z 25. novembra 2020,
ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z. a zákona č. 277/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14f ods. 2 sa v písmene b) slová „pre roky 2020 2024“ nahrádzajú slovami „pre rok 2020“.
2. V § 14f ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c) 0,3 % pre roky 2021 a 2022,
d) 0,5 % pre roky 2023 a 2024,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).
2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky