106/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 14. marca 2018
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena:
90/2020 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
[DS]
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) technické požiadavky a schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia vrátane ich overovania na účely schvaľovania na prevádzku v cestnej premávke,1)
b) podmienky uvádzania a sprístupňovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia na trhu a dohľad nad trhom,
c) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky v cestnej premávke vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenia,
d) doklady vozidla,
e) podmienky prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
f) povinnosti prevádzkovateľov vozidiel,
g) zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením a s tým spojenými službami,
h) vyradenie vozidiel z prevádzky v cestnej premávke,
i) cestnú technickú kontrolu,
j) systém kontroly upevnenia nákladu,
k) poverovanie osôb výkonom technických služieb a ich činnosti,
l) technickú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly,
m) emisnú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly,
n) kontrolu originality, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality,
o) montáž plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových zariadení.
(2) Tento zákon upravuje aj
a) technické požiadavky a typové schvaľovanie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov,2)
b) podmienky uvádzania spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov na trh, ich sprístupnenie na trhu a dohľad nad trhom,
c) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu spaľovacie motory necestných pojazdných strojov.
(3) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(4) Tento zákon sa nevzťahuje na dráhové vozidlá,3) ktoré sú používané v cestnej premávke.
(5) Tento zákon sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,4) a to na
a) vybrané vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a štátneho podniku v jeho pôsobnosti,
b) vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c) vozidlá Vojenského spravodajstva,
d) vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") a jeho rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií,
e) vozidlá Policajného zboru,
f) vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže,
g) vozidlá Slovenskej informačnej služby,
h) vozidlá Hasičského a záchranného zboru,
i) vozidlá hasičských jednotiek5) určené na základe dohody ministerstva vnútra s ich vlastníkmi,
j) vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy.
(6) Vozidlá podľa odseku 5 z dôvodu plnenia ich špeciálnych úloh podliehajú osobitnému schváleniu na prevádzku v cestnej premávke a prihláseniu vozidiel do osobitnej evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.6)
(7) Tento zákon okrem § 50 sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie určené na prevádzku v cestnej premávke a navrhnuté a vyrobené výlučne na špeciálne použitie, najmä na staveniskách alebo v kameňolomoch, v prístavoch alebo na letiskách.
(8) Ustanovenia druhej časti sa nevzťahujú na vozidlá zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia v Slovenskej republike, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(9) Tento zákon sa vzťahuje na historické vozidlá a športové vozidlá, len ak je to výslovne ustanovené.
§ 2
[DS]
Vymedzenie základných pojmov
(1) Prevádzkou vozidla v cestnej premávke na účely tohto zákona je akékoľvek možné použitie vozidla v cestnej premávke.
(2) Na účely tohto zákona je
a) vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke; vozidlom je aj zvláštne vozidlo podľa § 3 ods. 3,
b) motorovým vozidlom vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami na základe vlastného pohonu,
c) nemotorovým vozidlom vozidlo bez vlastného pohonu,
d) prípojným vozidlom nemotorové vozidlo navrhované a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým vozidlom,
e) návesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu pripadá na toto vozidlo,
f) prívesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu okrem návesu,
g) jazdnou súpravou súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s
1. prívesom,
2. návesom,
3. dvoma návesmi,
4. dvoma prívesmi alebo
5. návesom a prívesom,
h) autobusom motorové vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodiča, konštruované a vybavené na prepravu cestujúcich a ich batožiny; vozidlo môže mať jedno poschodie alebo viac poschodí a môže tiež ťahať príves na batožiny,
i) historickým vozidlom vozidlo, ktoré
1. preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA,
2. bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi,
3. daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába,
4. je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí a
5. nie je určené na každodenné používanie,
j) športovým vozidlom vozidlo, ktoré
1. preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM a
2. nie je určené na každodenné používanie,
k) základným vozidlom vozidlo, ktoré sa používa v úvodnom stupni postupu viacstupňového schválenia,
l) nedokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa musí v ďalšom stupni viacstupňového schválenia podrobiť dokončeniu, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky,
m) dokončovaným vozidlom vozidlo, ktoré prešlo postupom viacstupňového schválenia a spĺňa príslušné technické požiadavky,
n) dokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa nemusí dokončovať, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky,
o) systémom zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle,
p) komponentom zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla,
q) samostatnou technickou jednotkou zariadenie, ktoré byť súčasťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ale len vo vzťahu k jednému alebo viacerým určeným typom vozidla,
r) doplnkovým príslušenstvom vozidla a výbavou vozidla samostatná technická jednotka, ktorou môže byť vozidlo vybavené nad rámec schváleného typu, variantu typu alebo verzie variantu typu, pričom ich použitie vo vozidle nie je povinné,
s) časťou výrobky používané na montáž, opravu a údržbu vozidla, ako aj náhradné dielce,
t) vybavením každý iný výrobok než časti, ktorý možno pridať alebo namontovať do vozidla,
u) pôvodnými časťami alebo vybavením časti alebo vybavenia vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na výrobu častí a vybavenia na montáž predmetného vozidla, vrátane tých častí alebo vybavenia, ktoré sa vyrábajú na rovnakej výrobnej linke ako tieto časti alebo vybavenie; ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že časti alebo vybavenie predstavujú pôvodné časti alebo vybavenie, ak výrobca potvrdil, že kvalita častí alebo zariadení zodpovedá kvalite komponentov používaných na výrobu daného vozidla a že boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla,
v) náhradnými dielcami výrobky, ktoré sa majú montovať do vozidla alebo naň, aby sa nimi nahradili pôvodné časti tohto vozidla, vrátane výrobkov a mazív, ktoré sú potrebné na používanie vozidla, s výnimkou paliva,
w) plynovým zariadením určeným na montáž do motorového vozidla systém umožňujúci zmenu vstupného tlaku plynu a distribúciu plynného paliva do sacej časti motora,
x) značkou vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla označenie výrobcu pridelené vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke alebo typu vozidla,
y) obchodným názvom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla slovný alebo číselný názov pridelený výrobcom vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke alebo typu vozidla,
z) typom vozidla skupina vozidiel príslušnej kategórie, ktoré sa nelíšia v hlavných špecifikovaných konštrukčných znakoch, a môže obsahovať rôzne varianty typu vozidla alebo verzie variantu typu vozidla,
aa) ojazdeným vozidlom vozidlo, pri ktorom odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako šesť mesiacov alebo ktoré najazdilo viac ako 6 000 kilometrov,
ab) novým vozidlom vozidlo, ktoré nespĺňa definíciu ojazdeného vozidla podľa písmena aa).
(3) Typovým schvaľovacím orgánom je orgán členského štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát")
a) ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Európskej komisii, ktorý je príslušný vo všetkých oblastiach schválenia typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia, v procese povoľovania, vydávania, a ak je to potrebné, zrušenia alebo zamietnutia typového schválenia, ktorý slúži ako kontaktné miesto pre typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov, na určovanie a oznamovanie technických služieb a na zabezpečenie plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa zhody výroby,
b) ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Európskej komisii, ktorý je príslušný vo veciach typového schválenia EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a
c) ktorý plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.
(4) Schvaľovacím orgánom je orgán členského štátu, ktorý
a) je zodpovedný za všetky aspekty schválenia jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a
b) plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.
(5) Regulačným aktom je právne záväzný akt Európskej únie,7) predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len "predpis Európskej hospodárskej komisie")8) alebo vnútroštátny predpis členského štátu, ktorý ustanovuje požiadavky na schvaľovací postup a technické požiadavky; v Slovenskej republike je regulačným aktom aj aproximačné nariadenie vlády Slovenskej republiky,9) vydané podľa osobitného predpisu.10)
(6) Typovým schválením je postup, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky; typové schválenie môže byť vnútroštátne typové schválenie alebo typové schválenie EÚ.
(7) Osvedčením o typovom schválení je doklad, ktorým typový schvaľovací orgán osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov spĺňa požiadavky na typové schválenie.
(8) Typovým schválením celého vozidla je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že nedokončený, dokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(9) Typovým schválením systému je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že systém zabudovaný do vozidla špecifikovaného typu vozidla spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(10) Typovým schválením komponentu je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že komponent nezávisle od vozidla spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(11) Typovým schválením samostatnej technickej jednotky je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že samostatná technická jednotka spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky v súvislosti s jedným alebo viacerými špecifikovanými typmi vozidiel.
(12) Typovým schválením spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že spaľovací motor spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(13) Vnútroštátnym typovým schválením je postup typového schvaľovania ustanovený vnútroštátnym právom členského štátu, pričom platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie tohto členského štátu.
(14) Typovým schválením je postup typového schvaľovania ustanovený osobitnými predpismi11) alebo postup schválenia ustanovený predpisom Európskej hospodárskej komisie (ďalej len "homologizácia"), ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky; platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie Európskej únie a pri homologizácii je platnosť obmedzená na územie štátov, ktoré pristúpili k predpisom Európskej hospodárskej komisie.
(15) Osvedčením o typovom schválení je doklad, ktorým typový schvaľovací orgán členského štátu osvedčuje, že typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa požiadavky ustanovené na typové schválenie EÚ; osvedčenie je založené na vzore ustanovenom v právne záväznom akte Európskej únie alebo vo formulári oznámenia ustanovenom v príslušných predpisoch Európskej hospodárskej komisie.
(16) Jednotlivým schválením je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že jednotlivé vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(17) Viacstupňovým schválením vozidla je postup, ktorým jeden alebo viac schvaľovacích orgánov potvrdzujú, že nedokončené alebo dokončované vozidlo spĺňa, v závislosti od stupňa dokončenia, požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(18) Osvedčením o zhode COC je doklad vydaný výrobcom vozidla, ktorý osvedčuje, že vyrobené vozidlo zodpovedá schválenému typu vozidla.
(19) Orgánom dohľadu nad trhom je orgán členského štátu, ktorý
a) je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu a
b) plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.
(20) Dohľadom nad trhom činnosti a opatrenia orgánov dohľadu nad trhom, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenia alebo spaľovacie motory necestných pojazdných strojov, ktoré uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a príslušnými regulačnými aktmi a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu.
(21) Hospodárskym subjektom je výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor, pričom
a) výrobcom je osoba zodpovedná
1. typovému schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty procesu typového schválenia alebo povoľovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a za zabezpečenie zhody ich výroby bez ohľadu na to, či je priamo zapojená do všetkých stupňov konštrukcie a výroby vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, ktoré predmetom schvaľovacieho procesu, a
2. orgánu dohľadu nad trhom za záležitosti dohľadu nad trhom týkajúce sa vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov,
b) zástupcom výrobcu je osoba riadne vymenovaná výrobcom, aby ho zastupovala pred typovým schvaľovacím orgánom alebo orgánom dohľadu nad trhom a konala v mene výrobcu; pričom na účely
1. vnútroštátneho typového schválenia, uznania typového schválenia alebo schválenia hromadnej prestavby typu vozidla sa zástupcom výrobcu rozumie osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky a vo veci vnútroštátneho typového schválenia doplnkového príslušenstva vozidla a výbavy vozidla so sídlom alebo miestom podnikania aj na území iného členského štátu, ktorej typový schvaľovací orgán udelil osvedčenie zástupcu výrobcu,
2. typového schválenia sa zástupcom výrobcu rozumie osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu alebo zmluvného štátu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní,12)
c) dovozcom je každá osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorá uvedie z tretieho štátu na trh vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov,
d) distribútorom je každá osoba v dodávateľskom reťazci, okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupní na trhu vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov.
(22) Jednotlivým výrobcom je osoba, ktorá vyvíja alebo nechá vyvíjať jednotlivé vozidlo alebo vyrába alebo nechá vyrábať jednotlivé vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a ktorá zodpovedá schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty procesu schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a za zabezpečenie zhody výroby so schváleným vyhotovením bez ohľadu na to, či je priamo zapojená do všetkých stupňov výroby jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, a to aj v období, keď sú tieto uvedené do prevádzky v cestnej premávke.
(23) Prevádzkovateľom vozidla je vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ vozidla.
(24) Držiteľom vozidla je osoba, na ktorú je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel a ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla.
(25) Dokladmi vozidla osvedčenie o evidencii časť I a časť II pri vozidle podliehajúcemu prihláseniu do evidencie vozidiel alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle nepodliehajúcemu prihláseniu do evidencie vozidiel.
(26) Prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je administratívny úkon orgánu Policajného zboru alebo príslušného evidenčného orgánu iného štátu, ktorým sa vozidlu prideľuje evidenčné číslo a vydávajú tabuľky s evidenčným číslom. Prvým prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je dátum prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, kedy je vozidlu prvýkrát pridelené evidenčné číslo a sú vydané tabuľky s evidenčným číslom.
(27) Certifikovaným miestom opravy je osoba poskytujúca opravy vozidiel vykonávané spôsobom, ktorý z bezpečnostného a environmentálneho hľadiska určil výrobca vozidla, a ktorá prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla.13) Certifikovaným miestom opravy je autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, pričom táto osoba je súčasne certifikovaná nezávislým národným profesijným združením, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA. Certifikát sa udelí každej autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni spĺňajúcej podmienky podľa prvej vety.
(28) Autorizovanou opravovňou podľa odseku 27 je osoba poskytujúca opravy a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu. Nezávislou opravovňou podľa odseku 27 je osoba poskytujúca opravy a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu.
(29) Odosielateľom je osoba uvedená ako odosielateľ v nákladnom liste alebo v rovnocennom prepravnom doklade, akým je tranzitný nákladný list,13a) alebo v ktorej mene alebo na ktorej účet sa uzavrela zmluva o preprave s dopravcom.
(30) Nakladajúcou organizáciou je osoba, ktorá nakladá
a) náklad do vozidla, na vozidlo alebo do intermodálnej nákladnej jednotky; intermodálnou nákladnou jednotkou je kontajner, výmenná nadstavba, náves alebo iná podobná nákladná jednotka vhodná pre intermodálnu prepravu,
b) intermodálnu nákladnú jednotku na vozidlo alebo na jazdnú súpravu.
(31) Nákladom je všetok tovar, ktorý by sa zvyčajne uložil vo vozidle alebo na časť vozidla projektovaného niesť
záťaž a ktorý nie je trvalo pripevnený k tomuto vozidlu, vrátane predmetov umiestnených v nosičoch nákladov, ktorými debny, výmenné nadstavby alebo kontajnery na vozidlách.
(32) Zmluvným štátom je štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.
(33) Tretím štátom je iný štát ako členský štát alebo zmluvný štát.
§ 3
[DS]
Základné druhy vozidiel
(1) Vozidlá sa na účely tohto zákona členia na cestné vozidlá a na zvláštne vozidlá.
(2) Cestným vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru.
(3) Zvláštnym vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na iné účely ako na prevádzku v cestnej premávke, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke.
(4) Cestné vozidlá sa členia na tieto základné druhy:
a) dvojkolesové vozidlá, trojkolesové vozidlá a štvorkolky,
b) osobné vozidlá,
c) autobusy,
d) nákladné vozidlá,
e) špeciálne vozidlá,
f) prípojné vozidlá,
g) ostatné cestné vozidlá.
(5) Zvláštne vozidlá sa členia na tieto základné druhy:
a) kolesové traktory,
b) pásové traktory,
c) prípojné vozidlá za traktory,
d) ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory,
e) pracovné stroje samohybné,
f) pracovné stroje nesené,
g) snežné skútre,
h) ostatné zvláštne vozidlá.
(6) Podrobnejšie rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. c).
(7) Ustanovenia druhej časti, tretej časti a šiestej časti sa nevzťahujú na vozidlá podľa odseku 4 písm. g) a odseku 5 písm. h).
§ 4
[DS]
Kategórie vozidiel
(1) Kategóriou vozidla je rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky.
(2) Vozidlá sa členia na tieto základné kategórie:
a) kategória L - dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
b) kategória M - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny,
c) kategória N - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu,
d) kategória O - prípojné vozidlá,
e) kategória T - kolesové traktory,
f) kategória C - pásové traktory,
g) kategória R - prípojné vozidlá za traktor,
h) kategória S - ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor,
i) kategória P - pracovné stroje,
j) kategória LS - snežné skútre,
k) kategória V - ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií.
(3) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie L ustanovuje osobitný predpis.14)
(4) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.15)
(5) Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.16)
(6) Kategória P sa člení na
a) kategóriu PS - pracovný stroj samohybný, ktorým je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností; pracovný stroj samohybný nie je určený na prepravnú činnosť,
b) kategóriu PN - pracovný stroj nesený, ktorým je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu, v prepravnej polohe nie je v styku s vozovkou a spravidla nie je určený na prepravnú činnosť; je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.
(7) Kategória LS - snežné skútre zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyže alebo lyží v kontakte so snehom alebo ľadom a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec, ktoré v kontakte so snehom alebo ľadom. Na ceste sa smú používať, len ak povrch cesty je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu cesty.
(8) Kategória V sú ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií, najmä
a) záprahové vozidlá - nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,
b) bicykle - nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou osoby vyvíjanou predovšetkým pomocou pedálov alebo ručných kľúk,
c) bicykle s pomocným motorčekom - bicykle iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
d) kolobežky s pomocným motorčekom - kolobežky iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
e) motorové ručné vozíky - motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
f) jednonápravové traktory s prívesom - motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič vozidla riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,
g) samovyvažovacie vozidlá - motorové vozidlá založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebujú pomocný riadiaci systém.
DRUHÁ ČASŤ
SCHVAĽOVANIE VOZIDLA, SYSTÉMU, KOMPONENTU, SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY ALEBO SPAĽOVACIEHO MOTORA NECESTNÝCH POJAZDNÝCH STROJOV
PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 5
[DS]
Základné ustanovenia o schvaľovaní
(1) Vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie alebo nedokončené vozidlá možno uviesť na trh, sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke, len ak schválené na prevádzku v cestnej premávke.
(2) Spaľovacie motory necestných pojazdných strojov možno uviesť na trh alebo sprístupniť na trhu, len ak schválené podľa osobitného predpisu.2)
(3) Vozidlo, ktoré prekračuje najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti, je možné schváliť na prevádzku v cestnej premávke, pričom vozidlo podlieha povoleniu na zvláštne užívanie ciest.17)
§ 6
Povinnosti typového schvaľovacieho orgánu a schvaľovacieho orgánu
(1) Typový schvaľovací orgán a schvaľovací orgán schvália len také vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré určené na prevádzku v cestnej premávke, spĺňajú ustanovené technické požiadavky a nepredstavujú vážne riziko pre bezpečnosť, životné prostredie, verejné zdravie, bezpečnosť osádky alebo majetok osôb alebo vážne riziko poškodenia ciest (ďalej len "verejný záujem na bezpečnosti a zdraví").
(2) Typový schvaľovací orgán schváli len taký spaľovací motor necestných pojazdných strojov, ktorý spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví a spĺňa najprísnejšie limitné hodnoty emisií.
(3) Typový schvaľovací orgán a schvaľovací orgán vykonávajú schvaľovanie nezávisle a nestranne; zachovávajú dôvernosť poskytovaných informácií, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva.
(4) Typový schvaľovací orgán s typovými schvaľovacími orgánmi iných štátov navzájom efektívne a účinne spolupracuje a vymieňa si informácie, ktoré sú relevantné pre ich úlohy a funkcie.
§ 7
[DS]
Osobitné ustanovenia pre výrobcu a zástupcu výrobcu
(1) Výrobca so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý chce na účely uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike vyrábať typ vozidla alebo vykonávať hromadné prestavby typu vozidla, alebo chce vyrábať typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, je povinný vopred požiadať typový schvaľovací orgán o udelenie osvedčenia výrobcu.
(2) Osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá chce na účely uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike dovážať typ vozidla alebo vykonané hromadné prestavby typu vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, je povinná vopred požiadať typový schvaľovací orgán o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu. Pri dovoze doplnkového príslušenstva vozidla a výbavy vozidla sa ustanovenie prvej vety vzťahuje tiež na osobu so sídlom alebo miestom podnikania aj na území iného členského štátu.
(3) Osvedčenie zástupcu výrobcu sa neudeľuje pri dovoze typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré majú iným členským štátom udelené osvedčenie o typovom schválení pre typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ako celok alebo majú iným štátom udelenú správu o homologizácii typu podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie. Ustanovenie prvej vety neplatí, ak ide o dovoz homologizovaného typu plynového zariadenia.
(4) Návrh na udelenie osvedčenia výrobcu alebo osvedčenia zástupcu výrobcu okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(5) Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4, a vydá osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu. V osvedčení môže určiť ďalšie podmienky. Osvedčenie môže mať obmedzenú platnosť na základe obmedzenia platnosti dokladov predložených v návrhu na udelenie osvedčenia.
(6) Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať o zmenu v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka údajov a dokladov podľa odseku 4, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien.
(7) Typový schvaľovací orgán po posúdení zmien údajov a dokladov vydá nové zmenené osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu, ak sú na to dôvody.
(8) Typový schvaľovací orgán môže zrušiť udelené osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu, ak držiteľ osvedčenia
a) prestal spĺňať niektorú z požiadaviek, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené, alebo
b) neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky určené v osvedčení.
(9) Typový schvaľovací orgán zruší
a) osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu
1. na písomný návrh držiteľa osvedčenia, alebo
2. ak zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,
b) osvedčenie zástupcu výrobcu,
1. ak držiteľ osvedčenia prestal vykonávať činnosť zástupcu výrobcu, alebo
2. ak výrobca zanikol.
(10) Osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu zaniká
a) uplynutím času jeho platnosti,
b) smrťou držiteľa osvedčenia alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c) zrušením výrobcu alebo zástupcu výrobcu.
(11) Proti rozhodnutiu o zrušení osvedčenia podľa odseku 9 písm. a) prvého bodu sa nemožno odvolať.
DRUHÁ HLAVA
TYPOVÉ SCHVÁLENIE
§ 8
[DS]
Spoločné ustanovenia o typovom schválení celého vozidla
(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla je pred jeho uvedením na trh alebo do prevádzky v cestnej premávke povinný disponovať typovým schválením celého vozidla alebo vnútroštátnym typovým schválením celého vozidla. Platnosť vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla udelená typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej republiky je obmedzená na územie Slovenskej republiky.
(2) Ak výrobca udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov18) iným členským štátom, výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať typový schvaľovací orgán o uznanie typového schválenia celého vozidla pred jeho uvedením na trh alebo do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike.
(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením typového schválenia celého vozidla podľa § 9 a 10 je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania, ktorá o vykonaných testoch alebo skúškach vydá doklady potrebné na udelenie tohto schválenia. Postupy typového schválenia upravujú osobitné predpisy.18)
(4) Návrh na udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla možno podať len v jednom členskom štáte.
(5) Pre jeden typ vozidla možno udeliť len jedno typové schválenie EÚ celého vozidla.
(6) Návrh na zmenu typového schválenia alebo vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla možno podať len na tom typovom schvaľovacom orgáne, ktorý udelil pôvodné typové schválenie.
(7) Návrh na udelenie typového schválenia alebo vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla alebo návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla sa podáva pre každý typ vozidla samostatne.
(8) Ak sa na niektoré druhy vozidiel alebo kategórie vozidiel neuplatňuje postup typového schválenia celého vozidla ustanovený právom Európskej únie,18) typu vozidla možno udeliť len vnútroštátne typové schválenie celého vozidla. Ak sa na niektoré druhy vozidiel alebo kategórie vozidiel uplatňuje len postup typového schválenia celého vozidla ustanovený osobitnými predpismi,18) typu vozidla nemožno udeliť vnútroštátne typové schválenie celého vozidla.
(9) Pri výrobe vozidla viacerými výrobcami sa uplatňuje viacstupňové typové schválenie celého vozidla. V procese viacstupňového typového schválenia každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu výroby tej časti vozidla, ktorú výrobca doplnil v stupni dokončovania vozidla. Každý výrobca, ktorý upraví komponenty, systémy alebo samostatné technické jednotky, ktoré boli schválené v predchádzajúcich stupňoch, zodpovedá za schválenie a zhodu výroby upravených komponentov, systémov alebo samostatných technických jednotiek. Na účely dosiahnutia spoločného postupu všetkých zúčastnených výrobcov musia medzi výrobcami existovať dohody o poskytovaní a výmene informácií nevyhnutné na to, aby dokončované vozidlo splnilo ustanovené technické požiadavky. Pri viacstupňovom typovom schválení sa uplatňujú postupy ustanovené osobitnými predpismi.18)
§ 9
[DS]
Typové schválenie celého vozidla vozidiel kategórií L, M, N, O, T, C, R a S
(1) Typové schválenie celého vozidla vozidiel
a) kategórie L ustanovuje osobitný predpis,19)
b) kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis,20)
c) kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.21)
(2) Návrh v súvislosti s typovým schválením celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(3) Návrhom podľa odseku 2 je návrh podaný v súvislosti s osobitnými predpismi uvedenými v odseku 1, najmä na udelenie
a) typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia,
b) predbežného typového schválenia alebo vnútroštátneho typového schválenia, ktoré zahŕňa nové technológie alebo nové
koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi,
c) typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malej sérii.
(4) Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak typ vozidla spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.
(5) Typový schvaľovací orgán vydá doklady podľa osobitných predpisov.18) V osvedčení o typovom schválení celého vozidla môže určiť ďalšie podmienky a obmedzenia, ak tak ustanovujú osobitné predpisy18) alebo regulačný akt.
(6) Ak typ vozidla bude uvedený do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike, typový schvaľovací orgán uvedie, či typ vozidla vzhľadom na svoju konštrukciu a vyhotovenie podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
§ 10
[DS]
Vnútroštátne typové schválenie celého vozidla vozidiel iných ako v § 9
(1) Typ vozidla v rámci vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla musí spĺňať technické požiadavky ustanovené príslušnými regulačnými aktmi. Ak neexistuje regulačný akt ustanovený predpismi Európskej únie alebo predpismi Európskej hospodárskej komisie, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo dopravy") vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. b) ustanoví technické požiadavky na niektoré vozidlá.
(2) Návrh na udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(3) Na postup typového schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 2 sa vzťahuje § 9 ods. 4 rovnako.
(4) Typový schvaľovací orgán vydá
a) osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky a
b) základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.
(5) Pri uvedení typu vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike typový schvaľovací orgán postupuje podľa § 9 ods. 6 rovnako.
(6) Na návrh držiteľa osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla typový schvaľovací orgán predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky a navrhovateľ podal návrh podľa odseku 7.
(7) Návrh na predĺženie platnosti základného technického opisu vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
§ 11
[DS]
Uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla
(1) Návrh na uznanie typového schválenia celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(2) Návrh na uznanie typového schválenia celého vozidla sa podáva pre každý typ vozidla a pre každé rozšírenie samostatne.
(3) Typový schvaľovací orgán uzná typové schválenie celého vozidla, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky, a vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia EÚ celého vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky.
(4) Pri uvedení typu vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike typový schvaľovací orgán postupuje podľa § 9 ods. 6 rovnako.
(5) Ak členský štát alebo zmluvný štát udelil vnútroštátne typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov,18) ktoré zároveň umožňuje uznanie tohto schválenia iným členským štátom alebo zmluvným štátom, pred uvedením typu vozidla na trh a do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike je potrebné požiadať o uznanie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla. Pri uznaní vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla sa postupuje primerane podľa odsekov 1 4. Pri odmietnutí vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla udeleného iným členským štátom alebo zmluvným štátom, typový schvaľovací orgán postupuje podľa osobitných predpisov.18)
§ 12
[DS]
Vystavovanie dokladov
(1) Výrobca vozidla je povinný ku každému vozidlu, ktoré vyrobil a ktoré udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov,18) vystaviť a vydať osvedčenie o zhode COC. Osvedčenie o zhode COC sa vyhotovuje podľa osobitných predpisov18) tak, aby sa zabránilo falšovaniu. Výrobca vozidla je zodpovedný za správnosť údajov uvádzaných v osvedčení o zhode COC.
(2) Ak sa nové vozidlo uvedie do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike, výrobca alebo zástupca
výrobcu je
a) k dokončenému vozidlu povinný vystaviť a vydať
1. osvedčenie o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo
2. technické osvedčenie vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b) ku každému vozidlu, ktoré udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov,18) povinný dodať osvedčenie o zhode COC.
(3) Podrobnosti o vystavovaní dokladov podľa odseku 2 písm. a) ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(4) Výrobca alebo zástupca výrobcu je pri vystavovaní dokladov podľa odseku 2 písm. a) povinný použiť vlastnú pečiatku, prostredníctvom ktorej je identifikovaný výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý doklad vystavil.
(5) Výrobca alebo zástupca výrobcu pri uvedení nového vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike bezodplatne v elektronickej forme pre každé vozidlo zasiela
a) typovému schvaľovaciemu orgánu a orgánu Policajného zboru pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II technické údaje v ňom uvádzané,
b) orgánu Policajného zboru pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II údaje potrebné na monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii,22)
c) typovému schvaľovaciemu orgánu pri vystavovaní technického osvedčenia vozidla technické údaje v ňom uvádzané.
(6) Spôsob zasielania údajov podľa odseku 5 uverejňuje ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle.
(7) Doklady podľa odseku 2 písm. a) výrobca alebo zástupca výrobcu vystaví len pre nové vozidlá, ktoré určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou. To neplatí, ak
a) ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla; ostatné technické požiadavky musí vozidlo spĺňať pre prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou, alebo
b) ide o vozidlo, ktoré bude vyvezené a trvalo prihlásené do evidencie vozidiel v štáte s ľavostrannou cestnou premávkou; výrobca alebo zástupca výrobcu v doklade vykoná zápis, že ide o vozidlo určené pre ľavostrannú cestnú premávku.
(8) Povinnosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odseku 2 písm. a) neplatí, ak požiadal o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel;23) povinnosť podľa odseku 7 zostáva zachovaná.
(9) Výrobca alebo zástupca výrobcu je zodpovedný za správnosť údajov uvádzaných v dokladoch podľa odseku 2 písm. a) a za správnosť zaslaných údajov podľa odseku 5.
§ 13
[DS]
Register osvedčení o zhode COC
(1) Register osvedčení o zhode COC je vnútroštátny register štruktúrovaných údajov v spoločnom elektronickom formáte údajov z vystaveného osvedčenia o zhode COC podľa § 12 ods. 1 a dodatočných technických údajov potrebných na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel vyžadovaných jednotlivými členskými štátmi a zmluvnými štátmi. Elektronický formát štruktúrovaných údajov ustanovuje medzinárodný informačný systém vozidiel.24)
(2) Záznamy z registra podľa odseku 1 sa prostredníctvom medzinárodného informačného systému vozidiel poskytujú jednotlivým členským štátom a zmluvným štátom
a) pri prvom prihlásení vozidla do evidencie vozidiel alebo
b) pri zmene evidencie vozidla do iného členského štátu alebo zmluvného štátu.
(3) Do registra podľa odseku 1 výrobcovia vozidla povinní zasielať údaje o každom vyrobenom vozidle, ktoré udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov;18) náklady spojené so zasielaním údajov a s prevádzkou registra znášajú výrobcovia.
(4) Údaje z registra podľa odseku 1 sa bezodplatne poskytujú prevádzkovateľovi vozidla na jeho vyžiadanie.
§ 14
[DS]
Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií
(1) Vozidlom ukončenej série je vozidlo tvoriace súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať ani uviesť do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo schválené.
(2) Nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie stratilo platnosť, možno uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke len na základe povolenia typového schvaľovacieho orgánu.
(3) Pri ukončení typového schválenia vozidla z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek typový schvaľovací orgán na svojom webovom sídle zverejní podmienky povolenia podľa odseku 4 a tiež skutočnosť, či typový schvaľovací orgán povolenie bude alebo nebude vykonávať.
(4) Povolenie podľa odseku 2 sa vykonáva pre vozidlá
a) kategórie L podľa osobitného predpisu,25)
b) kategórie M, N a O podľa osobitného predpisu,26)
c) kategórie T, C, R a S podľa osobitného predpisu,27)
d) kategórie PS za rovnakých podmienok ako pre vozidlá kategórie T, alebo
e) kategórie LS za rovnakých podmienok ako pre vozidlá kategórie L.
(5) Návrh podľa odseku 2 podáva výrobca alebo zástupca výrobcu pre každý typ vozidla samostatne, pričom návrh možno podať len pre vozidlá, ktoré mali
a) udelené vnútroštátne typové schválenie celého vozidla,
b) uznané typové schválenie EÚ celého vozidla, alebo
c) udelené typové schválenie EÚ celého vozidla, ktoré bolo udelené typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej republiky.
(6) Návrh okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi podľa odseku 4.
(7) Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak splnené všetky predpísané požiadavky a ak typový schvaľovací orgán zverejnil podľa odseku 3 skutočnosť, že bude vykonávať povolenie.
(8) Typový schvaľovací orgán udelí povolenie uviesť na trh nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie stratilo platnosť, sprístupniť také vozidlá na trhu, zapísať ich do evidencie vozidiel alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke. V povolení môže určiť ďalšie podmienky.
(9) Pre každé vozidlo ukončenej série je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný pri vydaní a vystavení dokladov podľa § 12 ods. 2 písm. a) zaznamenať do osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla informáciu, že ide o vozidlo ukončenej série. Podrobnosti o zaznamenávanej informácii uvedie typový schvaľovací orgán v povolení podľa odseku 8.
(10) Ak typový schvaľovací orgán na svojom webovom sídle zverejnil skutočnosť, že povolenie podľa odseku 4 nebude vykonávať, proti rozhodnutiu o nepovolení uviesť na trh nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie stratilo platnosť, sa nemožno odvolať.
§ 15
[DS]
Spoločné ustanovenia o typovom schválení EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov
(1) Udelenie typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov vedie k udeleniu typového schválenia celého vozidla.
(2) Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením typového schválenia je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania, ktorá o vykonaných testoch alebo skúškach vydá doklady potrebné na udelenie typového schválenia EÚ.
(3) Návrh na udelenie typového schválenia EÚ možno podať len v jednom členskom štáte.
(4) Pre jeden typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky možno udeliť len jedno typové schválenie.
(5) Návrh na zmenu typového schválenia možno podať len na tom typovom schvaľovacom orgáne, ktorý udelil pôvodné typové schválenie EÚ.
(6) Návrh na udelenie typového schválenia sa podáva pre každý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky samostatne a pre každý regulačný akt samostatne.
(7) Ak sa na niektoré druhy systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek neuplatňuje postup typového schválenia pre schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ako celku, pred ich uvedením na trh v Slovenskej republike je potrebné mať udelené vnútroštátne typové schválenie.
§ 16
[DS]
Typové schválenie EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov
(1) Typové schválenie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky upravujú regulačné akty.
(2) Návrh v súvislosti s typovým schválením vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(3) Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.
(4) Ak typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, vydá doklady podľa regulačných aktov. V osvedčení o typovom schválení EÚ môže určiť ďalšie podmienky.
(5) Osvedčenie o typovom schválení vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov udelené iným členským štátom sa uznáva na území Slovenskej republiky.
§ 17
[DS]
Vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
(1) Typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rámci vnútroštátneho typového schválenia musí spĺňať technické požiadavky ustanovené príslušnými regulačnými aktmi. Ak neexistuje regulačný akt ustanovený predpismi Európskej únie alebo predpismi Európskej hospodárskej komisie, ministerstvo dopravy vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. b) ustanoví technické požiadavky na niektoré systémy, komponenty a samostatné technické jednotky.
(2) Na povinnosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov a skúšok sa vzťahuje ustanovenie § 15 ods. 2 primerane.
(3) Pre jeden typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky možno udeliť len jedno vnútroštátne typové schválenie.