1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2017/1151“) je posledný dátum prvej evidencie 31. decembra 2020 pre nové vozidlá kategórie M1 a kategórie N1 triedy I, ktoré plnia emisné limity Euro 6d- TEMP- EVAP-ISC a Euro 6d-ISC označené písmenami DG a AM. Po 31. decembri 2020 sa stanú tieto vozidlá vozidlami ukončenej série, ktoré je možné prihlásiť do evidencie vozidiel len na základe povolenia pre skladové zásoby tzv. povolenie dopredaja vozidiel, ktoré je limitované počtom vozidiel.
Prvá plna pandémie spôsobila, že nové vozidlá s touto emisnou normou boli predajcom v Slovenskej republike dodané s oneskorím, zväčša po letných prázdninách, kedy v Slovenskej republika začala druhá vlna pandémie, počas ktorej boli vládou Slovenskej republiky prijímané opatrenia na obmedzenie mobility občanov, ktoré vyvrcholili obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Tieto opatrenia spôsobili, že došlo k poklesom predaja nových vozidiel, čo spôsobilo, že predajcom nových vozidiel zostane k 31. decembru 2020 na skladoch väčšie množstvo vozidiel, ktorých počet prekročí limit vozidiel, ktoré môžu byť povolené pre skladové zásoby.
Materiál nebol predmetom pripomienkového konania, a to podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože je pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a čo najskôr tak predísť negatívnym následkom na predajcov vozidiel.
Predložený návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, vplyv na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Vyhodnotenie vybraných vplyvov je uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje od 31. decembra 2020 vzhľadom na dátum ukončenia prvej evidencie dotknutých vozidiel vyplývajúci z nariadenia (EÚ) 2017/1151.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Pôvodným zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prevádzke vozidiel“) sa vykonala transpozícia nasledovných smerníc:
a)smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989),
b)smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015),
c)smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. L 363, 20. 12. 2006), smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10.6.2013), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014),
d)smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014),
e)smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. L 127, 29.4.2014).
Týmto návrhom zákona nedochádza k zmene ustanovení, ktorými boli transponované vyššie uvedené smernice.
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
-
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. decembra 2020
2.Definovanie problému
Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2017/1151“) je posledný dátum prvej evidencie 31. decembra 2020 pre nové vozidlá kategórie M1 a kategórie N1 triedy I, ktoré plnia emisné limity Euro 6d- TEMP- EVAP-ISC a Euro 6d-ISC označené písmenami DG a AM. Po 31. decembri 2020 sa stanú tieto vozidlá vozidlami ukončenej série, ktoré je možné prihlásiť do evidencie vozidiel len na základe povolenia pre skladové zásoby tzv. povolenie dopredaja vozidiel, ktoré je limitované počtom vozidiel.
3
Prvá plna pandémie spôsobila, že nové vozidlá s touto emisnou normou boli predajcom v Slovenskej republike dodané s oneskorím, zväčša po letných prázdninách, kedy v Slovenskej republika začala druhá vlna pandémie, počas ktorej boli vládou Slovenskej republiky prijímané opatrenia na obmedzenie mobility občanov, ktoré vyvrcholili obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Tieto opatrenia spôsobili, že došlo k poklesom predaja nových vozidiel, čo spôsobilo, že predajcom nových vozidiel zostane k 31. decembru 2020 na skladoch veľké množstvo vozidiel, ktorých počet prekročí limit vozidiel, ktoré môžu byť povolené pre skladové zásoby.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je umožniť, aby maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série mohol byť dvojnásobný.
4.Dotknuté subjekty
Návrh zákona sa dotýka zástupcov výrobcov vozidiel a predajcov vozidiel.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívne riešenia posudzované neboli, pretože neprijatie vnútroštátne opatrenia by spôsobilo predajcom vozidiel značné finančné škody.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Návrh zákona nevyvolá prijatie žiadnych vykonávacích právnych predpisov.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek spolu s odôvodnením.
Návrhom zákona sa nevykonáva transpozícia práva Európskej únie.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Nepredpokladá sa preskúmanie účinnosti a účelnosti návrhu zákona.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
4
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
-
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Štátny dopravný úrad
Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. –
lubomir.moravcik@mindop.sk
12.Zdroje
Zástupcovia výrobcov vozidiel, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Podľa bodu 2.5 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa jednotná metodika neuplatňuje na návrh zákona, ktorý má byť predmetom skráteného legislatívneho konania.
5
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrhom zákona budú dotknutý zástupcovia výrobcov vozidiel a predajcovia vozidiel, ktorí majú alebo budú mať na skladoch vozidlá ukončenej série. Presný počet subjektov nie je možné odhadnúť.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie boli vykonávané s vybranými zástupcami výrobcov a so Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky priebežne.
Tieto konzultácie splnili svoj účel a cieľ pre vypracovanie návrhu zákona.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu
Návrh zákona nevytvára priame finančné náklady pre podnikateľské subjekty.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona nevytvára nepriame finančné náklady pre podnikateľské subjekty.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona nevytvára administratívne náklady pre podnikateľské subjekty.
6
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
Celkové náklady regulácie
Vyššie uvedené finančné dopady sú orientačného charakteru. Ceny sú uvedené bez DPH.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrhom zákona sa umožňuje, aby maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série mohol byť dvojnásobný.
Týmto opatrením nevzniknú zástupcom výrobcom vozidiel a predajcom vozidiel priame škody, ktoré by boli spôsobené tým, že vozidlá nebudú môcť predať a zaregistrovať.
Tieto opatrenia budú mať pozitívny vplyv pre zástupcov výrobcov vozidiel a predajcov vozidiel.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh zákona nemá vplyv na inovácie podnikateľov.
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ návrhu zákona:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku)
Čl. 28-37 Hlava II (Voľný pohyb tovaru), čl. 90-100 Hlava VI (Doprava), čl. 114-118 (Aproximácia práva) a čl. 191-193 Hlava XX (Životné prostredie) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018),
b)v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora)
-smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 13, zv. 10; Ú. v. ES L 226, 3. 8. 1989), ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
-smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. L 235, 17.9.1996) v platnom znení, ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
-smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú . v. EÚ, 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999) v platnom znení, ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014), ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014), ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety)
1.zákaz registrácie určitých vozidiel:
8
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 8/74, Procureur du Roi/Dassonville,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 50/83, Komisia/Taliansko,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-302/86, Komisia/Dánsko,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 113/80, Komisia/Írsko,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-314/98, Snellers,
-v rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-55/93, van Schaik,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-50/85, Schloh,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-420/1, Komisia/Taliansko,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 104-75, De Peijper,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-293/94, Brandsma,
-rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. septembra 2012 vo veci C-150/11, Európska komisia proti Belgickému kráľovstvu,
2.dodatočné technické kontroly:
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-50/85, Schloh,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappoj voor Biologiche Producten,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-293/94, Brandsma,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-400/96, Harpegnies,
-rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. júna 2008 vo veci C-170/07, Komisia Európska komisia proti Poľskej republike,
3.preregistrácia vozidiel s pravostranným riadením
-rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C-639/11 Európska komisia proti Poľskej republike,
-rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C-61/12 Európska komisia proti Litovskej republike,
4.zriaďovanie staníc technickej kontroly
-rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. októbra 2009 vo veci C-438/08, Európska komisia proti Portugalskej republike,
-rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. októbra 2015 vo veci C-168/14 Grupo Itevelesa SL a i. proti Oca Inspección Técnica de Vehículos SA a Generalidad de Cataluña,
5.uvedenie ojazdených alebo použitých vozidiel dovezených z tretej krajiny na trh
a ich registrácia v Európskej únii
-rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. júna 2017 vo veci C-513/15, „Agrodetalė“ UAB,
6.preregistrácia vozidiel medzi členskými štátmi
9
-rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. januára 2019 vo veci C-326/17, prejudiciálne konanie podané rozhodnutím Raad van State (Štátna rada, Holandsko), ktoré súvisí s konaním Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),
7.povinná identifikácia a technická kontrola predchádzajúca registrácii vozidiel
v členskom štáte
-rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2007 vo veci C-297/05, Európska komisia proti Holandskému kráľovstvu.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení
1.Smernica Rady 89/459/EHS
-do 1. mája 2004 pre smernicu Rady 89/459/EHS,
2.Smernica Rady 96/53/ES v platnom znení
-do 1 mája 2004 pre smernicu Rady 96/53/ES v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES,
-do 7. mája 2017 pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719,
3.Smernica Rady 1999/37/ES v platnom znení
-do 1 mája 2004 pre smernicu Rady 1999/37/ES,
-do 15. januára 2005 pre smernicu Komisie 2003/127/ES,
-do 1. januára 2007 pre smernicu Rady 2006/103/ES,
-do 20. mája 2017 pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ,
4.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ
-do 20. mája 2017 pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ,
5.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ
-do 20. mája 2017 pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ,
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
-v danej oblasti nie je proti Slovenskej republike začaté konanie,
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
1.Smernica Rady 89/459/EHS je prebratá
-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,
2.Smernica Rady 96/53/ES v platnom znení je prebratá
-v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
10
-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,
3.Smernica Rady 1999/37/ES v platnom znení je prebraná
-v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla,
4.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ
-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly,
-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly,
5.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ
-v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti cestnej technickej kontroly.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)úplne.
11
B. Osobitná časť
K čl. I [§ 170b ods. 12]
Vozidlám kategórie M1 a kategórie N1 triedy I sa navrhuje, aby v roku 2021 mohol byť maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série vydaných podľa § 14 zákona dvojnásobný.
K čl. II
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 31. decembra 2020 vzhľadom na dátum ukončenia prvej evidencie dotknutých vozidiel vyplývajúci z nariadenia (EÚ) 2017/1151 a z dôvodu predídenia negatívnym následkom na predajcov vozidiel.
Bratislava 02. december 2020.
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Andrej Doležal, v. r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky