1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. .../2020 Z. z. a zákona č. .../2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 19 ods. 2 písm. c) sa za slovo „vyšetrení,“ vkladajú slová „konziliárnych vyšetrení,“.
2.V § 24 ods. 3 sa za slovo „povinný“ vkladá slovo „bezodkladne“.
3.V § 24 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „inak,“ vkladá slovo „bezodkladne“.
2
4.V § 25 ods. 1 úvodnej druhej vete sa za slovo „sprístupňujú“ vkladá slovo „bezodkladne“.
5.V § 25 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi osoby, ktorá nemá zákonného zástupcu a nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa písmena c), a to v nevyhnutnom rozsahu bezprostredne súvisiacom s jej aktuálnym zdravotným stavom; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej,16) ktorá s ňou žije v domácnosti,32) blízkej osobe33) alebo ich zákonnému zástupcovi,“.
Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená e) až o).
6.V § 25 ods. 1 písm. o) sa za slová „podľa osobitného predpisu39aa) vkladajú slová „v nevyhnutnom rozsahu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39aa znie:
39aa) § 9b ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
7.V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) inému zdravotníckemu pracovníkovi vykonávajúcemu konziliárne vyšetrenie v nevyhnutnom rozsahu na účel tohto vyšetrenia.“.
8.V § 25 ods. 5 sa slová „[odsek 1 písm. j)]“ nahrádzajú slovami „[odsek 1 písm. k)]“.
Čl. II
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č.
3
383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z. a zákona č. .../2020 Z. z. sa mení takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
13aa) § 25 ods. 1 písm. o) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 74a sa citácia „§ 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z. a zákona č. .../2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odsek 5 znie:
„(5) Osoba alebo jej zákonný zástupca pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby, okrem záznamov podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu, cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora.22) Prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu umožňuje osobe alebo jej zákonnému zástupcovi ošetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek požiadal.“.
2.V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenami ab) až ad), ktoré znejú:
„ab) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti osoby; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej,27k) ktorá s osobou žila v čase smrti v domácnosti,27l) blízkej osobe27m) alebo ich zákonnému zástupcovi. Osobám podľa tohto ustanovenia sa poskytujú údaje v celom rozsahu podľa odseku 1,
ac) zdravotníckemu pracovníkovi vykonávajúcemu konziliárne vyšetrenie27n) v nevyhnutnom rozsahu podľa odseku 1 na účel tohto vyšetrenia,
ad) osobe oprávnenej na výkon klinického auditu podľa osobitného predpisu27o) v nevyhnutnom rozsahu podľa odseku 1 na účel výkonu klinického auditu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27k až 27o znejú:
27k) § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
27l) § 115 Občianskeho zákonníka.
27m) § 116 Občianskeho zákonníka.
27n) Príloha č. 4 časť Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi odsek 3 zákona č. 578/2004 Z. z.
4
27o) § 9b ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
3.§ 5 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) V prípade, ak osoba nemá zákonného zástupcu a nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11 písm. b), je všeobecný lekár oprávnený sprístupniť údaje z elektronickej zdravotnej knižky osoby formou nahliadnutia do elektronickej zdravotnej knižky osoby jej manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej,27k) ktorá žije s osobou v domácnosti,27l) blízkej osobe27m) alebo ich zákonnému zástupcovi. Všeobecný lekár je oprávnený sprístupniť údaje z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa predošlej vety len v nevyhnutnom rozsahu bezprostredne súvisiacom s aktuálnym zdravotným stavom osoby, najviac však v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b). Právo sprístupniť údaje z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa tohto ustanovenia aj lekár podľa odseku 6 písm. j) a l).“.
4.V prílohe č. 2 v prvom bode Národný register elektronických zdravotných knižiek sa písmeno a) dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:
„17. Záznam o výsledku konziliárneho vyšetrenia v rozsahu druh vyšetrenia, vykonané zdravotné úkony a závery vyšetrenia.“.
5.V prílohe č. 2 v prvom bode Národný register elektronických zdravotných knižiek písm. e) sa na konci pripája táto veta:
„Manžel alebo manželka dotknutej osoby, dieťa alebo rodič dotknutej osoby alebo ich zákonný zástupca; ak takáto osoba nie je, osoba plnoletá, ktorá žije alebo žila s dotknutou osobou v domácnosti, blízka osoba alebo ich zákonný zástupca, a to na účely zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe a úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe na základe verejného zdravotného poistenia v prípadoch a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“.
6.V prílohe č. 2 v prvom bode Národný register elektronických zdravotných knižiek písm. g) sa za slovo „týkajú“ vkladajú slová „alebo ich zákonný zástupca“ a na konci sa pripája táto veta:
„Manžel alebo manželka dotknutej osoby, dieťa alebo rodič dotknutej osoby alebo ich zákonný zástupca; ak takáto osoba nie je, osoba plnoletá, ktorá žije alebo žila s dotknutou osobou v domácnosti, blízka osoba alebo ich zákonný zástupca, a to na účely zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe a úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe na základe verejného zdravotného poistenia v prípadoch a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2021.