PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2374/2020
350
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. decembra 2020
o pridelení vládneho návrhu ústavného zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 357), doručený 7. decembra 2020
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné
menšiny;
B. u r č i ť
k vládnemu návrhu ústavného zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore s termínom i h n e ď na 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.