1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015).
Termín začiatku a ukončenia PPK
november 2019
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
december 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
december 2020
2.Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Vládnym návrhom zákona sa transponuje do slovenského právneho poriadku smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L68, 13. 3. 2015).
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Začlenenie postupov zo smernice (EÚ) 2015/412 do právneho poriadku Slovenskej republiky prostredníctvom novelizácie zákona č. 184/2006 Z. z. Cieľom je využiť tieto postupy a potenciálne zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na území Slovenskej republiky z dôvodov, ktoré nesúvisia s vplyvom pestovania na zdravie ľudí, zvierat, alebo rastlín.
Predmetom novelizácie zákona č. 151/2002 Z. z. zmeny a doplnenia pre potreby vykonávania štátnej správy používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. Dopĺňajú sa podmienky priebehu konaní o vydanie rozhodnutia tam, kde sa subsidiárne uplatňovanie ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ukázalo ako nedostatočné, pričom všetky nové kompetencie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vychádzajú z ustanovení príslušných európskych smerníc 2009/41/ES a 2001/18/ES. Tiež sa reaguje na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
4.Dotknuté subjekty
Zmeny a doplnenia zákona č. 151/2002 Z. z. sa dotknú používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov) a štátnej správy úpravou podmienok priebehu konaní o vydaní rozhodnutia.
Používateľom genetických technológií geneticky modifikovaných organizmov vzniknú nové povinnosti, čas na splnenie povinnosti dodania vyžiadaných podkladov v konaní sa nezapočítava do lehoty na vydanie rozhodnutia, čím sa predĺži celkový čas trvania konania.
Fyzických osôb sa zmeny dotknú úpravou podmienok preukazovania spôsobilosti fyzickej osoby na výkon funkcie vedúceho projektu. Odstraňuje sa administratívna záťaž predkladania výpisu z registra trestov a odstraňuje sa povinnosť zúčastňovať sa na odbornom vzdelávaní vedúcich projektov.
Zmeny a doplnenia zákonov z dôvodu transpozície smernice (EÚ) 2015/412 sa priamo dotknú týchto subjektov:
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
2
5.Alternatívne riešenia
Nulová alternatíva: V prípade neprijatia návrhu zákona nebude mať Slovenská republiky právny základ na zákaz alebo obmedzenie pestovania geneticky modifikovaných organizmov autorizovaných na úrovni Európskej únie na účel pestovania z dôvodov iných, než je vplyv pestovania na zdravie ľudí, zvierat, alebo rastlín.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Predkladaný návrh neprekračuje rámec ustanovený smernicou (EÚ) 2015/412.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne Žiadne Negatívne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
V Slovenskej republike sa poľnohospodári na pestovanie autorizovaných geneticky modifikovaných plodín neorientujú z dôvodu obmedzeného odbytu a negatívneho postoja verejnosti voči GMO. V rokoch 2017 2019 nebola na Slovensku pestovaná žiadna geneticky modifikovaná plodina, preto predpokladáme, že návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.
Preukazovanie spôsobilosti fyzickej osoby na výkon funkcie vedúceho projektu nie je súčasťou služby štátnej správy pre občana, ktorá by sa týkala jeho životnej situácie, preto predpokladáme, že návrh zákona nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana.
11. Kontakt na spracovateľa
natalia.mogelska@enviro.gov.sk
- k zmenám zákona č. 151/2002 Z. z.
martin.bencko@land.gov.sk
– k zmenám zákona č. 184/2006 Z. z. z dôvodu transpozície smernice (EÚ)
2015/412
12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=764&navID2=764&sID=40&id=11635
3
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa týchto pripomienok a návrhov zmien:
- vyznačenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov,
- vypracovanie príslušnej Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Vyhodnotenie:
Predkladateľ dopracoval materiál podľa stanoviska, vyznačil negatívny vplyv na podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov a vypracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie.
Pripomienka:
Zo znenia vlastného materiálu vyplýva, že používateľovi genetických technológii geneticky modifikovaných (mikro)organizmov vzniknú nové povinnosti [napr. doplnenie § 22 zákona č. 151/2002 Z. z. o písmeno f)].
Vzhľadom k novelizačnému bodu 16 (ktorým sa dopĺňa nové ustanovenie oprávňujúce správny orgán požadovať od žiadateľa aj ďalšie informácie, než povinne ustanovené, ak svoju požiadavku odôvodní) materiál ovplyvní podnikateľské prostredie z pohľadu povinnosti dodania vyžiadaných podkladov ako aj z pohľadu celkovej časovej náročnosti potrebnej na získanie rozhodnutia (lehota, ktorú ministerstvo určí vo výzve žiadateľovi na splnenie požiadavky, sa nezapočítava do lehoty na vydanie rozhodnutia).
Vyhodnotenie:
Novelizácia zákona č. 151/2002 Z. z. dopĺňa podmienky priebehu konaní o vydanie rozhodnutia tam, kde sa subsidiárne uplatňovanie ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ukázalo ako nedostatočné, pričom všetky navrhované nové povinnosti majú oporu v ustanoveniach príslušných európskych smerníc 2009/41/ES a 2001/18/ES.
Doplnenie ustanovenia § 22 ods. 2 o písm. f) je transpozíciou čl. 20 ods. 2 smernice 2001/18/ES, ktorý ustanovuje povinnosti používateľa pri zámernom uvoľňovaní, ak sa zistia nové informácie, ktoré sa týkajú rizika geneticky modifikovaného organizmu pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Novelizačný bod 16, ktorý dopĺňa v § 34 nový odsek 6 (oprávnenie ministerstva požadovať od žiadateľa aj ďalšie informácie) je transpozíciou čl. 6 odseku 6 a 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES
z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia
a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS v platnom znení.
Obdobne, doplnenie § 33 ods. 3 zákona o oprávnenie ministerstva požadovať od žiadateľa aj ďalšie informácie, je transpozíciou čl. 10 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo dňa 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie).