1
TABUĽKA ZHODY
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území
(Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015).
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 184/2006 Z. z.
o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.(ďalej len „Návrh zákona“)
Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.(ďalej len „Zákon 184/2006“)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 69/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „Vyhláška 69/2007“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
B: 1
Č: 26a
O: 1a
Do článku 26a sa vkladá tento odsek:
1a. Od 3. apríla 2017 členské štáty, v ktorých sa pestujú GMO, prijmú vhodné opatrenia v hraničných oblastiach svojich území s cieľom zamedziť možnej cezhraničnej kontaminácii do susedných členských štátov, v ktorých je pestovanie GMO zakázané, ak nie sú takéto opatrenia zbytočné na základe osobitných geografických podmienok. Tieto opatrenia sa oznamujú Komisii
N
Zákon 184/2006
Vyhláška 69/2007
§ 5
O: 1
§ 2
(1) Pestovateľ je povinný pri pestovaní modifikovaných rastlín
a) dodržať odborný plán pestovania modifikovaných rastlín,
b) dodržať minimálne izolačné vzdialenosti medzi modifikovanými rastlinami a geneticky nemodifikovanými rastlinami rovnakého alebo príbuzného botanického druhu stanovené pre jednotlivé plodiny podľa
§ 13 písm. a)
, ktoré sú pestované na okolitých pozemkoch,
c) využívať plodinové a ekologické bariéry,
d) likvidovať buriny rovnakého botanického druhu alebo príbuzného botanického druhu v okolí pestovateľskej plochy,
e) zabezpečiť čistenie zariadení použitých pri nakladaní s modifikovanými rastlinami,
f) monitorovať dva roky po zbere modifikovaných rastlín okolie pestovateľskej plochy.
§ 2
(1) Plodinovou bariérou je plocha obsiata tým istým botanickým druhom, ktorý nie je geneticky modifikovaný, a má šírku najmenej
a) šesť radov, ak ide o kukuricu,
b) šesť metrov, ak ide o repku.
(2) Jeden rad plodinovej bariéry, ak ide o kukuricu, nahrádza dva metre izolačnej vzdialenosti uvedenej v
prílohe
a jeden meter plodinovej bariéry pri repke nahrádza dva metre izolačnej vzdialenosti uvedenej v prílohe. Úrodu z plodinovej bariéry zberá pestovateľ spolu s produkciou modifikovaných rastlín.
Ú
Notifikované Európskej komisii – pravidlá koexistencie platia aj v hraničných oblastiach
2
Vyhláška
69/2007
§ 4
(3) V informácii pestovateľa užívateľom susedných pozemkov pestovateľ uvedie skorostnú skupinu vysievaných modifikovaných rastlín.
(4) Po skončení sejby modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie sejacieho stroja, dôkladne odstráni prípadný vysypaný množiteľský materiál modifikovaných rastlín z okolia pestovateľskej plochy a zabezpečí jeho likvidáciu.
(5) Pred začiatkom kvitnutia modifikovaných rastlín pestovateľ odstráni burinu rovnakého botanického druhu alebo príbuzného botanického druhu v bezprostrednom okolí pestovateľskej plochy.
(6) Zber modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí v optimálnom agrotechnickom termíne a vhodným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo minimalizovanie strát dopestovanej produkcie počas zberu.
(7) Po skončení zberu modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie zberacích strojov.
(8) Po zbere modifikovaných rastlín z pozemkov pestovateľ
a) likviduje prežité jedince pestovaných modifikovaných rastlín najmenej dve vegetačné obdobia nasledujúce po ich pestovaní,
b) najmenej dva roky nepestuje na tom istom pozemku nemodifikované rastliny rovnakého botanického druhu.
(9) Pri nakladaní s produkciou modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie všetkých strojov a technologických zariadení pred ich ďalším použitím od zvyškov produkcie modifikovaných rastlín.
§ 4
Najmenšie izolačné vzdialenosti pri pestovaní modifikovaných rastlín od miesta pestovania rastlín toho istého botanického druhu, ktoré nie sú geneticky modifikované, sú pre jednotlivé botanické druhy uvedené v
prílohe
.
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 1
2. Vkladajú sa tieto články:
„Článok 26b
Pestovanie
1. Počas povoľovacieho postupu pre daný GMO alebo pri obnovení súhlasu/povolenia môže členský štát požiadať o úpravu geografického rozsahu pôsobnosti písomného súhlasu alebo povolenia v tom zmysle, že celé územie
D
Návrh zákona
Č: II
B: 4
§ 8
O: 2
P: e
[Ministerstvo]
e) môže do 45 dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy10a) alebo stanoviska orgánu Európskej únie10b) v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh alebo v konaní o obnovení súhlasu na uvedenie výrobku na trh zaslať Európskej komisii žiadosť o vyňatie územia Slovenskej republiky z pestovania modifikovanej rastliny, ktorej sa týka hodnotiaca správa alebo stanovisko orgánu
Ú
3
alebo časť územia tohto členského štátu sa vylúčiť z pestovania. Táto žiadosť musí byť oznámená Komisii najneskôr 45 dní odo dňa rozoslania hodnotiacej správy uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice alebo odo dňa prijatia stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia bezodkladne predloží žiadosť členského štátu ohlasovateľovi/žiadateľovi a ostatným členským štátom. Komisia zverejní žiadosť prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Európskej únie, a o úpravu geografického rozsahu tohto povolenia,
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
10a) § 35 ods. 4 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.
10b) Čl. 6 ods. 6 a čl. 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003 v platnom znení.
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 2
2.Do 30 dní od dňa, keď Komisia predloží túto žiadosť, ohlasovateľ/žiadateľ môže upraviť alebo potvrdiť geografický rozsah pôsobnosti svojho ohlásenia/žiadosti. V prípade nepotvrdenia sa úprava geografického rozsahu pôsobnosti ohlásenia/žiadosti zapracuje do písomného súhlasu vydaného v súlade s touto smernicou a prípadne do rozhodnutia vydaného v súlade s článkom 19 tejto smernice, ako aj rozhodnutia o povolení prijatého v súlade s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Písomný súhlas vydaný podľa tejto smernice a v náležitých prípadoch rozhodnutie vydané v súlade s článkom 19 tejto smernice, ako aj rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa následne vydajú na základe upraveného geografického rozsahu pôsobnosti ohlásenia/žiadosti. Ak sa žiadosť v súlade s odsekom 1 tohto článku oznamuje Komisii po dátume rozoslania hodnotiacej správy podľa článku 14 ods. 2 tejto smernice alebo po doručení stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003, harmonogramy stanovené v článku 15 tejto smernice na vydávanie súhlasu alebo prípadne v článkoch 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003 na predloženie návrhu rozhodnutia na prijatie výboru sa predĺžia o jednotný čas 15 dní bez ohľadu na počet členských štátov, ktoré tieto žiadosti predkladajú.
n. a.
n. a.
4
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 3
V: 1
3. Ak sa podľa odseku 1 tohto článku nepredloží žiadna žiadosť alebo ak ohlasovateľ/žiadateľ potvrdí geografický rozsah pôsobnosti svojho pôvodného ohlásenia/žiadosti, môže členský štát prijať opatrenia, ktorými na celom svojom území alebo na jeho časti obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO alebo skupiny GMO definovanej plodinou či vlastnosťami, ktorá bola predtým povolená v súlade s časťou C tejto smernice alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003, ak takéto opatrenia v súlade s právom Únie, odôvodnené, primerané a nediskriminačné a okrem toho založené na závažných dôvodoch súvisiacich s: a) cieľmi poľnohospodárskej politiky; b) územným plánovaním; c) využívaním pôdy; d) sociálno-ekonomickými vplyvmi; e) predchádzaním prítomnosti GMO v iných produktoch bez toho, aby bol dotknutý článok 26a; f) cieľmi poľnohospodárskej politiky; g) verejnou politikou.
D
Návrh zákona
Č: II
B: 5
§ 8a
O: 1
(1) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením najskôr po uplynutí 75 dní odo dňa oznámenia podľa § 8 ods. 2 písm. g) určiť modifikované rastliny,3) ktorých pestovanie je obmedzené alebo zakázané podľa odseku 3, spôsob obmedzenia pestovania a územný rozsah tohto obmedzenia alebo zákazu na časti územia Slovenskej republiky alebo na celom jej území, ak je to odôvodnené
a) cieľmi politiky životného prostredia,
b) územným plánovaním,
c) využívaním pôdy,
d) sociálno-ekonomickými vplyvmi,
e) predchádzaním prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných produktoch bez toho, aby bol dotknutý § 5 a technické opatrenia podľa § 13 písm. a),
f) cieľmi poľnohospodárskej politiky alebo
g) verejnou politikou.
Ú
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 3
V: 2
Tieto dôvody môžu byť uplatnené jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa nemôže použiť individuálne, v závislosti od konkrétnych okolností členského štátu, regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom prípade nesmú byť v rozpore s posúdením environmentálnych rizík vykonaným podľa tejto smernice alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003.
D
Návrh zákona
Č: II
B: 5
§ 8a
O: 2
(2) Postup podľa odseku 1 možno použiť z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) až f) samostatne alebo v kombinácií okrem dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. g), ktorý nemožno uplatniť samostatne; uplatnené dôvody nesmú byť v rozpore s posudzovaním enviromentálneho rizika.11a)
11a) § 5 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ú
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 4
P: a
4.Členský štát, ktorý má v úmysle prijať opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, najprv oznámi svoj návrh opatrení a zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred ukončením postupu povoľovania GMO v súlade s časťou C tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa takéto oznámenie uskutočnilo:
a) dotknutý členský štát sa zdrží prijímania a vykonávania uvedených opatrení;
D
Návrh zákona
Č: II
B: 4
§ 8
O: 2
P: g
B: 5
§ 8a
O: 1
[Ministerstvo]
g) oznamuje Európskej komisii návrh obmedzenia alebo zákazu podľa § 8a ods. 1; túto skutočnosť zároveň oznámi kontrolnému ústavu,
(1) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením najskôr po uplynutí 75 dní odo dňa oznámenia podľa § 8 ods. 2 písm. g) určiť modifikované rastliny,3) ktorých pestovanie je obmedzené alebo zakázané podľa odseku 3, spôsob obmedzenia pestovania a územný rozsah tohto obmedzenia alebo zákazu na časti územia Slovenskej republiky alebo na celom jej území, ak je to odôvodnené
a) cieľmi politiky životného prostredia,
b) územným plánovaním,
c) využívaním pôdy,
d) sociálno-ekonomickými vplyvmi,
e) predchádzaním prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných produktoch bez toho, aby bol dotknutý § 5 a technické opatrenia podľa § 13 písm. a),
f) cieľmi poľnohospodárskej politiky alebo
Ú
5
g) verejnou politikou.
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 4
P: b
4.Členský štát, ktorý má v úmysle prijať opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, najprv oznámi svoj návrh opatrení a zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred ukončením postupu povoľovania GMO v súlade s časťou C tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa takéto oznámenie uskutočnilo:
b) dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa subjekty zdržali pestovania príslušného GMO alebo príslušných GMO,
D
Návrh zákona
Č: II
B: 2
§ 3
O: 3
V: 2
Kontrolný ústav nezapíše pestovateľa do evidencie pestovateľov a nevydá mu doklad o zapísaní do evidencie pestovateľov, ak sa oznámenie žiadateľa podľa odseku 1 alebo odseku 6 týka modifikovanej rastliny uvedenej v oznámení návrhu obmedzenia alebo zákazu podľa § 8 ods. 2 písm. g) počas 75 dní odo dňa uskutočnenia tohto oznámenia Európskej komisii.
Ú
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 4
P: c
4.Členský štát, ktorý má v úmysle prijať opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, najprv oznámi svoj návrh opatrení a zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred ukončením postupu povoľovania GMO v súlade s časťou C tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa takéto oznámenie uskutočnilo:
c) Komisia môže vyjadriť akékoľvek pripomienky, ktoré považuje za vhodné.
n. a.
n. a.
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 4
V: 2 a 3
Po uplynutí 75-dňového obdobia uvedeného v prvom pododseku môže dotknutý členský štát počas celého trvania súhlasu/povolenia a odo dňa nadobudnutia účinnosti povolenia Únie uvedené opatrenia prijať buď v pôvodne navrhovanej podobe, alebo po zohľadnení nezáväzných pripomienok Komisie. O uvedených opatreniach sa bezodkladne upovedomí Komisia, ostatné členské štáty a držiteľ povolenia. Členské štáty zverejnia všetky takéto opatrenia všetkým príslušným subjektom vrátane pestovateľov.
N
Návrh zákona
Č: II
B: 4
§ 8
O: 2
P: i
[Ministerstvo]
i) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam modifikovaných rastlín, ktorých pestovanie je obmedzené alebo zakázané podľa §8a ods. 1
Ú
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 5
5.Ak si členský štát želá, aby sa celé jeho územie alebo jeho časť opätovne začlenili do geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia, z ktorého boli predtým vyňaté podľa odseku 2, môže na tento účel podať žiadosť príslušnému orgánu, ktorý vydal písomný súhlas podľa tejto smernice, alebo Komisii, ak bol GMO povolený podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. Geografický rozsah pôsobnosti súhlasu alebo rozhodnutia o povolení zodpovedajúcim spôsobom upravuje príslušný orgán, ktorý písomný súhlas vydal, alebo prípadne Komisia.
D
Návrh zákona
Č: II
B: 4
§ 8
O: 2
P: f
[Ministerstvo]
f) môže zaslať Európskej komisii žiadosť o začlenenie územia Slovenskej republiky do geografického rozsahu povolenia, z ktorého bolo vyňaté podľa písmena e),
Ú
6
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 6
6. Na účely úpravy geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO podľa odseku 5: a) v prípade GMO, ktoré bolo povolené v súlade s touto smernicou, upraví príslušný orgán, ktorý písomný súhlas udelil, zodpovedajúcim spôsobom geografický rozsah pôsobnosti súhlasu a po vykonaní úpravy informuje Komisiu, členské štáty a držiteľa povolenia; b) v prípade GMO povoleného v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 upraví Komisia zodpovedajúcim spôsobom rozhodnutie o povolení, pričom neuplatňuje postup ustanovený v článku 35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje členské štáty a držiteľa povolenia.
n. a .
n. a.
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 7
7.Ak členský štát zruší opatrenia prijaté podľa odsekov 3 a 4, bezodkladne o tom upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty.
N
Návrh zákona
Č: II
B: 4
§ 8
O: 2
P: h
[Ministerstvo]
h) oznamuje Európskej komisii a členským štátom Európskej únie zrušenie obmedzenia alebo zákazu podľa § 8a ods. 1,
Ú
Č: 1
B: 2
Č: 26b
O: 8
8.Opatrenia prijaté podľa tohto článku neovplyvňujú voľný pohyb povolených GMO ako výrobkov alebo ako súčasti výrobkov.
N
Návrh zákona
Č: II
B: 5
§ 8a
O: 3
(3) Pestovanie modifikovaných rastlín určených nariadením vlády vydaným podľa odseku 1 je obmedzené alebo zakázané po uplynutí hospodárskeho roka,4a) v ktorom nariadenie vlády nadobúda účinnosť; tým nie je dotknuté uvádzanie osiva modifikovaných rastlín a výrobkov z nich na trh.11b) Nariadenie vlády podľa odseku 1 môže nadobudnúť účinnosť najneskôr tri mesiace pred uplynutím hospodárskeho roka4a) podľa prvej vety.
4a) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení.
11b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov.
Ú
Č: 1
B: 2
Č: 26c
O: 1
Článok 26c
Prechodné opatrenia
1.Od 2. apríla do 3. októbra 2015 môže členský štát požiadať, aby sa upravil geografický rozsah pôsobnosti
n. a .
n. a.
Vzhľadom na obdobie uvedené v čl. 26c
7
podaného ohlásenia/podanej žiadosti alebo udeleného povolenia, ktoré boli podané/udelené pred 2. aprílom 2015, v súlade s touto smernicou alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003. Komisia bezodkladne predloží žiadosť členského štátu ohlasovateľovi/žiadateľovi a ostatným členským štátom.
ods. 1 smernice 2015/412 sú ustanovenia čl. 26c neaplikovateľné
Č: 1
B: 2
Č: 26c
O: 2
2.V prípade, že bolo podané ohlásenie/žiadosť a ohlasovateľ/žiadateľ nepotvrdil geografický rozsah pôsobnosti svojho pôvodného ohlásenia/žiadosti do 30 dní od oznámenia žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto článku, geografický rozsah pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa upraví zodpovedajúcim spôsobom. Písomný súhlas vydaný podľa tejto smernice a v prípade potreby rozhodnutie vydané v súlade s článkom 19 tejto smernice, ako aj rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa následne vydajú na základe upraveného geografického rozsahu pôsobnosti ohlásenia/žiadosti.
n. a.
n. a.
Č: 1
B: 2
Č: 26c
O: 3
3.Ak bolo povolenie už udelené a držiteľ povolenia nepotvrdil geografický rozsah pôsobnosti povolenia do 30 dní od oznámenia žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto článku, povolenie sa primerane upraví. V prípade písomného súhlasu v súlade s touto smernicou príslušný orgán primerane upraví geografický rozsah pôsobnosti a po vykonaní úpravy informuje Komisiu, členské štáty a držiteľa povolenia. V prípade povolenia v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 upraví Komisia zodpovedajúcim spôsobom rozhodnutie o povolení, pričom neuplatňuje postup ustanovený v článku 35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje členské štáty a držiteľa povolenia.
n. a.
n. a.
Č: 1
B: 2
Č: 26c
O: 4
4.Ak nebola podľa odseku 1 tohto článku podaná žiadna žiadosť alebo ak ohlasovateľ/žiadateľ alebo prípadne držiteľ povolenia potvrdil geografický rozsah pôsobnosti svojej pôvodnej žiadosti alebo prípadne povolenia, odseky 3 až 8 článku 26b sa uplatňujú mutatis mutandis.
n. a.
n. a.
Č: 1
B: 2
Č: 26c
O: 5
5.Týmto článkom nie je dotknuté pestovanie akéhokoľvek GMO osiva ani množiteľského materiálu rastlín, ktoré boli zákonne vysadené pred obmedzením alebo pred zákazom pestovania GMO v členskom štáte.
N
Návrh zákona
Č: II
B: 5
§ 8a
O: 3
(3) Pestovanie modifikovaných rastlín určených nariadením vlády vydaným podľa odseku 1 je obmedzené alebo zakázané po uplynutí hospodárskeho roka,4a) v ktorom nariadenie vlády nadobúda účinnosť; tým nie je dotknuté uvádzanie osiva modifikovaných rastlín a výrobkov z nich na trh.11b) Nariadenie vlády podľa odseku 1 môže nadobudnúť účinnosť najneskôr tri
Ú
8
mesiace pred uplynutím hospodárskeho roka4a) podľa prvej vety.
Č: 1
B: 2
Č: 26c
O: 6
6.Opatrenia prijaté podľa tohto článku neovplyvňujú voľný pohyb povolených GMO ako výrobkov alebo ako súčasti výrobkov.“
n. a.
n. a.
Č: 2
Najneskôr 3. apríla 2019 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorej predmetom bude využívanie tejto smernice členskými štátmi vrátane účinnosti ustanovení, ktorým sa členským štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na celom ich území alebo na jeho časti a hladké fungovanie vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť legislatívne návrhy, ktoré Komisia považuje za vhodné. Do toho istého dátumu uvedeného v prvom odseku Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade aj správu o skutočnej náprave škôd na životnom prostredí, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu pestovania GMO, a to na základe informácií postúpených Komisii podľa článkov 20 a 31 smernice 2001/18/ES a článkov 9 a 21 nariadenia (ES) č. 1829/2003.
n. a.
n. a.
Č: 3
Najneskôr do 3. apríla 2017 Komisia aktualizuje prílohy k smernici 2001/18/ES v súlade s článkom 27 uvedenej smernice, čo sa týka posúdenia environmentálnych rizík, s cieľom začleniť posilnené usmernenia úradu z roku 2010 o posudzovaní environmentálnych rizík geneticky modifikovaných rastlín a ďalej na týchto usmerneniach budovať.
n. a.
n. a.
Č: 4
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Táto smernica je určená členským štátom.
n. a.
n. a.