ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
47. schôdza
Číslo: CRD-1862/2020
183
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 25. novembra 2020
k správe Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 270a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s c h v a ľ u j e
správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 270a);
B. p o v e r u j e
spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru a pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok