Bratislava, december 2020
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-26829/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
367
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .......... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky