NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1862/2020
270a
S p r á v a
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 270) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 270).
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 343 z 21. októbra 2020 pridelila vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 270) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol vládny návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu ústavného zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny n
ávrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 270)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 140 z 24. novembra 2020 schváliť.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V čl. 102 ods. 1 písm. h) sa slová „vymenúva vysokoškolských profesorov“ nahrádzajú slovami „vymenúva a odvoláva vysokoškolských profesorov“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa zohľadní aj v ustanovení o účinnosti.
3
Návrhom za dopĺňa chýbajúca právomoc prezidenta odvolávať vysokoškolských profesorov v súvislosti so schváleným návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 212).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2. V čl. I bod 3 znie:
„3. V čl. 125 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou.“.“.
Vo vládou predloženom návrhu sa prezentuje zámer vylúčiť právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preskúmavaní súladu ústavných zákonov s Ústavou Slovenskej republiky. V naformulovanom znení sa však vylučuje nielen táto právomoc, ale tiež právomoc posudzovať súlad ústavných zákonov s inými ústavnými zákonmi, či medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. dohovormi Rady Európy, či právom Európskej únie, ktoré vychádza z tzv. zakladajúcich zmlúv, t. j. Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo Zmluvy o Európskej únii). Keďže zámerom je odňať právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky posudzovať súlad ústavných zákonov výlučne s Ústavou Slovenskej republiky, je potrebné toto ustanovenie preformulovať.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3. V čl. I bod 22 znie:
„22. Doterajší text čl. 146 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Sudcovi zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.“.“.
Návrhom za zavádza fixný vek 67 rokov pre zánik funkcie sudcu namiesto pôvodného konceptu, ktorý predpokladal možnosť predĺženia výkonu funkcie sudcu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4. V čl. I bod 27 v § 154g odsek 3 znie:
4
„(3) Sudcovi, ktorý k 1. januáru 2021 vykonáva funkciu a ktorý dosiahol vek 67 rokov pred 1. januárom 2021, zanikne funkcia sudcu uplynutím 31. januára 2021.“.
Nové znenie prechodného ustanovenia ukončuje výkon funkcie tých sudcov, ktorí dosiahli vek 67 rokov pred účinnosťou zmeny Ústavy SR a ku dňu jej účinnosti vykonávajú funkciu sudcu. Navrhuje, aby týmto sudcom zanikla funkcia sudcu ex constitutione k 31. januára 2021.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5. V čl. I bod 27 v čl. 154g odsek 7 znie:
„(7) Prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky navrhne Súdna rada Slovenskej republiky zo sudcov súdov podľa čl. 143 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2020 alebo osôb, ktoré nie sudcami a ktoré spĺňajú podmienky podľa čl. 134 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2021. Ak je do funkcie prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenovaný sudca, ktorý nie je sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, alebo osoba, ktorá nie je sudcom, dňom vymenovania do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa stáva sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.“.
Cieľom pozmeňujúceho návrhu je umožniť, aby sa prvým predsedom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky mohla stať aj osoba, ktorá nie je sudcom. Vzhľadom na to, že v prípade predsedu najvyššieho správneho súdu ide o významnú funkciu, navrhuje sa, aby osoba, ktorá nie je sudcom a ktorá sa uchádza o tento post, musela spĺňať rovnaké kritériá ako kandidát na sudcu ústavného súdu. Ak bude za predsedu najvyššieho správneho súdu vymenovaná osoba, ktorá nie je sudcom, vymenovaní do funkcie predsedu súdu sa automaticky stane aj sudcom tohto súdu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 až 5) s odporúčaním schváliť.
V.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny n
ávrh ústavného zákona, ktorým sa
5
mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
(tlač 270)
schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho
návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 270a)
bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 183 25. novembra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Ondreja Dostála, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o vládnom návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Milan Vetrák v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 25. novembra 2020