VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV–26560/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
357
VLÁDNY NÁVRH
Ústavný zákon
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 7. decembra 2020