1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
367
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ......... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z. zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona
2
č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č.128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. , zákona č. 198/2020 a zákona č. 279/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
24b) § 42 57 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 8 ods. 1 prvej vete sa slovo „ukončený“ nahrádza slovom „zrušený“ a slovo „ukončení“ sa nahrádza slovom „zrušení“.
3. V § 8 ods. 4 sa za slovom „záväzky“ vypúšťa bodkočiarka a slová „pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory“.
4.V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.“.
5.Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:
28ab) Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3
6.V § 11 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ukončenie výkonu svojej funkcie môže živnostenskému úradu oznámiť aj zodpovedný zástupca. Ak zodpovedný zástupca oznámi živnostenskému úradu odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu, musí súčasne preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa.“.
7.V § 17 ods. 5 sa slová „najneskôr v deň“ nahrádzajú slovami „do 15 dní od“.
8.V § 22 ods. 1 písm. a), b) a d) sa slovo „jednoročnej“ nahrádza slovom „šesťmesačnej“ a slovo „dvojročnej“ nahrádza slovom „jednoročnej“.
9.V § 22 ods. 1 písm. c) sa slovo „dvojročnej“ nahrádza slovom „jednoročnej“ a slovo „trojročnej“ nahrádza slovom „dvojročnej“.
10.V § 22 ods. 1 písm. f) sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
11.V § 29 ods. 3 sa slová „predpisov, najmä technických noriem a profesijných zvyklostí.“ nahrádzajú slovami „predpisov.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
12.V § 45a odsek 1 znie:
„(1) Fyzická osoba a právnická osoba pri ohlásení živnosti uvedie tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov36cb) za účelom zistenia splnenia podmienky bezúhonnosti o fyzických osobách, ktoré občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ak tieto údaje nie je možné získať z informačného systému podľa osobitného predpisu.36cc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36cb a 36cc znejú:
36cb) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
36cc) § 12 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 206/2008 Z. z.“.
13.V § 57 ods. 4 druhej vete sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „nasledujúcim po dni“.
14.V § 57 ods. 6 sa slová „šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „jeden mesiac“ a slovo „tri“ sa nahrádza slovom „štyri“.
15.V § 66ba ods. 4 písm. b) sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.
16.Za § 80ag sa vkladá § 80ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 80ah
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2021
Živnostenské oprávnenia na činnosť Galvanizácia kovov a Smaltovanie vzniknuté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2021 sa považujú za živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie živnosti, a to v rozsahu oprávnenia vzniknutého podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2021.“.
4
17.V prílohe č. 1 Remeselné živnosti skupine 101 Výroba kovov a kovových výrobkov sa vypúšťajú riadky s por. č. 4. a 5.
18.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 202 Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia sa pri živnosti s por. č. 4. a 5. v stĺpci Preukaz spôsobilosti číslo „10“ nahrádza číslom „6“.
19.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 213 Stavebníctvo sa pri živnosti s por. č. 17 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.
20.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné sa pri živnosti s por. č. 24 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „10-ročnou“ nahrádzajú slovami „6-ročnou“.
21.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné pri živnostiach s por. č. 42 a 43 v stĺpci Poznámka text znie: „§ 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“.
22.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné sa pri živnosti s por. č. 50 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“, slovo „tri“ sa nahrádza slovom „dva“ a slovo „štyri“ sa nahrádza slovom „tri“.
23.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné sa pri živnosti s por. č. 51 v stĺpci Preukaz spôsobilosti slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“, slová „dva roky“ sa nahrádzajú slovami „jeden rok“ a slovo „tri“ sa nahrádza slovom „dva“.
24.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné sa pri živnosti s por. č. 52 v stĺpci Preukaz spôsobilosti za slovo „programu“ vkladajú slová „v odbore“.
25.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné sa pri živnosti s por. č. 53a v stĺpci Preukaz spôsobilosti vypúšťajú slová „o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie“.
26.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné sa pri živnosti s por. č. 55 v stĺpci Preukaz spôsobilosti číslo „3“ nahrádza číslom „2“, číslo „5“ sa nahrádza číslom „4“ a slová „1 rok“ sa nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
27.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné pri živnosti s por. č. 59 v stĺpci Poznámka text znie: „§ 14 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
28.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné sa pri živnosti s por. č. 61 v stĺpci Preukaz spôsobilosti vypúšťa čiarka a slová „2 roky praxe v odbore“ a za slovo „programu“ sa vkladajú slová „v odbore“.
29.V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine 214 Ostatné pri živnosti s por. č. 83 v stĺpci Preukaz spôsobilosti text znie: „– vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo
stredoškolské vzdelanie v odbore a jednoročná prax v odbore alebo
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore a dvojročná prax v odbore“,
5
a v stĺpci Poznámka text znie: „§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z. a zákona č. 345/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 5 písm. a) treťom bode sa slová „pravidlá času predaja v obchode a času“ nahrádzajú slovami „čas predaja v obchode a čas“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.