ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
47. schôdza
Číslo: CRD-1861/2020
179
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 25. novembra 2020
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 261a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 261a);
B. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Baránika, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom zákone predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok