1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. L 320, 6. 12. 2007), nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. L 205, 1. 8. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. L 311, 21. 11. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. L 93, 7. 4. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. L 59, 4. 3. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. L 180, 12. 7. 2012), smernice Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ
z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 455/1991 Z. z.“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpo-
zície
Číslo predpisu
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 57a
O:1
Článok 57a
Postupy elektronickými prostriedkami
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky požiadavky, postupy a formality týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, dali ľahko uskutočniť na diaľku a elektronickými prostriedkami prostredníctvom miest jednotného kontaktu alebo relevantných príslušných orgánov. To nezabráni príslušným orgánom členských štátov v tom, aby neskôr v prípade
N
Zákon č. 455/1991 Z. z. a návrh zákona
§ 66ba
Úlohy jednotného kontaktného miesta
(1) Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie o
a) všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,
b) postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,
c) kontaktoch na orgány, ktoré podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb, a na iné subjekty,41ab) ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,
Ú
2
odôvodnených pochybností a len v prípade potreby požadovali overené kópie.
2. Odsek 1 sa neuplatňuje na adaptačné obdobie alebo na vykonanie skúšky spôsobilosti.
3. Keď je odôvodnené, aby na uskutočnenie postupov uvedených v odseku 1 tohto článku členské štáty vyžadovali zaručené elektronické podpisy v zmysle článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy ( 7 ), členské štáty akceptujú elektronické podpisy v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu ( 8 ), a stanovia technické prostriedky na spracovanie dokumentov zaručených elektronických podpisov vo formátoch vymedzených v rozhodnutí Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu ( 9 ).
d) možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,
e) všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.
(2) Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter. Poskytujú sa v štátnom jazyku bezodkladne po prijatí žiadosti, ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami
(3) Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia
a) ohlásenia živnosti podľa tohto zákona,
b) údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov alebo na účely získania iného dokladu, ktorý sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,41aca) najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania živnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
c) údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, 41ac)
d) údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, 41ad)
e) údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra, 41ae)
f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(4) Doklady podľa odseku 3 písm. b) a e) možno predložiť
a) v listinnej podobe, ktoré jednotné kontaktné miesto po uhradení správneho poplatku prevedie do elektronickej podoby, alebo
3
4. Všetky postupy sa uskutočnia v súlade s článkom 8 smernice 2006/123/ES týkajúcimi sa miest jednotného kontaktu. Procesné lehoty stanovené v článku 7 ods. 4 a článku 51 tejto smernice začínajú plynúť v okamihu podania žiadosti alebo akéhokoľvek chýbajúceho dokumentu občanom v mieste jednotného kontaktu alebo priamo relevantnému príslušnému orgánu. Žiadna žiadosť o overené kópie uvedené v odseku 1 tohto článku sa nepovažuje za žiadosť o chýbajúce dokumenty.
b) elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
(5) Jednotné kontaktné miesto údaje podľa odseku 3 písm. b) f) preverí a zapíše do informačného systému jednotných kontaktných miest a zodpovedá za ich správnosť. V pochybnostiach o správnosti údajov podľa odseku 3 sprístupní dokumentáciu príslušnému orgánu. Správcom informačného systému jednotných kontaktných miest je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(6) Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) a f) zasiela v elektronickej podobe bezodkladne príslušnému orgánu; ak ide o údaje podľa odseku 3 písm. c) a d), tieto zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia alebo po získaní informácie o udelení oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovni.
(7) Ak živnostenský úrad alebo iný orgán príslušný podľa osobitného zákona nevydá oprávnenie alebo povolenie na výkon činnosti, ktorá sa navrhuje zapísať ako predmet podnikania alebo činnosti, jednotné kontaktné miesto vyzve navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov najneskôr v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy, inak jednotné kontaktné miesto doručí registrovému súdu návrh na zápis, ktorý nespĺňa podmienky zápisu údajov do obchodného registra podľa osobitného zákona;36i) o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu na zápis musí byť navrhovateľ vo výzve poučený.
(8) Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. e) zasiela v elektronickej podobe bezodkladne elektronickými prostriedkami príslušnému registrovému súdu.
4
(9) K zasielaným údajom a dokladom pripojí jednotné kontaktné miesto pridelené identifikačné číslo,36ca) a ak to vyžadujú osobitné zákony, aj výpis z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti dotknutých fyzických osôb. K zasielaným údajom a dokladom podľa odseku 3 písm. e) pripojí jednotné kontaktné miesto doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku.
(10) Jednotné kontaktné miesto plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.39)
Príloha IV.
Príloha IV
Činnosti týkajúce sa kategórií odbornej praxe uvedených v článkoch 17, 17a a 18
Zoznam I
Hlavné skupiny, na ktoré sa vzťahuje smernica č. 64/427/EHS v znení zmien a doplnkov smernice č. 69/77/EHS a smernice č. 68/366/EHS a 82/489/EHS
1 Smernica č. 64/427/EHS
(liberalizačná smernica: 64/429/EHS)
Nomenklatúra NICE (zodpovedá hlavným skupinám ISIC 23-40)
2 Smernica č. 68/366/EHS
(liberalizačná smernica: 68/365/EHS)
Nomenklatúra NICE
3 Smernica č. 82/489/EHS
Nomenklatúra ISIC
Zoznam II
Hlavné skupiny podľa smerníc č. 75/368/EHS, 75/369/EHS a 82/470/EHS
1 Smernica č. 75/368/EHS (činnosti spomínané v článku 5 ods. 1)
Nomenklatúra ISIC
N
Zákon č. 455/1991 Z. z. a návrh zákona
Príloha č. 1., 2.
Príloha č. 4
Príloha č. 1., 2.
Príloha č. 4
Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou
A.
Externe (u zákazníka) vykonávané činnosti
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
B.
Činnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe (u zákazníka)
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Ú
Z technických dôvodov nie je možné vložiť prílohy č. 1., 2 do tabuľky. Text návrhu zákona je možné nájsť pod publikačným zdrojom: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-387
5
2 Smernica č. 75/369/EHS (článok 6: ak je činnosť považovaná za priemyselnú činnosť alebo drobnú živnosť)
Nomenklatúra ISIC
3 Smernica č. 82/470/EHS (článok 6 ods. 1 a ods. 3)
Skupiny 718 a 720 nomenklatúry ISIC
Zoznam III
Smernice 64/222/EHS, 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 70/523/EHS a 82/470/EHS
1 Smernica 64/222/EHS
(liberalizačné smernice: 64/223/EHS a 64/224/EHS)
2 Smernica 68/364/EHS
(liberalizačná smernica: 68/363/EHS)
3 Smernica 68/368/EHS
(liberalizačná smernica: 68/367/EHS)
Nomenklatúra ISIC
4 Smernica 75/368/EHS (článok 7)
Všetky činnosti uvedené v prílohe k smernici 75/368/EHS okrem činností uvedených v článku 5 odsek 1 tejto smernice (zoznam II bod 1 tejto prílohy).
Nomenklatúra ISIC
5 Smernica 75/369/EHS (článok 5)
6 Smernica 70/523/EHS
Činnosti samostatne zárobkovo
činných osôb vo veľkoobchode s uhlím a činnosti sprostredkovateľov v obchode s uhlím (ex skupina 6112, nomenklatúra ISIC).
7 Smernica 82/470/EHS (článok 6 ods. 2)
Kozmetické služby
Pedikúra
Sprievodca cestovného ruchu
Masérske služby
6
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)