VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
15. schôdza výboru
Č. CRD-2374/2020
Záznam
K prerokovaniu vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 357) bol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolaný na 9. decembra 2020.
O uvedenom návrhu výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Peter Pollák
podpredseda výboru