NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2343/2020
495
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. decembra 2020
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 353) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore a v gestorskom výbore s termínom ihneď.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zita P l e š t i n s k á v. r.
Magdaléna S u l a n o v á v. r.