DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Na základe poznatkov aplikačnej praxe kedy nie je objektívne možné vyriešiť situáciu spôsobenú pandémiou respiračného ochorenia za najviac 90 dní sa navrhuje
1.umožniť vláde Slovenskej republiky z tohto dôvodu vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, vždy najviac o 40 dní,
2.zaviesť nutnosť schválenia predĺženia núdzového stavu Národnou radou Slovenskej republiky v lehote najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu s cieľom vytvoriť ústavnú poistku v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike,
3.zaviesť túto poistku aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu,
4.ustanoviť obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie,
5.ustanoviť obmedzenia a povinnosti osobitne pre prípad vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, v dôsledku čoho je rozsah obmedzení a povinností, ktoré možno uložiť v prípade „pandemického núdzového stavu“ užší,
6.upraviť obmedzenia nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia a obmedzenia slobody pohybu a pobytu tak, aby vo väčšej miere zodpovedali potrebám prijímať efektívne opatrenia znižujúce pohyb obyvateľstva a tým spomalili šírenie infekčnej choroby v štádiu pred vznikom pandémie alebo v priebehu jej šírenia, pri zachovaní ústavnej požiadavky proporcionality prostriedkov a cieľov,
7.ustanoviť povinnosť bezodkladne vyhlásiť rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu, o predĺžení núdzového stavu, o zrušená predĺženia núdzového stavu a o skončení núdzového stavu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie,
8.ustanoviť prechodné ustanovenie, na základe ktorého bude možné navrhovanú právnu úpravu aplikovať aj na prebiehajúci núdzový stav vrátane navrhovaných ústavných poistiek.
Vzhľadom na potrebu bezodkladne upraviť právnu reguláciu vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.
Návrh ústavného zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh ústavného zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nemá ani sociálne vplyvy.
2
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR
2. Definícia problému
Potreba operatívne predlžovať núdzový stav v príčinnej súvislosti s pretrvávaním pandémie.
3. Ciele a výsledný stav
Umožniť vláde operatívne predĺžiť núdzový stav vo vzťahu k pretrvávaniu pandémie s cieľom chrániť život a zdravie obyvateľov.
4. Dotknuté subjekty
Orgány verejnej správy, fyzické osoby, právnické osoby.
5. Alternatívne riešenia
Nulovým variantom je ponechanie súčasnej právnej úpravy, čo by neumožňovalo vláde operatívne predlžovať núdzový stav v príčinnej súvislosti s pretrvávaním pandémie.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?  Áno  Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nie.
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
3
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: podpredseda vlády Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve,
b) v sekundárnom práve,
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona sa body 4 a 5 nevypĺňajú.
5
K čl. I
K bodu 1
V odseku 1 sa navrhuje legislatívno-technická úprava precizujúca znenie ustanovenia.
V odseku 2 sa navrhuje v prípade núdzového stavu vyhláseného z dôvodu pandémie umožniť vláde Slovenskej republiky z tohto dôvodu vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, vždy najviac o 40 dní, čím sa reaguje na poznatky zo súčasnej aplikačnej praxe, kedy nie je objektívne možné vyriešiť situáciu spôsobenú pandémiou respiračného ochorenia za najviac 90 dní.
Zároveň sa navrhuje zaviesť inštitút dodatočného schválenie takéhoto predĺženia núdzového stavu v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), a to v lehote najneskôr 20 dní odo dňa začiatku plynutia predĺženia núdzového stavu, teda od účinnosti predĺženého núdzového stavu. V prípade nevyslovenia súhlasu predĺžený núdzový stav skončí, a to buď dňom prijatia uznesenia národnej rady, ktorým sa súhlas neudelí, alebo márnym uplynutím dvadsaťdňovej lehoty. Ak národná rada bude o súhlase s predĺžením núdzového stavu rokovať ešte predtým, ako začne plynúť predĺžený núdzový stav a súhlas s predĺžení nedá, núdzový stav nebude predĺžený. To znamená, že na predĺženie alebo trvanie predĺženia núdzového stavu je potrebný (dodatočný) aktívny prejav vôle súhlasu s predĺžením núdzového stavu zo strany národnej rady.
Pôjde o štandardné návrhové konanie, t. j. vláda dňom prijatia príslušného uznesenia vlády zašle prijaté uznesenie národnej rade a túto požiada (navrhne) o vyslovenie súhlasu. Poverený člen vlády v národnej rade návrh odôvodní, zúčastní sa rozpravy vo výboroch, ako aj v pléne národnej rady.
Nutnosť súhlasu národnej rady s predĺžením núdzového stavu sleduje cieľ vytvorenia ústavnej poistky v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Rovnaká poistka sa ustanovuje aj pre vyhlásenie opätovného núdzového stavu.
Samozrejme, ostáva zachovaná aj poistka prieskumu predĺženia núdzového stavu v rámci ústavného súdnictva (čl. 129 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky), ktorej nespornosť bude zaručená novelizáciou zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky.
K bodom 2 až 5
Bodmi 2 5 sa reaguje na poznatky aplikačnej praxe a jej potreby. V odseku 3 sa navrhuje ustanoviť obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.
V nadväznosti na uvedené sa navrhuje vložiť nový odsek 4, ktorý upravuje obmedzenia a povinnosti osobitne pre prípad vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, v dôsledku čoho je rozsah obmedzení a povinností, ktoré možno uložiť v prípade „pandemického núdzového stavu“ užší.
Zároveň sa navrhuje upraviť v čl. 5 ods. 3 písm. a) a g) tak, aby väčšmi zodpovedali potrebám prijímať efektívne opatrenia znižujúce pohyb obyvateľstva a tým spomalili šírenie infekčnej choroby v štádiu pred vznikom pandémie alebo v priebehu jej šírenia, pri zachovaní ústavnej požiadavky proporcionality prostriedkov a cieľov.
Úpravou možnosti uloženia núteného pobytu v obydlí sa vytvára priestor pre nižší a presnejšie smerovaný zásah do základných práv a slobôd tak, aby nemuseli byť využívané iné prísnejšie prostriedky nepriameho limitovania súkromného života, resp. v širšom zmysle, integrity osôb.
6
S rovnakým cieľom sa upravuje aj možnosť obmedziť slobodu pohybu a slobodu pobytu tak, aby boli nesporne povolené nie len výrazné obmedzenia vo forme zákazu vychádzania, ale aj obmedzenia, ktoré subtílnejšie reagujú na požiadavky riešenia krízovej situácie v núdzovom stave, a teda viac napĺňajú požiadavku proporcionality.
Z uvedeného dôvodu sa okrem špecifikácie obmedzenia pohybu a pobytu cez zákaz vychádzania vypúšťa aj špecifikácia zákazu vstupu na postihnuté alebo ohrozené územie, keďže táto vyhovuje skôr riešeniu situácie živelnej pohromy, nie situácii pandémie. Pri pandémii je často vhodnejším opatrením nie obmedziť vstup na postihnuté územie, ale naopak vystúpenie z postihnutého územia, prípadne tieto formy kombinovať
Preto i keď sa, čo sa týka šírky, v istom zmysle právomoc vlády v núdzovom stave rozširuje, zároveň sa, a to je kľúčové, vytvára priestor pre menej intenzívny zásah do ústavných práv cez využitie väčšej variability obmedzení práv (obdobne ako v Českej republike), a teda aj pre voľbu menšieho zásahu do práv.
K bodu 6
V nadväznosti na bod 1 čl. 5 ods. 2 sa navrhuje, aby rozhodnutie o predĺžení núdzového stavu a zrušenie predĺženia núdzového stavu bolo bezodkladne vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a vyhlásené v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie, rovnako ako rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu a o jeho skončení.
K bodu 7
Navrhuje sa ustanoviť prechodné ustanovenie, na základe ktorého bude možné navrhovanú právnu úpravu aplikovať aj na prebiehajúci núdzový stav vrátane navrhovaných ústavných poistiek.
K čl. II
Vzhľadom na potrebu bezodkladne upraviť právnu reguláciu vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.
V Bratislave 7. decembra 2020
Igor Matovič v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Štefan Holý v. r.
podpredseda vlády Slovenskej republiky