020 pod číslom (značkou) 2020/S 136-334820;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 150/2020 zo dňa 17.07.2020 pod číslom (značkou)  
25823 - POS.  
Základné informácie a dokumenty týkajúce sa predmetných prípravných trhových konzultácií boli  
zverejnené v profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné  
a taktiež na webovom sídle verejného obstarávateľa: https://www.nrsr.sk.  
Rozsah zverejnených, základných informácií a dokumentov v zmysle vyššie uvedeného predstavovali  
nasledovné dokumenty:  
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií vrátane prílohy č. 1 - Opis predmetu  
zákazky a prílohy č. 2 - Okruh otázok (dátum zverejnenia v profile dňa 14.07.2020);  
Výzva na účasť v prípravných trhových konzultáciách - Agendový informačný systém  
REGISTRATÚRA - zverejnenie v profile (dátum zverejnenia v profile dňa 17.07.2020);  
Vysvetlenie vznesených otázok a doplňujúce informácie v rámci prípravných trhových  
konzultácií - Agendový informačný systém REGISTRATÚRA - zaslanie hospodársky subjekt  
(dátum zverejnenia v profile dňa 06.11.2020) vrátane:  
Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia;  
Prílohy č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ.  
(ďalej v texte len „Vysvetlenie č. 1“).  
Vysvetlenie č. 1 zo dňa 06.11.2020 bolo v ten istý deň odoslané aj v písomnej podobe prostredníctvom  
elektronickej formy komunikácie (e-mailom), a to ôsmim (8) hospodárskym subjektom pôsobiacim na  
relevantnom trhu IKT, ktorí využili možnosť zúčastniť sa predmetných prípravných trhových konzultácií  
a ktorých verejný obstarávateľ doposiaľ evidoval/registroval.  
Strana 1 z 5  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Verejný obstarávateľ potvrdzuje a zároveň informuje, že do márneho uplynutia lehoty, ktorá bola  
v zmysle Vysvetlenia č. 1 stanovená do dňa 20.11.2020 (piatok) do 16:00 hod. miestneho času:  
využili dobrovoľnú možnosť predložiť vyplnenú Prílohu č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia  
a PHZ štyri (4) hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu IKT, ktoré verejný  
obstarávateľ doposiaľ evidoval/registroval;  
jeden (1) hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT, ktorého verejný  
obstarávateľ doposiaľ evidoval/registroval, oznámil svoje rozhodnutie ďalej nepokračovať  
v rámci predmetných prípravných trhových konzultácií;  
dva (2) hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu IKT, ktoré verejný obstarávateľ  
doposiaľ evidoval/registroval, oznámili svoje dôvody nepredloženia Prílohy č. 2 - Okruh otázok  
v zmysle vysvetlenia a PHZ (1. dôvod nepredloženia spočíval v tom, že predloženie  
predmetnej, očakávanej prílohy nebolo viazané ako povinnosť, ale ako dobrovoľné a slobodné  
oprávnenie účastníka; 2. dôvod nepredloženia spočíval v tom, že poskytnuté Vysvetlenie č. 1  
nemalo vplyv na ďalší postup zo strany účastníka PTK);  
jeden (1) hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT, ktorého verejný  
obstarávateľ doposiaľ evidoval/registroval, vôbec nereagoval na Vysvetlenie č. 1;  
ani jeden (0) iný, potencionálny hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT,  
ktorého verejný obstarávateľ doposiaľ neevidoval/neregistroval, nevyužil dobrovoľnú možnosť  
predložiť vyplnenú Prílohu č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ.  
Verejný obstarávateľ taktiež poskytuje informáciu, že dva (2) hospodárske subjekty pôsobiace na  
relevantnom trhu IKT, ktoré predložili vyplnenú Prílohu č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ  
využili umožnené oprávnenie definovať (vymedziť) doplňujúce otázky a pripomienky  
k aktualizovanému opisu predmetu zákazky.  
Verejný obstarávateľ týmto poskytuje v nadväznosti na vyššie uvedené a so zreteľom na § 25  
zákona o verejnom obstarávaní všetkým, oprávneným, hospodárskym subjektom, ktorí pôsobia na  
relevantnom trhu IKT, druhé (2.) v poradí vysvetlenie doplňujúcich otázok a pripomienok, ktoré  
definovali (vymedzili) hospodárske subjekty v rámci spracovanej a predloženej Prílohy č. 2 - Okruh  
otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ.  
Verejný obstarávateľ poznamenáva, že doplňujúce otázky a pripomienky, ktoré definovali (vymedzili)  
hospodárske subjekty, sú zobrazené kurzívou a zapracované v texte tohto dokumentu v takej podobe,  
v akej ich definoval (vymedzil) samotný hospodársky subjekt vrátane gramatických chýb, t. j. verejný  
obstarávateľ v žiadnom prípade nepristúpil k prepracovaniu ich znenia (textácie) a zachoval ich  
„osobitú autenticitu. Vysvetlenie doplňujúcich otázok a pripomienok, ktoré vypracoval gestorský  
útvar verejného obstarávateľa, do pôsobnosti ktorého patrí zabezpečenie budúceho predmetu  
zákazky, je v texte tohto dokumentu zvýraznené červenou farbou písma.  
Okruh otázok a pripomienok, ktoré definovali (vymedzili) hospodárske subjekty a poskytnuté  
vysvetlenie:  
Konkrétny účastník PTK - XXX XXXXXXXX XX  
-
Majú byť v plánovanom IS eReg spracovávané aj dokumenty, ktoré podliehajú niektorému zo  
stupňov utajenia? (vyhradené, dôverné, tajné a prísne tajné)  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že v plánovanom IS eREG nebudú spracovávané aj dokumenty, ktoré  
podliehajú niektorému zo stupňov utajenia, avšak požadujeme evidenciu utajovaných skutočností  
s využitím IS eREG na správu. Vysvetľujeme, že IS eREG nebude obsahovať samotné utajované  
Strana 2 z 5  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
skutočnosti, ide „len“ o evidovanie utajovanej skutočnosti (zaznamenanie predpísaných údajov podľa  
„protokolu“ v zmysle § 2 ods. 3 písm. a) Vyhlášky č. 48/2019 Z. z. Národného bezpečnostného úradu,  
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností) bez  
ukladania samotného obsahu. Taktiež registratúrny denník musí byť doplnený o údaj „stupeň utajenia“  
a o údaj týkajúci sa zmeny alebo zrušenia stupňa utajenia.  
o
pokiaľ áno, prosíme detailnejšie doplniť túto časť scope- má to vplyv jednak na návrh riešenia  
a tým pádom aj na cenu riešenia  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že IS eREG nebude obsahovať samotné utajované skutočnosti, ide  
„len“ o evidovanie utajovanej skutočnosti (zaznamenanie predpísaných údajov podľa „protokolu“  
v zmysle § 2 ods. 3 písm. a) Vyhlášky č. 48/2019 Z. z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa  
ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností) bez ukladania  
samotného obsahu. Taktiež registratúrny denník musí byť doplnený o údaj „stupeň utajenia“ a o údaj  
týkajúci sa zmeny alebo zrušenia stupňa utajenia.  
-
My máme za to, že zapracovanie GDPR požiadaviek na ochranu osobných údajov sa má riadiť  
auditom GDPR v organizácii VO, VO uviedol, že daný audit doteraz nevykonal, ako dodávateľ  
poskytneme súčinnosť pri spracovaní auditu za oblasť IS eReg.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že v rámci projektu IS eREG požadujeme od dodávateľa aj dodanie  
právnej analýzy súladu spracúvania osobných údajov v dodávanom IS eREG voči požiadavkám platnej  
legislatívy SR a EÚ na ochranu osobných údajov (právna analýza ako jedna zo súčastí požadovanej  
produktovej dokumentácie).  
-
o
Bezpečnostný projekt  
máme za to, že vypracovanie bezpečnostného projektu je v kompetencii VO, predovšetkým  
z dôvodu, že my nepoznáme celé prostredie VO a ten by si ho mal objednať u dodávateľa, ktorý sa  
špecializuje na túto oblasť, ako dodávateľ IS eReg poskytneme VO súčinnosť pri jeho vypracovaní.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že v rámci projektu IS eREG požadujeme od dodávateľa aj dodanie  
bezpečnostného projektu (bezpečnostný projekt ako jedna zo súčastí požadovanej produktovej  
dokumentácie). Požiadavka dodania bezpečnostného projektu vyplýva z platnej legislatívy - najmä  
Vyhláška č. 179/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície  
a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení  
informačných technológií verejnej správy a Vyhláška č. 362/2018 Z. z. Národného bezpečnostného  
úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej  
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.  
-
Nerozumieme tejto požiadavke „ošetriť registratúru tak, aby sa nemuseli vyhľadávať v  
dokumentoch osobné údaje a pri skenovaní ich prekrývať“, náš systém poskytuje štandardnú  
funkcionalitu pre anonymizáciu  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že IS eREG musí poskytovať funkcionalitu pre ochranu osobných  
údajov, t. j. anonymizáciu.  
-
Je SLA pre tento typ aplikácie nevyhnutná s parametrami 24/7/365? Aplikácia bude dostupná  
nepretržite v rámci požadovanej dostupnosti celého systému, ale SLA v takomto rozsahu  
považujeme za neprimeranú pre tento typ aplikácie  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že IS eREG je v K NR SR základnou službou v zmysle zákona č. 69/2018  
Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preto je SLA nevyhnutné  
v požadovanom rozsahu.  
Strana 3 z 5  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Konkrétny účastník PTK - XXXXXX XX  
Otázka č. 1.  
V požiadavkách na funkčnosť Registratúrneho strediska je uvedená požadovaná funkcia „modul  
zaručenej konverzie dokumentov“  
Myslí sa tým integrácia na certifikovanú aplikáciu (produkt tretej strany), ktorá vykonáva zaručenú  
konverziu?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že modul zaručenej konverzie dokumentov musí byť implementovaný  
v prostredí IS eREG. Riešenie zaručenej konverzie dokumentov treťou stranou (integrácia na  
certifikovanú aplikáciu tretej strany) je neprípustné.  
Otázka č. 2.  
Požaduje obstarávateľ dve sady integračných služieb? Jedna sada integračných služieb na IS ESB/IS  
DMS a druhá sada integračných služieb na iné produkčné systémy (špecializované agendy)? Alebo sa  
jedná o jednu sadu integračných služieb uvedenú v bode 2.22?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že požadujeme jednu sadu integračných služieb na IS ESB smerom na  
DMS a publikovanie API IS eREG. V prípade, ak v čase implementácie nebude IS ESB k dispozícii, bude  
integrácia dočasne priamo na IS eReg a IS DMS.  
Otázka č. 3. / Návrh na zmenu  
Implementácia „zložitejších“ požiadaviek (najmä integračných požiadaviek) je výrazne závislá na  
súčinnosti obstarávateľa. Zároveň predpokladáme, že najefektívnejšie nasadenie systému do produkcie  
je k 1.1.2022. Na základe uvedeného dôvodu považujeme termín nasadenia systému do testovania  
v lehote 3 mesiacov za hraničný a rizikový. Navrhujeme obstarávateľovi zvážiť upraviť lehotu pre  
nasadenie systému do testovania na 5 mesiacov.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že toho času nedokáže stanoviť presný termín nasadenia systému do  
produkcie, nakoľko identifikovaná fáza je závislá, okrem iného, od priebehu a výsledkov budúceho  
verejného obstarávania na výber dodávateľa IS eREG. Návrh na zmenu (úprava, resp. predĺženie lehôt)  
berieme do úvahy a bude predmetom dôsledného posúdenia pri spracovaní finálnej verzie špecifikácie  
IS eREG.  
Doplňujúce informácie:  
Verejný obstarávateľ týmto oznamuje v nadväznosti na vyššie uvedené a so zreteľom na § 25 zákona  
o verejnom obstarávaní všetkým, oprávneným, hospodárskym subjektom pôsobiacim na  
relevantnom trhu IKT ukončenie prípravných trhových konzultácií na plánovaný predmet zákazky:  
„Agendový informačný systém REGISTRATÚRA“, nakoľko sa domnieva a má zároveň preukázané, že  
očakávaný účel a podstata predmetných prípravných trhových konzultácií boli dosiahnuté.  
Verejný obstarávateľ taktiež oznamuje, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré vyplynuli alebo ktoré  
sa vymenili v súvislosti s účasťou oprávnených, hospodárskych subjektov na predmetných prípravných  
trhových konzultáciách, budú dôsledne vyhodnotené, sumarizované a zaznamenané v zápisnici  
z prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia hospodárskych subjektov pred začatím  
„ostrého“ postupu verejného obstarávania. Príslušná zápisnica bude riadne zverejnená (publikovaná)  
v profile verejného obstarávateľa (webový odkaz uvedený v úvode tohto listu) a taktiež na webovom  
sídle verejného obstarávateľa (webový odkaz uvedený v úvode tohto listu).  
Strana 4 z 5  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Záverom uvádzame, že verejný obstarávateľ si vysoko váži účasť, súčinnosť  
a nezanedbateľný prínos hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu IKT v súvislosti  
s uskutočnenými predmetnými prípravnými trhovými konzultáciami.  
S pozdravom  
.......................................................  
Ing. Karol Guniš  
.......................................................  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
riaditeľ  
Odbor informačných a komunikačných  
technológií  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Strana 5 z 5