N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
359
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 190 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) rozhodnutie o predĺžení núdzového stavu,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
2.V § 190 písm. e) sa slová „písmena b) alebo písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena b), písmena c) alebo písmena d)“.
3.V § 193 písmeno b) znie:
„b)predĺženia výnimočného stavu alebo núdzového stavu, ak sa napáda rozhodnutie o predĺžení výnimočného stavu alebo núdzového stavu,“.
4.V § 193 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo núdzového stavu“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.