1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
B. Osobitná časť
K Čl. I zákonu č. 151/2002 Z. z.
K bodu 1
Aktualizácia odkazu č. 3, ktorý sa nachádza v § 9 ods. 2 písm. c) zákona, z dôvodu vydania nového zákona o odpadoch.
K bodu 2
V § 9 ods. 6 zákona sa dopĺňa druhá veta, ktorá upravuje spôsob preukazovania bezúhonnosti v prípade fyzických osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky.
K bodu 3
V pôvodnom znení ustanovenia bola jednou z podmienok kvalifikácie aj pravidelná účasť na odbornom vzdelávaní. Táto podmienka bola z nového znenia vypustená, pretože účelom vzdelávania nebolo získanie odbornej spôsobilosti. Vzdelávanie plní účel poskytovania informácií, metodických materiálov a odborných usmernení, ktorý zostáva zachovaný v § 24 ods. 1 zákona.
K bodu 4
Ide o štylistické zladenie znenia § 14 ods. 4 zákona.
K bodu 5
Aktualizácia odkazu č. 10, ktorý sa nachádza v § 15 ods. 6 písm. e) zákona, na ustanovenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Na posudzovanie návrhov na uvádzanie potravín na osobitné výživové účely a nových potravín na trh príslušnými orgánmi úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktoré podľa § 13 ods. 4 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodujú o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín.
K bodu 6
Mení sa nadpis pod § 22 z „Povinnosti používateľa po uvedení výrobku na trh“ na „Povinnosti používateľa pri uvádzaní výrobku na trh“, pretože niektoré povinnosti sa vzťahujú na používateľa už v čase podania žiadosti.
K bodu 7
Sprístupnenie vzoriek geneticky modifikovaného organizmu je náležitosťou žiadosti o vydanie súhlasu s uvedením výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh podľa
2
§ 24 vykonávacej vyhlášky k zákonu, ktorá vychádza z prílohy IV., časť A, bod 7. smernice 2001/18/ES. Doplnením do § 22 ods. 2 písm. a) zákona medzi povinnosti používateľa sa zdôrazňuje dôležitosť tejto náležitosti a posilňuje oprávnenie správneho orgánu ju vymôcť.
K bodu 8
Nové ustanovenie § 22 ods. 2 písm. f) zákona zlepšuje transpozíciu čl. 20 ods. 2 smernice 2001/18/ES, ktorý ustanovuje povinnosti používateľa pri zámernom uvoľňovaní, ak sa zistia nové informácií, ktoré sa týkajú rizika geneticky modifikovaného organizmu pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ustanovenia sa vzťahujú na zavádzanie do životného prostredia aj na uvádzanie na trh, avšak transpozícia v zákone bola obmedzená iba na zavádzanie do životného prostredia (§ 19 ods. 2 a 3 zákona).
K bodu 9
Zrušenie vzdelávania vedúcich projektov súvisí s úpravou v treťom bode materiálu.
K bodu 10
Ustanovenie je upravené vyplývajúc z aplikačnej praxe pri výkone štátneho dozoru.
K bodu 11
Zákon rozlišuje procesnoprávne postavenie používateľa ako ohlasovateľa a žiadateľa o súhlas a z tohto dôvodu sa žiadateľ o súhlas dopĺňa aj do § 26 ods. 1 úvodnej vety o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, údajoch a informáciách, ktoré predmetom práva duševného vlastníctva alebo obchodného tajomstva.
K bodom 11 až 13
V nadväznosti na nové znenie § 26 ods. 5 a 6 zosúladené aj odseky 1, 3 a 4 v § 26. Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 14 a 15
Doterajší § 26 ods. 5 zákona spájal ustanovenia o dôvernosti zo smernice 2001/18 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a zo smernice 2009/41 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch. Prijatím nariadenia (EÚ) 2019/1381 bol pre dôvernosť informácií podľa smernice 2001/18 zavedený nový právny režim, čo bolo zohľadnené vložením nového odseku 6. Nové znenie odseku 5 zodpovedá čl. 18 ods. 2 smernice 2009/41.
K bodu 16 a 17
Na správny poriadok by sa nemalo odkazovať nepresným a neurčitým pojmom "všeobecný predpis o správnom konaní". Legislatívno-technická úprava, ktorá vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.
3
K bodu 18
Nové znenie § 33 odsek 3 zákona upravuje právomoci ministerstva v konaní o vydanie súhlasu s používaním v uzavretých priestoroch podľa článku 10 ods. 3 písm. a) smernice 2009/41/ES. Ide o procesné úkony, pri vykonávaní ktorých sa ministerstvo doteraz opieralo o ustanovenia Správneho poriadku, ktorý sa na konanie uplatňuje subsidiárne. Keďže ide o osobitné konanie, je účelné transponovať príslušné ustanovenie smernice.
K bodu 19
V § 33 sa vkladá nové ustanovenie upravujúce možnosť prerušiť konanie o vydaní súhlasu na činnosti v uzavretých priestoroch podľa článku 10 ods. 4 smernice 2009/41/ES.
K odseku 6 písm. a):
Ministerstvo je podľa § 33 ods. 4 písm. b) zákona č. 151/2002 Z. z. povinné zverejňovať v internetovej sieti údaje o podanej žiadosti s výzvou na podávanie pripomienok.
Prijatím tohto ustanovenia bol transponovaný článok 12 smernice 2009/41/ES (predtým článok 13 smernice 90/219/EHS), ktorý upravuje možnosť prekonzultovania aspektov navrhovaného používania v uzavretých priestoroch s verejnosťou podľa úvahy správneho orgánu v jednotlivých konaniach, avšak tento článok bol transponovaný ako povinnosť v každom konaní a zákon zvolil formu konzultácií zverejnením výzvy na podávanie pripomienok. V prípade konzultácií s verejnosťou článok 10 ods. 4 písm. b) smernice ustanovuje prerušenie plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia. Správny poriadok, ktorý sa na konania podľa týchto ustanovení vzťahuje subsidiárne, neobsahuje ustanovenia, ktoré by boli aplikovateľné na predmetnú situáciu a možnosť prerušenia konania počas plynutia lehoty na podávanie pripomienok je nevyhnutné upraviť osobitne transponovaním ustanovenia smernice.
K odseku 6 písm. b):
Keďže chýbalo osobitné ustanovenie o prerušení plynutia lehoty pri uvedených procesných úkonoch, ministerstvo sa pri ich vykonávaní (vyžiadaní informácií, ktoré dôležité na posúdenie žiadosti pre experta alebo členov Komisie pre biologickú bezpečnosť, ktorí poradným orgánom a poskytujú odborné podklady) doteraz opieralo o ustanovenie § 29 Správneho poriadku, ktorý sa na konanie podľa § 33 zákona vzťahuje subsidiárne. Keďže ide o osobitné konanie, je účelné transponovať príslušné ustanovenie smernice.
V prípade, ak by na posúdenie obsahu konkrétnej žiadosti bolo nevyhnutné vyžiadať údaje nad rámec predpísaných náležitostí žiadosti, tento procesný úkon ministerstva by presahoval rámec oprávnenia správneho orgánu podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a oprávnenia prerušiť konanie podľa § 29 Správneho poriadku. Z tohto dôvodu je potrebné osobitne upraviť možnosť prerušenia konania počas plynutia lehoty na splnenie požiadavky.
K bodu 20
V § 34 sa dopĺňa nový odsek 6, čím sa transponuje článok 6 ods. 7 smernice 2001/18/ES, ktorý oprávňuje správny orgán požadovať od žiadateľa aj ďalšie informácie potrebné pre odborné posúdenie žiadosti. Je to oprávnenie požadovať informácie nad rámec predpísaných náležitostí žiadosti, čo znamená, že ide nad rámec oprávnenia správneho orgánu podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku. Môže ísť napríklad o informácie, ktoré dôležité pre experta alebo členov Komisie pre biologickú bezpečnosť, ktorí poradným orgánom a poskytujú odborné podklady. S touto situáciou sa členské štáty stretávajú veľmi často pri žiadostiach, ktoré sa týkajú klinického skúšania liekov s obsahom geneticky modifikovaného materiálu, keď náležitosti žiadosti predpísané smernicou 2001/18/ES nedokážu pokryť všetky aspekty potrebné
4
na posúdenie environmentálneho rizika a žiadateľ nemá k dispozícií údaje predpísané smernicou 2001/18/ES vzhľadom na charakter predmetu žiadosti.
S požadovaním doplnenia informácií súvisí možnosť prerušenia konania (prerušenie plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia) počas plynutia lehoty na splnenie požiadavky tak, ako je ustanovené v článku 6 ods. 6 písm. a) smernice 2001/18/ES.
K bodu 21
Podľa čl. 26b ods. 1 smernice 2001/18/ES v znení smernice (EÚ) 2015/412 počas povoľovacieho postupu umiestnenia na trh geneticky modifikovaného organizmu, ktorý je určený na pestovanie alebo pri obnovení povolenia takéhoto GMO môže členský štát požiadať o úpravu geografického rozsahu pôsobnosti rozhodnutia v tom zmysle, že celé územie alebo časť územia tohto členského štátu sa má vylúčiť z pestovania.
Túto žiadosť musí členský štát oznámiť Komisii najneskôr 45 dní odo dňa rozoslania hodnotiacej správy podľa čl. 14 ods. 2 tejto smernice alebo odo dňa prijatia stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia bezodkladne predloží žiadosť členského štátu žiadateľovi a ostatným členským štátom.
V článku II tohto materiálu, v navrhovanom ustanovení § 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 184/2006 Z. z., sa oprávnenie požiadať o úpravu geografického rozsahu pôsobnosti povolenia udeľuje Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako ústrednému orgánu štátnej správy pre poľnohospodárstvo a z tohto dôvodu sa v § 35 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z. z. ustanovuje nová povinnosť Ministerstva životného prostredia SR postúpiť hodnotiacu správu alebo stanovisko orgánu Európskej únie, ktoré boli zaslané Ministerstvu životného prostredia SR ako kompetentnej národnej autorite podľa smernice 2001/18/ES.
K bodu 22
Úprava v § 37 ods. 1 sa navrhuje z dôvodu, že ustanovenia § 37 sa vzťahujú na predĺženie platnosti povolenia na uvádzanie výrobku na trh. Obnoviť platnosť rozhodnutia, ktoré bolo vydané v konaní podľa § 33 na používanie v uzavretých priestoroch alebo rozhodnutia, ktoré bolo vydané v konaní podľa § 34 na zavádzanie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia je možné podľa ustanovení § 36 požiadaním o zmenu rozhodnutia.
K bodu 23
Nové ustanovenie v § 37 je transpozíciou článku 17 ods. 9 smernice 2001/18/ES, podľa ktorého umiestňovanie výrobku na trhu môže pokračovať podľa doterajších podmienok určených vo vydanom rozhodnutí, do dňa vydania nového rozhodnutia v konaní o obnove súhlasu s umiestňovaním výrobku na trhu.
K bodu 24
Pri porovnaní so súčasným znením sa vypúšťa splnomocnenie pre ministerstvo ustanoviť podrobnosti o odbornej kvalifikácii vedúcich projektov a ich odbornom vzdelávaní z dôvodu vypustenia odborného vzdelávania ako podmienky odbornej kvalifikácie (tretí bod materiálu). Upravuje sa nová postupnosť ďalších splnomocnení pri zohľadnení významu posudzovania rizika, ktoré sa kladie na prvé miesto a nové poradie sa zhoduje s § 1 ods. 1 vyhlášky
5
č. 274/2019 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
K bodu 25
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie sa aktualizuje a uvádza ako nové znenie prílohy. Z pôvodného zoznamu transponovaných smerníc sa vypúšťa smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných organizmov uvádzaná v prvom bode transpozičnej prílohy zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko nie je účinná a dopĺňa sa smernica transponovaná predkladaným návrhom zákona, a to smernica (EÚ) 2015/412, ktorej transpozícia je pre členské štáty dobrovoľná.
K Čl. II zákonu č. 184/2006 Z. z.
K bodu 1
Upravuje sa povinnosť pestovateľa oznámiť zámer pestovania modifikovanej rastliny s podmienkou, že môže ísť iba o takú modifikovanú rastlinu, ktorá síce bola povolená podľa
§ 21
zákona č.
151/2002 Z. z.
o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č.
77/2005 Z. z.
ale nebolo obmedzené alebo zakázané jej pestovanie nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným v postupe podľa § 8a ods. 1 predkladaného návrhu zákona.
K bodu 2
V nadväznosti na čl. 26b ods. 4 písm. b) smernice (EÚ) 2015/412 ustanovuje spôsob určenia obdobia, počas ktorého sa musia subjekty v Slovenskej republike zdržať pestovania príslušného GMO, na ktoré sa vzťahuje oznámenie využitia obmedzenia alebo zákazu § 8a ods. 1 predkladaného návrhu zákona. Toto obdobie sa určuje a zabezpečuje tým, že kontrolný ústav nezapíše daného žiadateľa do evidencie pestovateľov, resp. nezapíše zmenu v evidencii spočívajúcu v zmene údajov o pestovanej modifikovanej rastline počas ustanoveného obdobia 75 dní.
K bodu 3
V prípade využitia obmedzenia alebo zákazu pestovania autorizovaného geneticky modifikovaného organizmu podľa § 8a ods. 1 predkladaného návrhu zákona sa ustanovuje administratívny postup Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „kontrolný ústav“) pre vydávanie dokladov o zapísaní do evidencie pestovateľov modifikovaných rastlín a súvisiace vedenie evidencie. Na toto konanie sa nevzťahuje správny poriadok, keďže podľa § 14 sa správnym poriadkom spravuje len konanie o vyradení z evidencie pestovateľov podľa § 3 ods. 7. V záujme právnej istoty dotknutých pestovateľov sa ustanovuje, že tieto úpravy v evidencii pestovateľov sa môžu uskutočniť päť pracovných dní po skončení hospodárskeho roka, v ktorom nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa § 8a ods. 1, upravujúce geneticky modifikované rastliny, ktorých sa týka zákaz alebo obmedzenie pestovania.
K bodu 4
V písm. e) sa ustanovuje formálny časovo obmedzený postup možnosti vyňatia územia
6
Slovenskej republiky z pôsobnosti ohlásenia alebo žiadosti komerčného žiadateľa na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom Európskej komisie ohlasovateľovi alebo žiadateľovi o udelenie súhlasu (tzv. predautorizačný proces, čl. 26b ods. 1 a ods. 2 smernice (EÚ) 2015/412). Uvedený postup znamená, že v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh alebo v konaní o obnovení súhlasu na uvedenie výrobku na trh, môže ministerstvo do 45 dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánov požiadať o to, aby územie SR bolo vyňaté z pôsobnosti povolenia, ktoré Európska komisia vydať alebo o úpravu rozsahu územia SR, ktoré tomuto povoleniu bude podliehať.
V písmene f) sa ustanovuje postup, kedy ministerstvo môže po vydaní povolenia Európskej komisie na základe nových skutočností požiadať o korekciu geografického začlenenia územia SR do pôsobnosti povolenia, z ktorej bolo predtým, v rámci postupu podľa písmena e), vyňaté.
V písmene g) sa ustanovuje oznamovacia povinnosť ministerstva voči Európskej komisii a kontrolnému ústavu o prijatí návrhu opatrenia formou nariadenia vlády, ktorým sa určia modifikované rastliny podľa postupu upraveného v § 8a ods. 1, ktorých pestovanie je obmedzené alebo zakázané.
V písmene h) sa ustanovuje oznamovacia povinnosť ministerstva voči Európskej komisii a ostatným členským štátom EÚ o zrušení obmedzenia alebo zákazu vydaného podľa § 8a ods. 1.
K bodu 5
Upravuje sa splnomocňovacie ustanovenie vlády SR ustanoviť jej nariadením modifikované rastliny, ktorých pestovanie je obmedzené alebo zakázané, a to na časti územia SR alebo na celom jej území, počnúc uplynutím hospodárskeho roka, v ktorom sa toto nariadenie vlády vydá. Toto obmedzenie alebo zákaz možno vydať len z dôvodov uvedených v odseku 1, pričom tieto dôvody možno uplatniť samostatne alebo v kombinácií. Dôvod uvedený v písmene g) možno uplatniť len v kombinácií s niektorým z iných dôvodov. Dôvody nie bližšie konkretizované, keďže ich potenciálne uplatnenie závisí od konkrétnych okolností časti alebo celého územia Slovenskej republiky, na ktorom sa budú uplatňovať. Zároveň sa explicitne uvádza, že uplatnené dôvody uvedené v odseku 1 písmena a) g) nesmú byť v rozpore s posúdením environmentálneho rizika podľa § 5 zákona č. 151/2002 Z. z.
V záujme právnej istoty dotknutých pestovateľov sa ustanovuje, že toto nariadenie vlády môže nadobudnúť účinnosť najneskôr tri mesiace pred skončením hospodárskeho roka týkajúceho sa tej geneticky modifikovanej rastliny, ktorej sa týka zákaz alebo obmedzenie pestovania.
K bodu 6
Na správny poriadok by sa nemalo odkazovať nepresným a neurčitým pojmom "všeobecný predpis o správnom konaní". Legislatívno-technická úprava, ktorá vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.
K bodom 7 a 8
Dopĺňa sa transpozičný odkaz a transpozičná príloha.
7
K Čl. III
Účinnosť zmien sa navrhuje od 27. marca 2021, kedy nadobúda účinnosť aj nariadenie 2019/1381, podľa ktorého sa postupuje v § 26 ods. 6 zákona č. 151/2002 Z. z. Navrhovaný dátum zároveň zodpovedá predpokladanej dĺžke legislatívneho procesu a poskytuje dostatočne dlhú legisvakačnú lehotu na oboznámenie s novou právnou úpravou.
V Bratislave 16. decembra 2020
Igor Matovič v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Budaj v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky