1
z 2. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č.
2
279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. d) druhý bod znie:
„2. právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky sídlo1b) alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace rozhodnutia a obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
2.V § 2 písmeno e) znie:
„e) daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
1.fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode alebo fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa v dôsledku uplatnenia medzinárodnej zmluvy považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom zmluvnom štáte,
2.fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia,
3.právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode alebo právnická osoba uvedená v písmene d) druhom bode, ktorá sa v dôsledku uplatnenia medzinárodnej zmluvy považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom zmluvnom štáte,“.
3.V § 2 písm. w) úvodnej vete sa za slová „osobou, ktorého“ vkladá slovo „zdaniteľné“.
4.V § 2 písm. x) sa slová „zároveň tento štát nie je uvedený v zozname Európskej únie uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „bez toho, aby bolo pri zdanení dotknuté uplatnenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ministerstvo vyradí z tohto zoznamu štát, ktorý
1.je uvedený v zozname Európskej únie obsahujúcom štáty, ktoré nespolupracujú na daňové účely, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka, alebo
2.neuplatňuje daň z príjmov právnických osôb, alebo
3.uplatňuje nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb,“.
5.V § 3 ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 7 písm. c) úvodnej vete sa za slovo „družstva“ vkladajú slová „vrátane reverzného hybridného subjektu“.
3
6.V § 3 ods. 1 písm. f) sa za slová „v komanditnej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „ak nejde o podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku alebo vyrovnací podiel vyplácaný spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárovi komanditnej spoločnosti, ktorá je považovaná za reverzný hybridný subjekt“.
7.V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) suma príjmu priraditeľná daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu z
1.kladného výsledku hospodárenia vykázaného v zahraničí kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou podľa § 51h ods. 2 za zdaňovacie obdobie končiace počas zdaňovacieho obdobia daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu zníženého o daň z príjmov právnickej osoby preukázateľne zaplatenú kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou v pomere, v akom by mu pri priamej účasti prináležal podiel na zisku (dividenda), ak by mu bol vyplatený alebo iný príjem (výnos) v dôsledku skutočne vykonávanej kontroly nad kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou, ak nemá nárok na podiel na zisku (dividendu) a pri výplate skutočného podielu na zisku (dividendy) by sa na tento príjem pri zamedzení dvojitého zdanenia neuplatnila metóda vyňatia príjmu, pričom do kladného výsledku hospodárenia sa nezahŕňa podiel na zisku (dividenda) prijatý kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou od inej kontrolovanej zahraničnej spoločnosti vyplateného z výsledku hospodárenia, ktorý bol predmetom zdanenia podľa § 51h u daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu, a to v rozsahu, v akom táto kontrolovaná zahraničná spoločnosť nárok na podiel na zisku z výsledku hospodárenia vykázanom v zahraničí touto inou kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou v tom istom alebo ktoromkoľvek predchádzajúcom zdaňovacom období, alebo
2.kladného výsledku hospodárenia vykázaného v zahraničí kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou podľa § 51h ods. 2 za zdaňovacie obdobie končiace počas zdaňovacieho obdobia daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu zníženého o daň z príjmov právnickej osoby preukázateľne zaplatenú kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou v pomere jeho nepriamej účasti na základnom imaní podľa § 51h ods. 2 písm. a) na tejto spoločnosti alebo v pomere skutočne vykonávanej kontroly, ak kontrolovaná zahraničná spoločnosť nemá základné imanie, pričom do kladného výsledku hospodárenia sa nezahŕňa podiel na zisku (dividenda) prijatý kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou od inej kontrolovanej zahraničnej spoločnosti vyplateného z výsledku hospodárenia, ktorý bol predmetom zdanenia podľa § 51h u daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu, a to v rozsahu, v akom táto kontrolovaná zahraničná spoločnosť nárok na podiel na zisku z výsledku hospodárenia vykázanom v zahraničí touto inou kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou v tom istom alebo ktoromkoľvek predchádzajúcom zdaňovacom období.“.
8.Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) Napríklad § 16 ods. 15 19 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú písmená n) a o).
Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená n) a o).
Poznámky pod čiarou k odkazom 24d až 24g sa vypúšťajú.
4
10.V § 6 ods. 1 písm. d), ods. 7 prvej vete, tretej vete a štvrtej vete a ods. 8 prvej vete, tretej vete a štvrtej vete, § 12 ods. 4, 5 a 6 a § 14 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 17j ods. 1 neustanovuje inak.“.
11.V § 9 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce,46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
46a) § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.V § 9 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o platby poskytnuté podľa osobitného predpisu,54a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
54a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.
13.Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Zákon č. 30/2019 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
14.V § 11 ods. 1 a 13 prvej vete sa slová „2, 3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „2, 3 a 8“.
15.V § 11 ods. 7 sa slová „3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „3 a 8“.
16.V § 11 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a sa vypúšťa.
17.V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce46a) a plnenia poskytnuté podľa osobitného predpisu.54a)“.
18.V § 14 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Základ dane alebo daňová strata v časti pripadajúcej na komplementára, ktorý považuje komanditnú spoločnosť za reverzný hybridný subjekt, je základom dane alebo daňovou stratou komanditnej spoločnosti.“.
19.V § 15 písm. a) druhom bode a treťom bode a písm. b) prvom bode podbode 1a. sa za slovo „obdobie“ vkladá slovo „zdaniteľné“ a suma „100 000 eur“ sa nahrádza slovami „ustanovenú osobitným predpisom,2a)“.
20.V § 15 písm. a) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 51h ods. 5“.
21.V § 15 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. 25 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51h ods. 4,“.
5
22.V § 16 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v úhrade sprostredkujúcej osobe nie je preukázaná skutočná výška príjmu umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb, považuje sa za príjem týchto osôb celá úhrada,“.
23.V § 16 ods. 1 písm. e) deviatom bode sa za slová „obchodnej spoločnosti alebo družstva“ vkladajú slová „vrátane reverzného hybridného subjektu“ a za slová „obchodnej spoločnosti, družstva“ sa vkladá čiarka a slová „reverzného hybridného subjektu“.
24.V § 16 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:
„13. príjmy z predaja virtuálnej meny,“.
25.V § 16 ods. 1 písm. g) sa slová „z prevodu účasti“ nahrádzajú slovami „z prevodu akcií, účasti“.
26.Za § 17i sa vkladá § 17j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17j
Pravidlá pre reverzný hybridný subjekt
(1)Súčasťou základu dane reverzného hybridného subjektu príjmy (výnosy) dosahované týmto subjektom v časti, v akej nie zdaňované na úrovni spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti, príjemcu príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcu príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity podľa tohto zákona alebo podľa daňových predpisov platných v zahraničí. Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty reverzného hybridného subjektu sa postupuje podľa § 17 29. Toto ustanovenie sa nepoužije, ak reverzným hybridným subjektom je subjekt kolektívneho investovania podľa osobitného predpisu,80ce) ktorý široký okruh podielnikov, diverzifikované portfólio cenných papierov a podlieha regulácii v oblasti ochrany investora v Slovenskej republike.
(2)Transparentným subjektom sa rozumie verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, subjekt s právnou subjektivitou a subjekt bez právnej subjektivity, založené alebo zriadené na území Slovenskej republiky, ktorých príjmy (výnosy) zdaňované na úrovni spoločníkov, komplementárov alebo príjemcov príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcov príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity; ak ide o komanditnú spoločnosť, subjekt s právnou subjektivitou a subjekt bez právnej subjektivity, ktorých príjmy (výnosy) na úrovni komplementárov alebo príjemcov príjmu plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcov príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity zdaňované iba z časti, považujú sa za transparentný subjekt iba v rozsahu tých príjmov (výnosov), ktoré zdaňované na úrovni komplementára, príjemcu príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcu príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity.
6
(3)Reverzným hybridným subjektom sa rozumie transparentný subjekt v tej časti príjmov (výnosov) pripadajúcich na spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti, príjemcu príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcu príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity, v akej sa zahrňujú do základu dane podľa odseku 1, a tento spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity
a)je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou,
b)sám alebo spolu so závislými osobami podľa § 2 písm. n) r), ktoré daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou, priamy podiel alebo nepriamy podiel na základnom imaní tohto subjektu najmenej 50 % alebo priamy podiel alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach tohto subjektu najmenej 50 %, alebo nárok na podiel na zisku tohto subjektu najmenej 50 % a
c)považuje podľa daňových predpisov štátu, v ktorom je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, tento transparentný subjekt za daňovníka, ktorý je na území Slovenskej republiky zdaňovaný na úrovni spoločnosti obdobne ako obchodná spoločnosť alebo družstvo.80cf)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 80ce a 80cf znejú:
80ce) § 4 ods. 5 a 6 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
80cf) § 105, 154, 220h a 221 Obchodného zákonníka.“.
27.Poznámka pod čiarou k odkazu 88aa znie:
88aa) § 5 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z.“.
28.V § 19 ods. 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane odpisu pohľadávky a príslušenstva k pohľadávke u mikrodaňovníka, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov u mikrodaňovníka, a to do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 23“.
29.V § 19 ods. 3 písm. u) sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami jednoduchej spoločnosti na akcie“.
30.V § 21 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a § 26 ods. 14“.
31.V § 22 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).
32.V § 26 sa vypúšťajú odseky 12 a 14.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.
33.V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Postup podľa prvej vety sa neuplatní u spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, u ktorého je daňová strata súčasťou daňovej straty reverzného hybridného subjektu.“.
7
34.V § 30 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Postup podľa prvej vety sa neuplatní u komplementára komanditnej spoločnosti, u ktorého je daňová strata súčasťou daňovej straty reverzného hybridného subjektu.“.
35.V § 30c ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príspevku podľa osobitného predpisu46a) na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb,“.
36.V § 30c ods. 7 tretej vete sa za slová „za daňovníka“ vkladajú slová „podľa § 13 Obchodného zákonníka“.
37.V § 32 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „a 12“.
38.V § 33 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
39.V § 33 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.
40.V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) 1,85-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.“.
41.§ 34 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania oznámi správca dane daňovníkovi najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane neuplatní postup podľa odseku 4.“.
42.V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „3, 6, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „3, 6 a 8“.
43.V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, ak vo vyhlásení podľa odseku 6 zamestnanec neuvedie inak.“.
44.V § 37 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
45.V § 38 ods. 1 prvej vete sa slová „posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus“ nahrádzajú slovami „ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov“.
46.V § 38 ods. 2 druhej vete sa slová „môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich a tento zamestnávateľ“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľ podľa prvej vety“.
47.V § 38 ods. 4 sa za slovo „prihliadne“ vkladajú slová „na príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli splnené podmienky na oslobodenie,“ a slová „6, 8 a 12“ sa nahrádzajú slovami „6 a 8“.
8
48.V § 39 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené“.
49.V § 39 ods. 2 písm. f) druhom bode a treťom bode sa vypúšťajú slová „okrem súm uvedených v deviatom a desiatom bode,“.
50.V § 39 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa deviaty bod a desiaty bod.
51.V § 39 ods. 9 písm. b) sa za slovo „číslo,“ vkladajú slová „u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené,“.
52.V § 40 ods. 8 druhej vete sa za slová „preddavky na daň“ vkladajú slová „a daň“.
53.V § 42 ods. 9 sa vypúšťa prvá veta a druhá veta.
54.§ 42 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania oznámi správca dane daňovníkovi najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane neuplatní postup podľa odseku 10.“.
55.V § 43 ods. 3 písmeno s) znie:
„s) príjmy podľa § 12 ods. 7 písm. c) druhého bodu, ak vyplácané daňovníkovi z nespolupracujúceho štátu, a príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácané verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou, ktorej uvedený príjem plynul z dôvodu, že sa podieľa na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva,“.
56.V § 43 ods. 6 písm. b) sa za slová „ods. 1 písm.“ vkladajú slová „c) a“.
57.V § 44 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Postup podľa druhej vety sa neuplatní u spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, ktorých podiel je zdaňovaný na úrovni reverzného hybridného subjektu.“.
58.V § 48 odsek 1 znie:
„(1) Platiteľom dane podľa § 35, 43 a 44 je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá
a)má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň,
b)vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem podľa § 16 ods. 1 písm. d) alebo
c)zamestnáva na území Slovenskej republiky zamestnancov dlhšie ako 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to neplatí, ak ide o poskytovanie služieb uvedených v § 16 ods. 1 písm. c) alebo zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky, pričom zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky alebo jeho podriadená organizácia môže byť platiteľom dane za zamestnancov, ktorí nepožívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak týmto zamestnancom vypláca, poukazuje
9
alebo pripisuje príjem podľa § 5 a zahraničný zastupiteľský úrad sa rozhodne požiadať o registráciu ako platiteľ dane.“.
59.V § 49 ods. 3 písm. b) sa za slová „príjmov sú“ vkladajú slová „sumy príjmov priraditeľné podľa § 3 ods. 1 písm. h) daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu alebo“.
60.V § 49 odsek 8 znie:
„(8) Ak z dôvodu zmeny skutočností ovplyvňujúcich vznik stálej prevádzkarne daňovník zistí vznik stálej prevádzkarne v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla stála prevádzkareň, je povinný za toto zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil vznik stálej prevádzkarne, a v rovnakej lehote si splniť povinnosti vzťahujúce sa na zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 48 ods. 1 písm. a)], ak na území Slovenskej republiky v tomto zdaňovacom období vyplácal príjem zo závislej činnosti daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvého bodu. V lehote podľa prvej vety je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Postup podľa prvej vety a druhej vety sa neuplatní, ak daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [
§ 2 písm. e)
tretí bod
] na území Slovenskej republiky organizačnú zložku.
136ae)
Za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovník pokračuje v činnosti, postupuje pri podávaní daňového priznania podľa odseku 2.“.
61.§ 49a vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť
(1)Fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je na území Slovenskej republiky zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,136ag) zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.128)
(2)Fyzickú osobu alebo organizačnú jednotku združenia, ktorá koná vo svojom mene,136ah) a ktorá nie je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom128) na základe prvého podaného daňového priznania.
(3)Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1 alebo odseku 2, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Registračná povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17.
(4)Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 1 3, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba je registrovaná podľa odsekov 1 3, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca
10
nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu
1.daňové identifikačné číslo,
2.meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí, telefónne číslo a e-mailová adresa,
3.obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mailová adresa,
4.ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,
b) údaje o stálej prevádzkarni daňovníka v rozsahu
1. druh stálej prevádzkarne,
2. názov,
3. meno a priezvisko alebo názov zástupcu,
4. adresa umiestnenia na území Slovenskej republiky,
5. dátum vzniku stálej prevádzkarne,
6. ďalšie údaje o stálej prevádzkarni daňovníka.
(5) Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu
1. daňové identifikačné číslo,
2. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa,
3. obchodné meno alebo názov, adresa sídla, telefónne číslo a e-mailová adresa,
4. adresa umiestnenia stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky,
5. ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,
b) označenie daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu, v rozsahu
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí,
2. obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma,
3. ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu,
c) údaje o uzatvorenej zmluve v rozsahu
1. druh zmluvy,
2. dátum uzatvorenia zmluvy,
3. ďalšie údaje o uzatvorenej zmluve,
d) miesto na osobitné záznamy daňovníka.
(6) Držiteľ je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom37ab) a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie
11
poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, pričom ak ho poskytol
a)fyzickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej meno, priezvisko, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo tejto fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené,
b)právnickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej obchodné meno alebo názov, adresu sídla a jej daňové identifikačné číslo.
(7) Výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia, okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, je povinný oznámiť držiteľ príjemcovi v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol držiteľ prostredníctvom iného držiteľa, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie tohto plnenia, výšku nepeňažného plnenia prijímateľovi tohto plnenia oznamuje tento iný držiteľ, ak sa držitelia písomne nedohodnú inak; to neplatí, ak je týmto držiteľom, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od držiteľa, zahraničná osoba.
(8) Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom jej vzniklo miesto skutočného vedenia na území Slovenskej republiky, ak táto právnická osoba nie je registrovaná podľa odsekov 1 až 4.
(9) Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity, ktorý spĺňa podmienky podľa § 17j ods. 3 písm. a) a b), je povinný oznámiť správcovi dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa stal spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti, príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity, či sa podľa daňových predpisov štátu, v ktorom je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, považuje táto spoločnosť alebo subjekt za reverzný hybridný subjekt, ktorého príjmy (výnosy)
a) zdaňované podľa tohto zákona alebo daňových predpisov platných v zahraničí alebo
b)nie zdaňované podľa tohto zákona alebo daňových predpisov platných v zahraničí.
(10) Ak správca dane následne zistí, že príjmy (výnosy) reverzného hybridného subjektu neboli zdanené podľa tohto zákona alebo podľa daňových predpisov platných v zahraničí, uloží reverznému hybridnému subjektu pokutu vo výške rozdielu dane vyrubeného reverznému hybridnému subjektu.
(11) Ak spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou
12
alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity prestane spĺňať podmienky podľa § 17j ods. 3, alebo dôjde k zmene skutočností uvedených v oznámení podľa odseku 9, je povinný oznámiť tieto skutočnosti správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto skutočnosti nastali.“.
62.V § 50 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „číslo telefónu“ nahrádzajú slovami „telefónne číslo, ak ho daňovník uvedie“.
63.V § 50 ods. 7 sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g), h) a j)“.
64.V § 51e ods. 3 písm. a) sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „piateho“.
65.V § 51e ods. 3 písm. b) sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „šiesteho“.
66.Za § 51f sa vkladajú § 51g až 51i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠51g
Potvrdenia vydávané finančnou správou
(1) Správca dane vydá daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou potvrdenie o daňovej rezidencii na základe jeho žiadosti.
(2) Správca dane vydá daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou potvrdenie o zaplatení dane na území Slovenskej republiky na základe žiadosti tohto daňovníka alebo platiteľa dane.
(3) Vzory žiadosti a potvrdenia vydávaných podľa odsekov 1 a 2 určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.
§ 51h
Osobitný základ dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby
(1)Do osobitného základu dane sa zahrnuje príjem podľa § 3 ods. 1 písm. h), a to v zdaňovacom období, počas ktorého končí zdaňovacie obdobie kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.
(2)Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu sa rozumie právnická osoba alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ak
a)daňovník podľa § 2 písm. d) prvého bodu sám alebo spolu so závislými osobami podľa § 2 písm. n) r) vykonáva skutočnú kontrolu nad kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou alebo účasť na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti; skutočnou kontrolou sa rozumie aj právo rozhodovať o nakladaní s majetkom spoločnosti alebo subjektu a s výnosom z tohto majetku a účasťou sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní najmenej 10 %, priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy
13
odvodený podiel na hlasovacích právach najmenej 10 % alebo nárok na podiel na zisku tejto právnickej osoby alebo subjektu najmenej 10 % a
b)kontrolovaná zahraničná spoločnosť je daňovníkom nespolupracujúceho štátu alebo
c)kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu a pomer medzi preukázateľne zaplatenou daňou z príjmov alebo obdobnou daňou nahrádzajúcou daň z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a výsledkom hospodárenia tejto spoločnosti v percentách je menej ako 10 %.
(3)Postup podľa odseku 1 sa neuplatní, ak
a)úhrnná suma príjmu priraditeľného z kontrolovaných zahraničných spoločností nepresiahne sumu 100 000 eur; ak úhrnná suma príjmu priraditeľného z kontrolovaných zahraničných spoločností presahuje sumu 100 000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) podľa odseku 1 sa zahrnie celá suma tohto príjmu,
b)kontrolovaná zahraničná spoločnosť podľa odseku 2 je zároveň u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu alebo daňovníka podľa § 2 písm. e) tretieho bodu, ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) r) vo vzťahu k daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu, kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou podľa § 17h,
c)kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu a daňovník podľa § 2 písm. d) prvého bodu preukáže, že sumu príjmov priraditeľných podľa § 3 ods. 1 písm. h) dosiahla kontrolovaná zahraničná spoločnosť skutočne vykonávanou ekonomickou činnosťou, na ktorú v danom štáte personálne vybavenie, priestorové vybavenie, hmotný majetok a nehmotný majetok.
(4) Ak kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. h) súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania podľa § 32 zdaňovaného sadzbou dane podľa § 15 písm. a) siedmeho bodu. Osobitný základ dane a daň sa zaokrúhľujú podľa § 47.
(5)Ak kontrolovaná zahraničná spoločnosť je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. h) súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania podľa § 32 zdaňovaného sadzbou dane podľa § 15 písm. a) šiesteho bodu. Osobitný základ dane a daň sa zaokrúhľujú podľa § 47.
(6)Ak daňovník podľa § 2 písm. d) prvého bodu nezíska v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 informácie o výške výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a výške uhradenej dane kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou z preukázateľných dôvodov, vychádza pri určení kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa odseku 2 a do základu dane zahrnuje sumu príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa odsekov 4 a 5 na základe predpokladanej výšky výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a predpokladanej výšky zaplatenej dane touto spoločnosťou.
(7) Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie k daňovému priznaniu, v ktorom sa uplatnil postup podľa odseku 6, alebo z dôvodu, že v kontrolovanej zahraničnej spoločnosti došlo k úprave preukázateľne zaplatenej dane, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu.132a)
14
(8)Ak správca dane zistí, že daňovník nezdanil príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. h), uloží daňovníkovi pokutu vo výške rozdielu dane vyrubeného daňovníkovi.
§ 51i
Osobitný spôsob započítania dane z osobitného základu dane podľa § 51h
(1)Ak daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu pri priamom podiele podľa § 2 písm. o) prvého bodu plynie príjem podľa § 3 ods. 1 písm. e) od kontrolovanej zahraničnej spoločnosti z výsledku hospodárenia toho zdaňovacieho obdobia, z ktorého daňovník odviedol daň z osobitného základu dane podľa § 51h, zníži sa daň vypočítaná z osobitného základu dane podľa § 51e ods. 3 najviac o sumu dane odvedenej z osobitného základu dane podľa § 51h vzťahujúcej sa k príslušnej kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu tejto kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v pomere zodpovedajúcom vyplatenému príjmu najneskôr do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubiť daň podľa osobitného predpisu.34)
(2)Ak daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu pri priamom podiele podľa § 2 písm. o) prvého bodu plynie príjem podľa § 8 ods. 1 písm. e) a f) alebo podľa § 6 z celého prevodu cenných papierov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti alebo z prevodu celej účasti (podielu) na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ktorý nie je od dane oslobodený, zníži sa daň z tohto príjmu o sumu dane vybranej z osobitného základu dane podľa § 51h vzťahujúcej sa k príslušnej kontrolovanej zahraničnej spoločnosti upravenej o sumu dane uplatnenej podľa odseku 1, a to najviac do výšky dane vypočítanej z tohto príjmu. Ak daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu pri priamom podiele podľa § 2 písm. o) prvého bodu plynie príjem z celého prevodu cenných papierov alebo príjem z celého prevodu účasti (podielu) na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ktorý nie je zdaniteľným príjmom, suma dane vybranej z osobitného základu dane podľa § 51h vzťahujúca sa k tejto kontrolovanej zahraničnej spoločnosti alebo jej neuplatnená časť, sa vráti daňovníkovi. Na postup správcu dane sa pri jej vrátení použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)
(3)Daňovník podľa § 2 písm. d) prvého bodu je povinný viesť evidenciu, a to údaje:
a)názov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, jej sídlo, daňové identifikačné číslo alebo identifikačné číslo, ak jej boli pridelené,
b)sumu odvedenej dane podľa § 51h podľa jednotlivých kontrolovaných zahraničných spoločností a podľa jednotlivých zdaňovacích období,
c)sumu dane, ktorá bola použitá na započítanie podľa odsekov 1 a 2,
d)ďalšie údaje nevyhnutné k preukázateľnosti správneho odvedenia dane z príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. h).“.
67.Za § 52zzh sa vkladajú § 52zzi až 52zzk, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠52zzi
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. d) a j), § 13 ods. 2 písm. k) a § 30c ods. 5 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31.
15
decembri 2020. Ustanovenie § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v časti, ktorá ustanovuje rozsah zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. januára 2021, sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020.
(2)Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. r) v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použije na odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke, ku ktorému došlo v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka a ide o odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka.
(3)Ustanovenie § 52zzb ods. 6 sa od 1. januára 2021 nepoužije.
(4)Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby uvedené v prílohách č. 1 3 k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 338/2018 Z. z.) v znení opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721 (oznámenie č. 344/2019 Z. z.) sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2020.
(5)Pri plnení registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti fyzická osoba, právnická osoba a daňovník uvedení v odsekoch 6 16, správca dane a finančné riaditeľstvo postupujú od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 podľa odsekov 6 až 16.
(6)Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia na podnikanie alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.
(7)Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 6, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.
(8)Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 6 alebo odseku 7, je povinná v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je registrovaná podľa odseku 6 alebo odseku 7, je povinná, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane.
16
Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť podľa prvej vety a druhej vety sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v
§ 43 ods. 17
.
(9) Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 6 8, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba je registrovaná podľa odsekov 6 8, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo, a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu
1.daňové identifikačné číslo,
2.meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí, telefónne číslo a e-mailová adresa,
3.obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mailová adresa,
4.ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,
b) údaje o stálej prevádzkarni daňovníka v rozsahu
1.druh stálej prevádzkarne,
2.názov,
3.meno a priezvisko alebo názov zástupcu,
4.adresa umiestnenia na území Slovenskej republiky,
5.dátum vzniku stálej prevádzkarne,
6.ďalšie údaje o stálej prevádzkarni daňovníka.
(10) Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu
1.daňové identifikačné číslo,
2.meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa,
3.obchodné meno alebo názov, adresa sídla, telefónne číslo a e-mailová adresa,
4.adresa umiestnenia stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky,
5.ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,
b) označenie daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu, v rozsahu
1.meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí,
2.obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma,
3.ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu,
17
c) údaje o uzatvorenej zmluve v rozsahu
1.druh zmluvy,
2.dátum uzatvorenia zmluvy,
3.ďalšie údaje o uzatvorenej zmluve,
d)miesto na osobitné záznamy daňovníka.
(11) Držiteľ je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom37ab) a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, pričom ak ho poskytol
a)fyzickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej meno, priezvisko, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo tejto fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené,
b)právnickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej obchodné meno alebo názov, adresu sídla a jej daňové identifikačné číslo.
(12) Výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia, okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, je povinný oznámiť držiteľ príjemcovi v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol držiteľ prostredníctvom iného držiteľa, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie tohto plnenia, výšku nepeňažného plnenia prijímateľovi tohto plnenia oznamuje tento iný držiteľ, ak sa držitelia písomne nedohodnú inak; to neplatí, ak je týmto držiteľom, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od držiteľa, zahraničná osoba.
(13) Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý príjmy len podľa
§ 5
,
§ 7 alebo § 8
alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (
§ 43
), alebo kombináciu týchto príjmov.
(14) Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom jej vzniklo miesto skutočného vedenia na území Slovenskej republiky, za predpokladu, že táto právnická osoba nie je registrovaná podľa odsekov 6 až 9.
(15) Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa tohto zákona, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu.
128)
Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa osobitného predpisu,
154)
daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.
18
(16) Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu
25)
na jednotnom kontaktnom mieste,
155)
registračnú povinnosť podľa odseku 6 a oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete a právnická osoba môže registračné povinnosti a oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.
(17) Ustanovenie § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použije na zníženie základu dane daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2020. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 je možné použiť aj preukázateľne zaplatenú úhradu za kúpeľnú starostlivosť v zdaňovacom období roka 2020, ktorá je realizovaná v zdaňovacích obdobiach rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden kalendárny deň bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná v zdaňovacom období 2020.
(18) Ustanovenia § 22 ods. 6 písm. f) a § 26 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použijú v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia. Pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020, pričom uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.
(19) Ustanovenie § 26 ods. 14 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia. Pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.
(20) Ustanovenie § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v časti, ktorá ustanovuje výšku zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. januára 2021, sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2021.
§ 52zzj
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2021
(1)Pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa postupuje daňovník od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 podľa odsekov 2 a 3 a § 33 ods. 2 až 10.
(2)Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ
19
dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a)22,17 eura mesačne,
b)dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
c)1,7-násobok sumy podľa písmena