ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
45. schôdza
Číslo: CRD-1861/2020
142a
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 24. novembra 2020
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
mení a dopĺňa uznesenie č. 142 zo 16. novembra 2020 k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261) takto:
V čl. I § 10 odsek 3 znie:
„(3) Počas dočasnej ochrany nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, v exekúcii alebo pri výkone rozhodnutia postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku podnikateľa pod dočasnou ohranou, ibaže ide o vymáhanie
a) neoprávnenej štátnej pomoci,
b) pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie, alebo
c) plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie.“.
Exekučná imunita počas dočasnej ochrany musí rešpektovať existenciu špecifických pravidiel, platných pre pohľadávky, ktoré vznikli pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré financované z fondov Európskej únie. To obdobne platí aj pre plnenia priznané rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry Európskej Únie, kde výkon takéhoto rozhodnutia, hoc aj čiastočný, možno zastaviť podľa čl. 299 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie len rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie. Z uvedeného dôvodu sa exekučná imunita podnikateľa pod dočasnou ochranou nemôže týkať tohto okruhu plnení. Návrh právnej úpravy sa dopĺňa tak, aby ochrana majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou sa vzťahovala len na pohľadávky, ktoré voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok