NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
353
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...................... 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 257/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 170b ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série vydaných podľa § 14 v roku 2021 pre vozidlá kategórie M1 a kategórie N1 triedy I môže byť dvojnásobný.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.