Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
20. schôdza výboru
Číslo: CRD-1875/2020
68
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 24. novembra 2020
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277a) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277a) ;
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
poslankyňu Moniku K a v e c k ú
predniesť správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó Cigániková
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru