1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve – je upravený v Zmluve o fungovaní Európskej únie – Tretia časť, Hlava IV, Kapitola 3 – Služby.
b) v sekundárnom práve – je upravený
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. L 255, 30.9.2005) v platnom znení gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spolugestori: Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo
dopravy a výstavby SR
, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zdravotníctva SR,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
SR
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 , ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. L 354, 28.12.2013) gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spolugestori: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie – nie je upravený
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES - do 20. októbra 2007, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ - do 18. januára 2016;
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie – bezpredmetné.
2
V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike v rámci Pilot ani o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne.