NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2343/2020
499
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. decembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 353)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v predloženom znení.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zita P l e š t i n s k á v. r.
Magdaléna S u l a n o v á v. r.