Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
17. schôdza výboru
CRD-2374/2020
43
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 9. decembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 357) – druhé čítanie a
A. súhlasí
s vládnym návrhom ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 357);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 357) schváliť;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Igor HUS
overovateľ výboru