1
TABUĽKA ZHODY
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES
z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia
a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS v platnom znení ( mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv.6)
1. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 184/2006 Z. z.
o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (ďalej len „NZ“)
2. Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 151/2002 Z.z.“)
3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 274/2019 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „274/2019 Z.z. vyhláška“)
Novelizačný bod (ďalej len „NB“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:2
O:8
´posudzovanie environmentálneho rizika ´ znamená posúdenie rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie, či už priame alebo nepriame, bezprostredné alebo oneskorené, ktoré môže predstavovať zámerné uvoľnenie GMO alebo umiestnenie GMO na trh a ktoré sa vykoná v súlade s prílohou II.
N
zákon
151/2002 Z.z
§ 5
O:1
§ 39
P: c
Posudzovanie environmentálneho rizika (ďalej len „ riziko“) je vyhodnocovanie možných škodlivých vplyvov geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov na ľudí a na životné prostredie.
§ 39
Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými ustanoví podrobnosti o
c) postupe pri vyhodnocovaní priamych a nepriamych, bezprostredných a následných účinkoch a pri vykonávaní analýzy kumulatívnych dlhodobých účinkov (§ 16),
Ú
Č: 6
O: 2a
Ohlásenie uvedené v odseku 1 sa predkladá v súlade so štandardnými formátmi údajov, ak takéto formáty existujú podľa práva Únie.
n. a.
Č: 6
O: 6, 7
6. Do lehoty 90 dní uvedenej v odseku 5 sa nepočítajú žiadne časové úseky, počas ktorých príslušný orgán:
a) čaká na ďalšie informácie, ktoré požadoval od ohlasovateľa, alebo
b) vykonáva verejný prieskum alebo konzultácie v súlade s článkom 9; takýto prieskum verejnej mienky alebo konzultácie nepredĺžia takúto 90-dňovú lehotu uvedenú v odseku 5 o viac ako
N
zákon č. 151/2002 Z.z
§ 34
O: 4 – 6
(4) Ministerstvo potvrdí žiadateľovi podanie žiadosti a údaje o podanej žiadosti bezodkladne zverejní v internetovej sieti, a ak je to účelné, aj iným vhodným spôsobom s výzvou verejnosti na podávanie pripomienok v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia.
(5) Lehota na rozhodnutie o súhlase je 90 dní. Táto lehota neplynie odo dňa zverejnenia na Internete do uplynutia lehoty podľa odseku 4, ale nesmie byť dlhšia ako 120 dní.
Ú
Článok 6 smernice upravuje postup povoľovania
zámerného uvoľnenia GMO do životného prostredia – ide o uvoľnenie na
2
30 dní.
7. Ak príslušný orgán požaduje nové informácie, musí zároveň uviesť dôvody tejto žiadosti.
NZ
NB 20
(6) Ministerstvo môže požadovať ďalšie informácie, ak svoju žiadosť odôvodní. Lehota, ktorú ministerstvo určí vo výzve žiadateľovi na splnenie požiadavky, sa nezapočítava do lehoty na vydanie rozhodnutia.
pokusné účely (tzv. poľné pokusy).
Č: 13
O: 2a
Ohlásenie uvedené v odseku 1 sa predkladá v súlade so štandardnými formátmi údajov, ak takéto formáty existujú podľa práva Únie.
n. a.
Č:17
O:1
Článok 17
Obnovenie súhlasu
1. Výnimkou z požiadaviek článkov 13, 14 a 15 sa uplatní konanie stanovené v odsekoch 2 až 9 na obnovenie:
a) súhlasov udelených podľa časti C a
b) do 17. októbra 2006 súhlasov udelených podľa smernice 90/220/EHS na umiestnenie GMO ako výrobkov, alebo vo výrobkoch na trh do 17. októbra 2002;
n.a.
K odseku 1 písm. b) – súhlasy podľa smernice 90/220/EHS sa neudeľovali, zákon 151/2002 prebral smernicu 2001/18/ES.
Č:17
O:2
V:1
2. Najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím platnosti súhlasu, pre súhlasy uvedené v odseku 1 písm. a) a do 17. októbra 2006, pre súhlasy uvedené v odseku 1 písm. b), predloží ohlasovateľ podľa tohto článku ohlásenie príslušnému orgánu, ktorý obdržal pôvodné ohlásenie, ktoré bude obsahovať:
a) kópiu súhlasu na umiestnenie GMO na trh;
b) správu o výsledkoch monitorovania, ktoré sa uskutočnilo v súlade s článkom 20. V prípade súhlasov uvedených v odseku 1 písm. b) sa takáto správa predloží po uskutočnení monitorovania;
c) akékoľvek iné nové informácie, ktoré sa sprístupnili ohľadom rizík výrobku pre ľudské zdravie a/alebo pre životné prostredie; a
d) ak je to vhodné, návrh na zmeny a doplnky podmienok pôvodného súhlasu okrem iného podmienok, ktoré sa týkajú budúceho monitorovania a časového obmedzenia súhlasu.
N
151/2002
§ 37
O: 1,2,3
NB 22
(1) O predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase vydaného v konaní podľa § 35 možno žiadať najneskôr deväť mesiacov pred dňom uplynutia doba platnosti vydaného súhlasu.
(2) Návrhom na začatie konania je písomná žiadosť. Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania obsahuje kópiu vydaného rozhodnutia o súhlase, prípadne návrhy na zmenu obsahu vydaného súhlasu, a ak ide o zmenu rozhodnutia o súhlase s uvedením výrobku na trh, správu o výsledkoch monitorovania výrobku na trhu.
(3) Ministerstvo písomne potvrdí podanie žiadosti a ak je žiadosť úplná, jedno jej vyhotovenie spolu s hodnotiacou správou postúpi orgánom Európskej únie. Hodnotiacu správu zašle aj žiadateľovi.
Ú
Č:17
O:2
V: 2,3
Príslušný orgán potvrdí dátum prijatia ohlásenia a keď bude ohlásenie v súlade s týmto odsekom, bezodkladne postúpi jednu kópiu ohlásenia a jeho hodnotiacu správu Komisii, ktorá ich do 30 dní od ich obdržania postúpi príslušným orgánom ostatných členských štátov.
Taktiež zašle svoju hodnotiacu správu ohlasovateľovi.
N
151/2002
§ 37
O:3
(3) Ministerstvo písomne potvrdí podanie žiadosti a ak je žiadosť úplná, jedno jej vyhotovenie spolu s hodnotiacou správou postúpi orgánom Európskych spoločenstiev.
Hodnotiacu správu zašle aj žiadateľovi.
Ú
Č:17
O:3
Hodnotiaca správa bude uvádzať:
a) či má (majú) GMO zostať na trhu a za akých podmienok; alebo
N
274/2019
vyhláška
§ 25
O:1
§ 25
Obsah hodnotiacej správy
(1) Hodnotiaca správa obsahuje
Ú
3
b) či GMO nemá (nemajú) zostať na trhu.
P: e
bod 2
e) závery o tom, či sa:
1. geneticky modifikovaný organizmus má uviesť na trh vo výrobku alebo ako výrobok a za akých podmienok, alebo či sa nemá uviesť na trh,
2. geneticky modifikovaný organizmus vo výrobku alebo výrobok má stiahnuť z trhu, alebo má zostať na trhu a za akých podmienok, alebo
Č: 17
O: 9
9. Po ohlásení obnovenia súhlasu v súlade s odsekom 2, môže ohlasovateľ umiestniť GMO na trh za podmienok bližšie určených v tomto súhlase, až kým sa neohlási konečné rozhodnutie.
N
NZ
§ 37
O: 7
NB 23
(7) Žiadateľ o predĺženie platnosti rozhodnutia s umiestnením výrobku na trh, ktoré bolo vydané v konaní podľa § 35, môže pokračovať v umiestňovaní výrobku na trhu za podmienok určených vo vydanom rozhodnutí, až do dňa vydania nového rozhodnutia v konaní podľa týchto ustanovení.
Ú
Č:19
O:3
P: a - c
Písomný súhlas uvedený v článkoch 15, 17 a 18 bude vo všetkých prípadoch jasne špecifikovať:
a) rozsah súhlasu vrátane identity GMO, ktoré sa majú umiestniť na trh ako výrobky alebo vo výrobkoch a ich jednoznačný identifikátor; b) dobu platnosti súhlasu; c) podmienky na umiestnenie výrobkov na trhu vrátane akýchkoľvek špecifických podmienok použitia, nakladania a balenia GMO ako výrobkov, alebo vo výrobkoch ako aj podmienky na ochranu príslušných ekosystémov/životných prostredí a/alebo geografických oblastí;
N
151/2002
§ 37
O:1
NB 22
§ 37
O:6
V:2
§ 35
O:6
(1) O predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase vydaného v konaní podľa § 35 možno žiadať najneskôr deväť mesiacov pred dňom uplynutia doba platnosti vydaného súhlasu.
§ 37
(6) Na obsah rozhodnutia podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 6.
§ 35
(6) Rozhodnutie o súhlase obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia24)
a) vymedzenie rozsahu súhlasu, vrátane identity geneticky modifikovaného organizmu vo výrobku a jeho jednoznačného identifikátora,
b) dobu platnosti súhlasu,
c) podmienky uvedenia výrobku na trh, vrátane podmienok používania, manipulácie a balenia a podmienok ochrany ekosystémov a geografických oblastí,
d) požiadavky na označovanie výrobku,
e) požiadavky na monitorovanie výrobku na trhu, vrátane harmonogramu monitorovania a povinností predajcov.
odkaz 24) § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
Ú
Č:19
O:3
P: d
d) že, bez toho, aby bol dotknutý článok 25, ohlasovateľ sprístupní príslušným orgánom na požiadanie kontrolné vzorky;
N
151/2002
§ 22
O:2
P:a
NB 7
Používateľ je povinný
a) sprístupniť inšpekcii vzorky geneticky modifikovaného organizmu, kontrolné vzorky výrobkov uvádzaných na trh a umožniť im ich odber,
Ú
Č:19
O:3
P: e
e) požiadavky na označovanie v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IV; v označení sa jasne uvedie, že je prítomný GMO. Slová "Tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy" sa objavia buď na
N
151/2002
§ 22
O:1
P:b
(1) Používateľ je povinný zabezpečiť, aby
b) na výrobku alebo na jeho obale a v sprievodnej dokumentácii výrobku bol uvedený text „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy“,
4
nálepke alebo v dokumentácii, ktorá sprevádza výrobok alebo iné výrobky obsahujúce GMO;
Č:19
O:3
P: f
f) požiadavky na monitorovanie v súlade s prílohou VII, vrátane povinností oznámiť Komisii a príslušným orgánom časový úsek monitorovacieho plánu a kde je to vhodné, všetky povinnosti každej osoby, ktorá výrobok predáva alebo povinností každého jeho používateľa, okrem iného úroveň informovanosti, ktorá sa považuje za vhodnú pre danú lokalitu v prípade pestovaných GMO.
N
151/2002
274/2019
vyhláška
§ 22
O:2
P: b, d
§ 26
O:3
P:f
(2) Používateľ je povinný
b) zostaviť monitorovací plán, vykonávať podľa neho monitorovanie výrobku na trhu a vyhodnocovať výsledky monitorovania,
d) vypracovať správu o výsledku monitorovania a doručiť ju orgánu, ktorý vydal súhlas na uvedenie výrobku na trh,
Plán monitorovania musí
f) určovať, kto je povinný a dokedy:
1. vykonávať jednotlivé úlohy podľa plánu monitorovania,
2. zaviesť plán monitorovania do praxe a riadne ho vykonávať,
3. zabezpečiť informovanie používateľa a orgánu, ktorý vydal súhlas, o všetkých pozorovaných nepriaznivých účinkoch na ľudí a na životné prostredie,
Ú
Č: 20
O: 2
V prípade, že sa sprístupnia nové informácie od užívateľov alebo z iných zdrojov, pokiaľ ide o riziká GMO pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie po udelení písomného súhlasu, prijme ohlasovateľ ihneď opatrenia potrebné na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia a informuje o tom príslušný orgán.
Okrem toho ohlasovateľ je povinný preveriť informácie a podmienky bližšie určené v ohlásení.
N
NZ
§ 22
O: 2
P: f
NB 8
(2) Používateľ je povinný
f) bezodkladne prijať opatrenia potrebné na ochranu na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ak sa sprístupnili nové informácie o rizikách geneticky modifikovaných organizmov pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie po udelení súhlasu na uvedenie na trh, preveriť informácie, ktoré uviedol v žiadosti na uvedenie na trh a upovedomiť ministerstvo; na obsah upovedomenia sa primerane vzťahuje § 19 ods. 3.
Ú
Č: 20
O: 3
V: 1
V prípade, že sa príslušnému orgánu dostanú informácie, ktoré by mohli mať následky na riziká GMO pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie, alebo za takých okolností, ktoré sú opísané v odseku 2, tento ihneď postúpi informácie komisii a príslušným orgánom ostatných členských štátov a môže v prípade použiť ustanovenia stanovené v článkoch 15 (1) a 17 (7), ak sa informácie sprístupnili pred písomným súhlasom.
N
zákon č. 151/2002 Z.z
§ 24
O: 1
P: b
bod 3
§ 19
O: 3
Ministerstvo je správny orgán príslušný prijímať upovedomenia o haváriách (§ 14 ods. 2) a o zistených zmenách v zámernom uvoľňovaní (§ 19 ods. 3) a o bezpečnostných opatreniach (§ 21a),
§ 19
(3) Upovedomenie podľa odseku 2 obsahuje
a) opis zmien zistených pri zavádzaní do životného prostredia,
b) identifikáciu a množstvo geneticky modifikovaných
organizmov, ktorých sa zistená zmena týka,
c) poznatky, údaje a informácie potrebné na posúdenie
následkov zmeny z hľadiska posudzovania rizika (§ 5),
d) prijaté opatrenia, vrátane obsahu vykonanej revízie
ochranných opatrení (§ 7 ods. 2).
Ú
Č: 25
Dôvernosť
1. Ohlasovateľ môže predložiť príslušnému
N
NZ
§ 26
NB 11
(1) Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, údajoch a informáciách, ktoré ohlasovateľom alebo žiadateľom o súhlas označené ako
5
orgánu žiadosť, aby sa zachovala dôvernosť určitých častí informácií predložených podľa tejto smernice, a k žiadosti pripojí overiteľné odôvodnenie v súlade s odsekmi 3 a 6.
2. Príslušný orgán posúdi žiadosť o zachovanie dôvernosti, ktorú predložil ohlasovateľ.
3. Na základe žiadosti ohlasovateľa môže príslušný orgán na základe overiteľného odôvodnenia priznať dôverné zaobchádzanie len v súvislosti s tými prvkami informácií, pri ktorých ohlasovateľ preukáže, že zverejnenie takýchto informácií môže významnou mierou poškodiť jeho záujmy:
a) prvky informácií uvedené v článku 39 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 178/2002;
b) informácie o sekvencii DNA, okrem sekvencií používaných na účely detekcie, identifikácie a kvantifikácie transformačnej zmeny, a
c) modely a stratégie šľachtenia.
4. Po konzultácii s ohlasovateľom príslušný orgán rozhodne, pri ktorých informáciách sa zachovať dôvernosť, a informuje ohlasovateľa o svojom rozhodnutí.
5. Členské štáty, Komisia a príslušný vedecký výbor (vedecké výbory) prijmú potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby dôverné informácie ohlásené alebo vymenené podľa tejto smernice neboli zverejnené.
6. Primerane sa uplatňujú príslušné ustanovenia článkov 39e a 41 nariadenia (ES) č. 178/2002.
7. Bez ohľadu na odseky 3, 5 a 6 tohto článku:
a) ak je nevyhnutné okamžite konať v záujme ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia, napríklad v núdzových situáciách, príslušný orgán môže zverejniť informácie uvedené v odseku 3, a
b) informácie, ktoré súčasťou záverov vedeckých výstupov poskytnutých príslušným
NZ
zákon č. 151/2002 Z.z
NZ
NZ
NB 12
NB 13
NB 14
dôverné informácie, sú povinní
a) inšpektori 25), ak sa o nich dozvedeli z výkonu štátneho dozoru,
b) zamestnanci ministerstva a inšpekcie, ak sa o nich dozvedeli z ohlásenia alebo upovedomenia ohlasovateľa, alebo v konaniach podľa tohto zákona,
c) členovia komisie a zboru expertov podľa § 27, ak sa o nich dozvedeli pri činnosti podľa § 27.
(2) Povinnosti mlčanlivosti ich môže zbaviť ohlasovateľ alebo žiadateľ o súhlas a ak ide o údaje a informácie potrebné na objasnenie a vyšetrenie trestného činu, aj minister životného prostredia Slovenskej republiky.
(3) Ohlasovateľ alebo žiadateľ o súhlas môže označiť údaje a informácie sprístupnené pri výkone štátneho dozoru alebo uvedené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu ako dôverné informácie (odseky 5 a 6) a žiadať, aby sa nezverejňovali a svoju žiadosť je povinný odôvodniť. Obsah návrhu posúdi ministerstvo a oznámi mu výsledok posúdenia.
(4) Údaje a informácie, ktoré ministerstvo uznalo ako dôverné informácie, sa nezverejnia, ani neposkytnú iným osobám a orgánom cudzích štátov, a to ani vtedy, ak ohlasovateľ vzal ohlásenie alebo žiadateľ o súhlas žiadosť o vydanie súhlasu späť.
„(5) Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu na používanie v uzavretých priestoroch, sa nepovažujú
a) všeobecná charakteristika geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu,
b) obchodné meno a adresa sídla ohlasovateľa alebo žiadateľa o súhlas,
c) zatriedenie používania v uzavretých priestoroch do rizikovej triedy a k nej prislúchajúca úroveň ochrany,
d) výsledok posudzovania rizika a jeho prehodnocovania geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu,
e) vyhodnotenie predvídateľných účinkov geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu, najmä škodlivých účinkov na ľudí alebo na životné prostredie,
6
vedeckým výborom (vedeckými výbormi) alebo záverov hodnotiacich správ a ktoré sa týkajú predvídateľných účinkov na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo na životné prostredie, sa však zverejnia. V tomto prípade sa uplatňuje článok 39c nariadenia (ES) č. 178/2002.
8. V prípade, že ohlasovateľ stiahne ohlásenie, členské štáty, Komisia a príslušný vedecký výbor (vedecké výbory) rešpektujú dôvernosť, ktorú príslušný orgán priznal v súlade s týmto článkom. Ak dôjde k stiahnutiu ohlásenia skôr, ako príslušný orgán rozhodne v príslušnej žiadosti o zachovanie dôvernosti, členské štáty, Komisia a príslušný vedecký výbor (vedecké výbory) nezverejňujú informácie, v súvislosti s ktorými sa požiadalo o zachovanie dôvernosti.
NB 15
f) účel a miesto použitia geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu.
(6) Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu na zavedenie do životného prostredia alebo na uvedenie na trh, sa môžu považovať
a)prvky informácií uvedené v osobitnom predpise,16a)
b)informácie o sekvencii DNA, okrem sekvencií používaných na účely detekcie, identifikácie a kvantifikácie transformačnej zmeny a
c)modely a stratégie šľachtenia.
Príloha IV. časť A
bod 1
A. Pri ohlásení GMO ako výrobkov alebo vo výrobkoch pri umiestnení na trh sa poskytnú nasledujúce informácie, a to formou prílohy III:
1. navrhované obchodné názvy výrobkov a názvy GMO, ktoré sú v nich obsiahnuté, a návrh na jednoznačný identifikátor GMO vytvorený v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 65/2004 (1). Po vydaní súhlasu sa poskytnú všetky nové obchodné názvy príslušnému orgánu;
(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s.5).
N
NZ
274/2019 Z.z.
vyhláška
§ 22
O: 2
P: a
NB 7
§ 23
O: 4
§ 22
Povinnosti používateľa pri uvádzaní výrobku na trh
(2) Používateľ je povinný
a) sprístupniť príslušným orgánom podľa § 25 vzorky geneticky modifikovaného organizmu, kontrolné vzorky výrobkov uvádzaných na trh a umožniť im ich odber,
§ 23
(4) Každá zmena obchodného názvu podľa odseku 2 písm. a) po uvedení výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh sa oznamuje orgánu, ktorý vydal súhlas na uvedenie výrobku na trh.
Ú
Príloha IV. časť A
bod7
A. Pri ohlásení GMO ako výrobkov alebo vo výrobkoch pri umiestnení na trh sa poskytnú nasledujúce informácie, a to formou prílohy III:
7. metódy odhaľovania, identifikácie, a tam, kde je to vhodné, kvantifikácie transformačnej zmeny, vzorky GMO, ich kontrolné vzorky a informácie, ktoré sa týkajú miesta, kde možno získať referenčný materiál.
Mali by sa identifikovať informácie, ktoré sa z dôvodov zachovania tajomstva nemôžu podať do verejne prístupnej časti registra(-ov) uvedeného(-ých) v článku 31 ods. 2;
N
274/2019 Z.z.
vyhláška
§ 23
O: 1
P: b, e, g
§ 23
(1) Žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením výrobku z geneticky modifikovaného organizmu na trh obsahuje náležitosti podľa § 20 a 21 podľa toho, či sa výrobok týka geneticky modifikovanej vyššej rastliny, alebo geneticky modifikovaného iného organizmu, ako je vyššia rastlina.
Žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením výrobku z geneticky modifikovaného organizmu na trh ďalej obsahuje okrem všeobecných náležitostí podania
b) podmienky uvedenia výrobku na trh vrátane špecifických požiadaviek na jeho používanie a na zaobchádzanie s ním,
Ú
7
§ 23
O: 2
P: a, g
e) návrh na označenie výrobku a na jeho balenie,
g) určenie informácií, ktoré sa z dôvodov zachovania tajomstva nemôžu zverejňovať.
(2) Návrh podľa odseku 1 písm. b) a e) obsahuje
a) obchodný názov výrobku a názov geneticky modifikovaného organizmu, ktorý je v ňom obsiahnutý, a návrh na špecifickú identifikáciu vytvorenú podľa osobitného predpisu,8)
g) metódy odhaľovania, identifikácie a kvantifikácie transformačnej zmeny, vzorky geneticky modifikovaného organizmu, kontrolné vzorky a informácie, ktoré sa týkajú miesta, kde možno získať referenčný materiál,
Poznámka pod čiarou k odkazu 8:
9) Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004).