1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
September 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
December 2020
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrh zákona sa predkladá na základe úloh vyplývajúcich z bodov C.19. a C.20. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020.
Navrhovaná úprava v čl. I reaguje na potrebu zjednodušiť živnostenské podnikanie. Zjednodušenie živnostenského podnikania podľa predloženého návrhu zákona sa dosiahne vo viacerých oblastiach a týka sa najmä:
-odstraňovania neprimeranej administratívnej záťaže,
-zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach,
-zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach,
-zníženia počtu remeselných živností,
-úpravy minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vznikla potreba osobitne upraviť vznik oprávnenia prevádzkovať živnosť niektorými zahraničnými osobami.
Predloženým návrhom zákona sa v čl. II precizuje zákon o obecnom zriadení tak, aby z jeho znenia bolo zrejmé, že obce nie oprávnené ukladať fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám povinnosť oznamovať obci čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.
2
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľ zjednodušiť živnostenské oprávnenie sa uplatní v rôznych oblastiach. Odstránenie neprimeranej administratívnej záťaže sa dosiahne najmä uplatňovaním princípu „jedenkrát a dosť“ v ďalších oblastiach živnostenského podnikania a tiež využívaním informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy. Návrhom zákona sa ruší povinnosť vyžiadať si stanovisko Slovenskej živnostenskej komory pri odpustení prekážky pri prevádzkovaní živnosti, upravuje sa vznik oprávnenia prevádzkovať živnosť niektorými zahraničnými fyzickými osobami podmienením udelenia povolenia na pobyt, umožňuje sa zodpovednému zástupcovi ukončiť výkon funkcie zodpovedného zástupcu oznámením, predlžuje sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne. Skracuje sa obdobie preukázania odbornej praxe, predlžuje sa lehota na preukázanie platnosti odbornej praxe, znižuje sa obdobie na preukázanie odbornej praxe. Skracuje sa minimálna lehota pozastavenia živnosti zo šiestich mesiacov na jeden mesiac a predlžuje sa maximálna lehota na pozastavenie živnosti z troch rokov na štyri roky.
Obciam sa zabráni ukladať fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám povinnosť oznamovať obci čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Návrh zákona bude mať priamy vplyv na fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby a obce. Zníženie administratívnej náročnosti sa dotkne aj výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania, ktorú vykonávajú okresné úrady, ako aj Slovenskej živnostenskej komory.
Precizovanie zákona o obecnom zriadení sa priamo dotkne obcí a fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb v ich územnej pôsobnosti.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli
identifikované a posudzované.
Alternatívnym riešením je nulový variant ponechanie platného a účinného znenia právneho predpisu. Postup podľa nulového variantu by však kolidoval s úlohami vyplývajúcimi z uznesenia vlády Slovenskej republiky.
Navrhované riešenie možno považovať za najvhodnejšie so zreteľom na znenie úloh z uznesenia vlády.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
3
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Ján Dutko,
jan.dutko@minv.sk
, tel. 02/48 59 2400, odbor živnostenského podnikania
sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Štatistické a evidenčné údaje vedené odborom živnostenského podnikania, návrhy zo strany živnostenských úradov, podnikateľov, konzultácie s Národnou asociáciou realitných kancelárii a Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, Slovenským živnostenským zväzom a Slovenskou živnostenskou komoru.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
4
Návrh zákona nebol predmetom predbežného pripomienkového konania. Na záverečné posúdenie vybraných vplyvov bol predložený na základe zásadnej pripomienky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Stanovisko Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia vybraných vplyvov:
I. Úvod: Ministerstvo vnútra SR predložilo dňa 13. novembra 2020 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia neuplatňuje k materiálu pripomienky a odporúčania.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na záverečné posúdenie.
IV. Poznámka: Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu.“.
5
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom budú ovplyvnené fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú podľa živnostenského zákona.
Analýza dotknutých inštitútov za roky 2017, 2018, 2019
2017
2018
2019
zrušenie vyžiadania si stanoviska SŽK pri odpustení prekážky - konkurz
143
167
205
vznik oprávnenia pre FO z tretích krajín udelením pobytu
8998
9989
11234
ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu vlastným oznámením
6789
6995
7898
predĺženie lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne
11211
12111
12343
zníženie obdobia preukázania odbornej praxe z 1 roka na 6 mesiacov
455
498
513
zníženie obdobia preukázania odbornej praxe z 2 rokov na 1 rok
511
543
566
zníženie obdobia preukázania odbornej praxe z 3 rokov na 2 roky
232
211
199
predĺženie lehoty na preukázanie platnosti odbornej praxe z 3 rokov na 4 roky
489
522
546
zrušenie vyžiadania si informácii pre výpis z registra trestov
132779
132577
136827
skrátenie lehoty na pozastavenie živnosti zo 6 mesiacov na 1 mesiac (minimum)
11109
10098
11926
predĺženie lehoty na pozastavenie živnosti z 3 rokov na 4 roky (maximum)
10228
10288
11075
preradenie dvoch remeselných živností (galvanizácia kovov, smaltovanie) do voľných živnosti
9
11
7
zníženie obdobia preukázania odbornej praxe z 10 rokov na 6 rokov
111
122
109
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predkladateľ návrhu zákona oslovil všetky okresné úrady (odbory živnostenského podnikania), Slovenský živnostenský zväz a Slovenskú živnostenskú komoru, aby na základe poznatkov z aplikačnej praxe zaslali námety a návrhy na zjednodušenie živnostenského podnikania.
Konzultácie prebehli aj s Národnou asociáciou realitných kancelárii a Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.
6
K zaslaným námetom a návrhom od Slovenského živnostenského zväzu a Slovenskej živnostenskej komory (ďalej len „stavovské organizácie“) boli vykonané osobitné konzultácie. Niektoré podnety boli zapracované do návrhu zákona.
Zhrnutie obsahu a výsledkov konzultácii:
Zástupcovia stavovských organizácii vyjadrili všeobecnú výhradu k návrhu zmien v zákone pri znižovaní obdobia preukazovania odbornej praxe hlavne pri remeselných živnostiach a požadovali sprísnenie regulácii z dôvodu, že nedostatkom odbornej praxe dochádza k znižovaniu kvality poskytovaných služieb. Pri niektorých reguláciách požadovali zachovanie terajšieho stavu.
Predkladateľ návrhu zákona zástupcov stavovských organizácii informoval, že návrh zákona je vypracovaný z dôvodu zjednodušenia živnostenského podnikania, ktoré je možné dosiahnuť len zníženou mierou regulácie pri vstupe do podnikania. Z tohto dôvodu návrhy na sprísnenie regulácii predkladateľ návrhu zákona neakceptoval.
Návrh zákona je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy a dialógu s podnikateľskou obcou reprezentovanou stavovskými organizáciami. Pri jeho príprave prebiehali s jednotlivými dotknutými rezortmi ďalšie rokovania a konzultácie.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona nezvyšuje finančné náklady podnikateľských subjektov. Jediným priamym finančným vplyvom je zníženie finančných nákladov pri ohlásení živnosti spôsobené preradením dvoch remeselných živností (galvanizácia kovov, smaltovanie) z remeselných živnosti medzi voľné živnosti. Dochádza k zníženiu správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení z 15 Eur (remeselná živnosť) na 5 Eur (voľná živnosť). Počas ostatných troch rokov požiadalo o remeselné živností - galvanizácia kovov a smaltovanie v priemere 9 subjektov ročne. Preradením týchto živností z remeselných medzi voľné a následným znížením správneho poplatku bude ušetrenie na jedného podnikateľa predstavovať 10 Eur a na celé podnikateľské prostredie 90 Eur ročne.
9 x 10 = 90 Eur
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona nevytvára dodatočné náklady pre adresátov noriem v ňom obsiahnutých, nevytvára dodatočné náklady na nákup tovarov a služieb, ani nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Zníženie administratívnych nákladov sa týka nasledujúcich zmien:
Návrhom zákona sa navrhuje
1.zrušenie stanoviska SŽK pri odpustení prekážky - konkurz
vypracovanie žiadosti o stanovisko SŽK okresným úradom ročný priemer ostatných troch rokov – 172
7
vypracovanie stanoviska SŽK pre okresný úrad ročný priemer ostatných troch rokov – 172
2.zrušenie poskytovania informácii pre výpis z registra trestov
počet ohlásení, kde sa vyžaduje informácia pre výpis z registra trestov ročný priemer ostatných troch rokov – 134 061
3.preradenie dvoch remeselných živností (galvanizácia kovov, smaltovanie) do voľných živnosti - ročný priemerný počet ostatných troch rokov – 9
Pri výpočte administratívnych nákladov vychádzame z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve v roku 2019 1 092 Eur a z nej vyplývajúcej celkovej ceny práce 1 476 Eur (9,23 Eur/hod - pri výpočte sme použili počet odpracovaných hodín v mesiaci 160).
-vypracovanie žiadosti o stanovisko SŽK okresným úradom predstavuje 0,5 hod.
0,5 x 9,23 x 172 = 793,78 Eur
-vypracovanie stanoviska SŽK pre okresný úrad predstavuje 2,0 hod.
2,0 x 9,23 x 172 = 3 175,12 Eur
-úspora času pri vypracovaní ohlásenia, ak sa neuvádzajú informácie pre výpis z registra trestov, predstavuje 0,33 hod. (2 min.)
0,33 x 9,23 x 134061 = 408 336,40 Eur
Ostatné navrhované zmeny majú neutrálny vplyv na zníženie administratívnych nákladov a nie je možné ich vyčísliť.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Ušetrené náklady na jedného podnikateľa za 1 rok
(Eur)
Ušetrené náklady na celé podnikateľské prostredie za 1 rok
(Eur)
Priame finančné náklady
10
90
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
26,13
412 305,30
Celkové ušetrené náklady regulácie
36,13
412 395,30
Pozitívny vplyv návrhu zákona počas jedného roka na jedného podnikateľa je 36,13 Eur a na celé podnikateľské prostredie je 412 395,30 Eur.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
8
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh nemá vplyv na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh nemá vplyv na inovácie.