1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve:
Články 144, 192 a 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
b) v sekundárnom práve:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení
Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni v potravinovom reťazci, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) 2015/2283 a smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 231, 6.9.2019)
Gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 125, 21.5.2009)
Gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení
2
smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení
Gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015 , ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. L 68, 13.3.2015)
Gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Spolugestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora.
C-528/16
Rozsudok z 25. júla 2018, (Ú. v. EÚ C 328, 17.9.2018, s. 4-5):
„Článok 2 ods. 2 smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS sa vykladať v tom zmysle, že organizmy získané prostredníctvom techník/metód mutagenézy predstavujú geneticky modifikované organizmy zmysle tohto ustanovenia.
Článok 3 ods. 1 smernice 2001/18 v spojení s prílohou I B bodom 1 tejto smernice a s prihliadnutím na jej odôvodnenie 17 sa vykladať v tom zmysle, že z pôsobnosti uvedenej smernice vylúčené iba organizmy získané prostredníctvom techník/metód mutagenézy, ktoré sa tradične používajú v rôznom uplatnení a o nich dlhodobé bezpečné záznamy.
Článok 3 ods. 1 smernice 2001/18 v spojení s jej prílohou I B bodom 1 v rozsahu, v akom z pôsobnosti tejto smernice vylučuje organizmy získané prostredníctvom techník/metód mutagenézy, ktoré sa tradične používajú v rôznom uplatnení a o nich dlhodobé bezpečné záznamy, sa vykladať v tom zmysle, že nevedie k tomu, že by členské štáty nemali možnosť stanoviť, že na takéto organizmy sa vzťahujú povinnosti upravené uvedenou smernicou alebo iné povinnosti za predpokladu, že bude dodržané právo Únie, najmä pravidlá týkajúce sa voľného pohybu tovaru stanovené v článkoch 34 až 36 ZFEÚ.“
C-36/11, k osobitným vnútroštátnym povoleniam na pestovanie geneticky modifikovaných organizmov, ak je plodina už zapísaná v spoločnom katalógu
Rozsudok zo 6. septembra 2012 (Ú. v. EÚ, C 355, 17.11.2012):
„Článok 26a smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/27/ES z 11. marca 2008, sa vykladať v tom zmysle, že neumožňuje členskému štátu všeobecne brániť pestovaniu takýchto geneticky modifikovaných organizmov na jeho území z dôvodu, že získanie vnútroštátneho povolenia predstavuje opatrenie na zabezpečenie spoločnej existencie na predchádzanie neúmyselnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných plodinách.“
C-58/10
Rozsudok z 8. septembra 2011 v spojených veciach C-58/10 C-68/10 (Ú. v. C 311, 22.10.2011, s. 8 – 9):
„Článok 34 nariadenia č. 1829/2003 umožňuje členskému štátu prijať núdzové opatrenia iba
3
za procesných podmienok stanovených v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, pričom kontrola ich dodržiavania prináleží vnútroštátnemu súdu.
Na účely prijatia núdzových opatrení článok 34 nariadenia č. 1829/2003 stanovuje členským štátom povinnosť preukázať okrem stavu núdze aj existenciu situácie, ktorá by mohla predstavovať podstatné riziko zjavne ohrozujúce zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.“
C-165/08
Rozsudok zo 16. júla 2009 (Ú. v. EÚ C 220, 12.9.2009, s. 10):
...... republika si tým, že zakázala voľný pohyb osiva geneticky modifikovaných odrôd, ako aj zápis geneticky modifikovaných odrôd do vnútroštátneho katalógu odrôd, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 22 a 23 smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS, ako aj z článku 4 ods. 4 a článku 16 smernice Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov.“
Vnútroštátny právny predpis, ktorý stanovuje, že „semená geneticky modifikovaných odrôd nemožno uvádzať na území ........ do obehu“, je nezlučiteľný so smernicou 2001/18/ES, ktorá zakotvuje zásady uvádzania geneticky modifikovaných organizmov do obehu. Článok 22 tejto smernice zakazuje členským štátom, aby stanovovali ďalšie požiadavky pre uvádzanie do obehu organizmov, ktoré boli povolené na úrovni Spoločenstva, zatiaľ čo článok 23 smernice upravuje len také obmedzenia a zákazy, ktoré možno uplatniť na jednotlivé geneticky modifikované organizmy za osobitných okolností. Žiadne z ustanovení smernice neumožňuje členskému štátu, aby na svojom území zakázal vo všeobecnosti a bez dôvodu uvádzanie do obehu celej kategórie, v tomto prípade semien, geneticky modifikovaných organizmov. Uvedený právny predpis porušuje takisto smernicu 2002/53/ES, najmä jej článok 16, keďže predstavuje obmedzenie obchodovania so semenami odrôd, ktoré sú zapísané v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov.
Vnútroštátny právny predpis, ktorý stanovuje, že „geneticky modifikované odrody nemožno zapísať do vnútroštátneho registra“, porušuje smernicu 2002/53/ES. Článok 4 ods. 4 tejto smernice neumožňuje členským štátom všeobecný zákaz zápisu geneticky modifikovaných odrôd do vnútroštátneho registra, ale ich zaväzuje iba k tomu, aby pri zápise takých odrôd do vnútroštátneho registra zabezpečili, že každá z týchto odrôd zodpovedá právu Spoločenstva uplatniteľnému na geneticky modifikované organizmy.
C-552/07
Rozsudok zo 17. februára 2009 (Ú. v. EÚ C 90, 18.4.2009, s. 5):
„Miesto uvoľnenia“ v zmysle článku 25 ods. 4 prvej zarážky smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS je určené na základe všetkých informácií o umiestnení uvoľnenia predložených ohlasovateľom príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sa toto uvoľnenie uskutočniť v rámci postupov uvedených v článkoch 6 až 8, 13, 17, 20 alebo 23 tejto smernice.
Výhrada ochrany verejného poriadku alebo iných záujmov chránených zákonom nemôže brániť zverejneniu informácií uvedených v článku 25 ods. 4 smernice 2001/18.“
4
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie
Lehota na prebratie smernice č. 2015/412 nebola ustanovená.
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
Proti Slovenskej republike nebolo začaté žiadne z vyššie uvedených konaní.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 69/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
Dobrovoľné ustanovenia smernice (EÚ) 2015/412 sa preberajú predkladaným návrhom zákona.
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 274/2019 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov,
Vymenované predpisy transponujú smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/41/ES a smernicu č. 2001/18/ES v znení smernice č. 2008/27/ES v celom rozsahu.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
Predkladaný návrh preberá smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/412, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území v celom rozsahu, včas a správne.