Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2020 (s termínom predloženia na rokovanie vlády SR v novembri 2020).
Cieľom návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov o dve omamné látky I. skupiny, o sedem psychotropných látok I. skupiny a dve psychotropné látky III. skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 63. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 4. 3. 2020 (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime) . Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie.
Navrhuje sa vyradiť psychotropnú látku II. skupiny cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok, pretože táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovenská republika je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku.
Ustanovenie čl. II zabezpečiť čo najskôr (od účinnosti tohto zákona) elektronické predpisovanie liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny.
Okrem týchto doplnení sa navrhujú drobné zmeny v paragrafovom texte zákona, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.
Nie je dôvod nesprístupňovania návrhu zákona.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana. pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a možné pozitívne sociálne vplyvy. negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.