NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2374/2020
507
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. decembra 2020
k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 357) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh ústavného zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh ústavného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;
C.u r č u j e
ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore s termínom ihneď.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zita P l e š t i n s k á v. r.
Magdaléna S u l a n o v á v. r.