DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015 , ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (ďalej len „smernica (EÚ) 2015/412“).
Ako gestorský a spolugestorský ústredný orgán štátnej správy v návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 517/2015, boli určené Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Transpozícia smernice (EÚ) 2015/412 je pre členské štáty dobrovoľná a lehota na transpozíciu smernice nebola ustanovená.
Obsahom návrhu zákona je novelizácia zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov v článku I vlastného materiálu a novelizácia zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. v článku II vlastného materiálu.
Preberaná smernica (EÚ) 2015/412 obsahuje dva postupy obmedzenia alebo zákazu, a to prvý formálny časovo obmedzený postup vo fáze rozhodovania o vydaní súhlasu na úrovni Európskej únie po štádiu vydania hodnotiacej správy alebo stanoviska Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, kedy môže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky požiadať prostredníctvom Komisie žiadateľa o vydanie súhlasu na uvedenie na trh konkrétneho geneticky modifikovaného organizmu na účely pestovania o úpravu geografického rozsahu jeho žiadosti a vyňatie územia Slovenskej republiky.
Druhý postup na obmedzenie alebo zákaz pestovania sa vzťahuje na povolený geneticky modifikovaný organizmus na účel pestovania, ktorý musí byť odôvodnený, primeraný a nediskriminačný a založený na závažných dôvodoch súvisiacich s cieľmi politiky životného prostredia, územným plánovaním, využívaním pôdy, sociálno-ekonomickými vplyvmi, dôvodmi predchádzania prítomnosti geneticky modifikovaného materiálu v iných produktoch bez toho, aby boli dotknuté opatrenia koexistencie, cieľmi poľnohospodárskej politiky a verejnou politikou. Opatrenia založené na základe dôvodov verejnej politiky nemôžu byť použité samostatne a musia byť prijaté aj na základe iných vymenovaných dôvodov a opatrenia nesmú byť v žiadnom prípade v rozpore s posúdením environmentálnych rizík. Druhý odôvodnený postup sa navrhuje vykonávať na národnej úrovni nariadením vlády Slovenskej republiky.
V časti návrhu, ktorá sa týka zákona č. 151/2002 Z. z. sa navrhujú aj úpravy, ktoré vyplynuli z potrieb vykonávania štátnej správy používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov:
- odstránenie predkladania listín, údaje z ktorých môže správny orgán získať z informačných systémov verejnej správy [reakcia na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)],
- nové ustanovenie o preukazovaní bezúhonnosti zahraničnej osoby,
- odstránenie zistených nedostatkov v úprave konaní o vydanie rozhodnutí na používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, životné prostredie, služby verejnej správy pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.