NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1861/2020
261a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 341 z 21. októbra 2020 pridelila vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej uznesením č. 142 zo 16. novembra 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 105 z 19. novembra 2020 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 105 z 23. novembra 2020.
3
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V čl. I § 2 odsek 1 znie:
„(1) O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, ktorý na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov.“.
Právna úprava dočasnej ochrany byť dostupná pre všetky subjekty, ktoré majú na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov. Centrum hlavných záujmov definuje Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. Navrhované znenie tak odstraňuje diskrimináciu tých subjektov, ktoré zahraničnými osobami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, avšak majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky, ak majú na území Slovenskej republiky aj centrum hlavných záujmov. Tieto subjekty majú právo na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako slovenskí podnikatelia. Navrhovaným znení sa tak zabezpečuje súlad návrhu zákona s čl. 18, 49, 54 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2. V čl. I § 6 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „alebo následky takýchto úkonov odstránil“.
Vypúšťa sa možnosť vloženia vkladov do základného imania alebo kapitálových fondov ako kompenzácia rozdelenia zisku, aby sa predišlo možnému zneužitiu takejto možnosti s cieľom využiť dočasnú ochranu bez splnenia jej predpokladov.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3. V čl. I § 6 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo ich následky odstránil“.
Vypúšťa sa možnosť sanovania opatrení ohrozujúcich finančnú stabilitu podniku podnikateľa, aby sa predišlo možnému zneužitiu takejto možnosti s cieľom využiť dočasnú ochranu bez splnenia jej predpokladov.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
4. V čl. I § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak žiadateľ nemá sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, súd poskytne žiadateľovi dočasnú ochranu po tom, ako sa osvedčí, že na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov; na tento účel môže súd žiadateľa vypočuť a požadovať od neho zloženie preddavku na trovy s tým súvisiace.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
V súvislosti s úpravou osobnej pôsobnosti návrhu zákona sa upravuje aj procesný postup skúmania podmienky poskytnutia dočasnej ochrany, a to podmienky zahraničnej osoby mať na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5. V čl. I § 9 odsek 1 znie:
„(1) Súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti, ak
a) sa na žiadosť neprihliada,
b) žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 5 až 7, alebo
c) žiadateľ nezloží preddavok podľa § 8 ods. 2.“.
Na účely skúmania podmienky poskytnutia dočasnej ochrany zahraničnej osobe spočívajúcej v tom, že táto zahraničná osoba na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, sa ustanovuje možnosť súdu vyzvať túto zahraničnú osobu na zloženie preddavku na úhradu nákladov spojených so skúmaním centra hlavných záujmov na území Slovenskej republiky. Ak žiadateľ neuhradí tento preddavok podľa výzvy súdu, súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6. V čl. I § 10 odsek 3 znie:
„(3) Počas dočasnej ochrany nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, v exekúcii alebo pri výkone rozhodnutia postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku podnikateľa pod dočasnou ochranou, ibaže ide o vymáhanie
a) neoprávnenej štátnej pomoci,
b) pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie, alebo
c) plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie.“.
5
Exekučná imunita počas dočasnej ochrany musí rešpektovať existenciu špecifických pravidiel, platných pre pohľadávky, ktoré vznikli pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré financované z fondov Európskej únie. To obdobne platí aj pre plnenia priznané rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry Európskej Únie, kde výkon takéhoto rozhodnutia, hoc aj čiastočný, možno zastaviť podľa čl. 299 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie len rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie. Z uvedeného dôvodu sa exekučná imunita podnikateľa pod dočasnou ochranou nemôže týkať tohto okruhu plnení. Návrh právnej úpravy sa dopĺňa tak, aby ochrana majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou sa vzťahovala len na pohľadávky, ktoré voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7. V čl. I § 10 odsek 3 znie:
„(3) Počas dočasnej ochrany nemožno v exekúcii alebo pri výkone rozhodnutia postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku podnikateľa pod dočasnou ohranou, ibaže ide o vymáhanie
a) neoprávnenej štátnej pomoci,
b) pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie, alebo
c) plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie.“.
Exekučná imunita počas dočasnej ochrany musí rešpektovať existenciu špecifických pravidiel, platných pre pohľadávky, ktoré vznikli pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré financované z fondov Európskej únie. To obdobne platí aj pre plnenia priznané rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry Európskej Únie, kde výkon takéhoto rozhodnutia, hoc aj čiastočný, možno zastaviť podľa čl. 299 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie len rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie. Z uvedeného dôvodu sa exekučná imunita podnikateľa pod dočasnou ochranou nemôže týkať tohto okruhu plnení. Súčasne je potrebné doplniť poznámky pod čiarou, vrátane odkazov, a legislatívno-technicky upraviť vlastný materiál v súvislosti s vykonanými zmenami.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
6
8. V čl. I § 10 ods. 3 sa za slová „Počas dočasnej ochrany nemožno“ vkladajú slová „pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany,“.
Návrh právnej úpravy sa dopĺňa tak, aby ochrana majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou sa vzťahovala len na pohľadávky, ktoré voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
9. V čl. I § 10 ods. 4 sa za slová „Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno“ vkladajú tieto slová „pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany,“.
Návrh právnej úpravy sa dopĺňa tak, aby ochrana majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou sa vzťahovala len na pohľadávky, ktoré voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10. V čl. I § 10 ods. 6 písm. a) sa vypúšťa slovo „bezprostredne“.
Cieľom je, aby dočasná ochrana podnikateľa nezasiahla neprimerane do majetkových práv veriteľa a obmedzil sa priestor pre prípadný vznik druhotnej platobnej neschopnosti.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11. V čl. I § 10 ods. 6 písmeno b) znie: „b) plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je plnením, ktoré je nevyhnutné na zachovanie prevádzky podniku,“
Cieľom je, aby dočasná ochrana podnikateľa nezasiahla neprimerane do majetkových práv veriteľa a obmedzil sa priestor pre prípadný vznik druhotnej platobnej neschopnosti.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12. V čl. I § 16 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo vstúpi do likvidácie“.
7
Dopĺňa sa dôvod zániku dočasnej ochrany, ktorým je vstup podnikateľa pod dočasnou ochranou do likvidácie. V prípade podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorý vstúpil do likvidácie, neexistuje predpoklad pokračovania v podnikaní v súlade s účelom dočasnej ochrany podľa návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13. V čl. I § 18 ods. 5 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do 15 dní od doručenia kvalifikovaného podnetu“.
Cieľom je bližšie konkretizovať lehotu, v ktorej súd povinnosť rozhodnúť o kvalifikovanom podnete tak, aby nevznikali prípadné otázky ohľadom uvedenej lehoty.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14. V čl. I § 19 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí o skúmaní procesných podmienok, ktoré súd skúma v rozsahu, v akom ich skúma v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku.“.
Z vylúčenia subsidiarity procesných kódexov v konaní o poskytnutí dočasnej ochrany je nevyhnutné vyňať skúmanie procesných podmienok, pričom ich skúmanie sa navrhuje v rozsahu v akom skúmané v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15. V čl. I sa § 19 dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) O poskytnutie dočasnej ochrany možno žiadať do 31. decembra 2022.“.
O dočasnú ochranu by malo byť možné žiadať len v obmedzenom časovom období po účinnosti tohto zákona. Právna úprava v tomto časovom období buď preukáže svoju životaschopnosť, alebo sa stane obsolentnou.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
16. V čl. I § 20 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane trvania jej účinkov.“.
Z dôvodu právnej istoty sa explicitne ustanovuje, že ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 62/2020 Z. z. a táto trvá k 31. decembru 2020, táto dočasná ochrana sa predlžuje do 31. januára 2021, a to aj s účinkami dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 62/2020 Z. z., t. j. s touto „predĺženou dočasnou ochranou“ nie spájané účinky podľa návrhu zákona, ale len účinky, ktoré nastali podľa zákona č. 62/2020 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17. V čl. I § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Predĺženie dočasnej ochrany podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí k 31. decembru 2020 vstúpili do likvidácie alebo sa k 31. decembru 2020 nachádzajú v likvidácii.“.
V súvislosti s bodom 1 pozmeňujúceho návrhu sa vykonáva súvisiaca úprava prechodného ustanovenia tak, aby sa sa predĺženie dočasnej ochrany nevzťahovalo na subjekty, ktoré ku dňu účinnosti zákona v likvidácii.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18. V čl. I § 20 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „do 31. januára 2021“.
Pravidlo, podľa ktorého sa na žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z. podanú od 1. januára 2021 neprihliada, platí časovo neobmedzene, preto je potrebná úprava dotknutého ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19. V čl. IV bode 7 v § 106 ods. 3 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ich mal povinnosť vyhotoviť.“.
Spresňuje sa zákonné ustanovenie v zmysle, že dlžník, ktorý existoval menej ako päť kalendárnych rokov, a z tohto dôvodu nemá vyhotovené účtovné závierky počas uplynulých piatich kalendárnych rokov, nie je vylúčený z procesu malého konkurzu. Malý konkurz tak môže byť vyhlásený po splnení zákonných podmienok aj v prípade dlžníka, ktorý nemá vyhotovené účtovné závierky počas uplynulých piatich kalendárnych rokov, ak nemal povinnosť ich vyhotoviť
9
z dôvodu, že neexistoval. V takomto prípade súd skúma podmienky vyhlásenia malého konkurzu z účtovných závierok predložených dlžníkom, ktoré boli vyhotovené počas jeho existencie, napr. počas posledných dvoch rokov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20. V čl. IV sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 180 ods. 3 sa slovo „Vyhlásenie“ nahrádza slovami „Dočasná ochrana,32) vyhlásenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. .../2020 Z. z..“.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na základný účel a podstatu dočasnej ochrany, ani poskytnutie dočasnej ochrany by nemalo mať účinky na záverečné vyrovnanie ziskov a strát podľa zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strán.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
a)spoločne o bodoch 1 až 6, a 9 až 20 s odporúčaním schváliť,
b)spoločne o bodoch 7 a 8 s odporúčaním neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach
10
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 261a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 179 z 25. novembra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Alojza Baránika, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Milan Vetrák v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 25. novembra 2020