NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-212/2020
340
Návrh
na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Predkladá:Obsah:
Ústavnoprávny výbor1. Návrh uznesenia Národnej rady
Národnej rady Slovenskej republiky Slovenskej republiky
2. Predkladacia správa
3. Menný zoznam kandidátov na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
4. Návrhy na voľbu kandidátov
5. Uznesenie Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava november 2020
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-212/2020
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................
k návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 340)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
navrhuje
prezidentovi Slovenskej republiky
vymenovať za generálneho prokurátora Slovenskej republiky kandidáta
Meno a priezviskopočet hlasov
Predkladacia správa
Podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“), Národná rada Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
Za generálneho prokurátora Slovenskej republiky môže byť podľa § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, je bezúhonný, posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. Splnenie týchto podmienok overuje príslušný výbor Národnej rady pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.
Keďže generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky uplynulo funkčné obdobie podľa § 8 ods. 1 zákona o prokuratúre, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 234 z 11. septembra 2020 vyzval oprávnené subjekty, aby predložili návrhy kandidátov, určil formálne náležitosti návrhu a lehotu na ich predloženie, a to do 9. októbra 2020. V určenej lehote bolo Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky doručených 14 návrhov, v ktorých oprávnené subjekty nominovali 7 kandidátov, a ktoré obsahovali požadované náležitosti a príslušné dokumenty.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky rokoval o návrhoch na 44. schôdzi 19., 20. a 23. novembra 2020, na ktorú pozval navrhovaných kandidátov: prof. JUDr. Jozefa Čentéša JUDr. Tomáša Honza, JUDr. Jána, Hrivnáka, PhD., JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Rastislava Remetu, PhD., JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA, Dr. h. c. JUDr. Maroša Žilinku, PhD.
Kandidáti sa schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zúčastnili, predstavili zámer svojho pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora (motiváciu a koncepciu riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry) a následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 176 rozhodol, že navrhnutí
1.prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD.,
2.JUDr. Tomáš HONZ
3.JUDr. Ján HRIVNÁK
4.JUDr. Juraj KLIMENT
5.JUDr. Rastislav REMETA, PhD.
6.JUDr. Ján ŠANTA, PhD., MBA, LLM.
7.Dr. h. c. JUDr. Maroš ŽILINKA, PhD.
spĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zároveň odporučil vykonať voľbu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch uvedené v predkladanom materiáli. Podľa § 125 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, doručené podklady boli zverejnené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky:
Menný zoznam
navrhovaných na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora
Slovenskej republiky
1.prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD.
2.JUDr. Tomáš HONZ
3.JUDr. Ján HRIVNÁK
4.JUDr. Juraj KLIMENT
5.JUDr. Rastislav REMETA, PhD.
6.JUDr. Ján ŠANTA, PhD., MBA, LL.M.
7.Dr. h. c. JUDr. Maroš ŽILINKA, PhD.
NÁVRH
na voľbu prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD.
za kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. zástupca riaditeľa trestného odboru
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Narodený (vek):1967 (53 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1991)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta
Rada prokurátorov Slovenskej republiky
Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta
verejná ochrankyňa práv
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol, že prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Tomáša Honza
za kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
JUDr. Tomáš Honz prokurátor
vedúci oddelenia extrémistickej kriminality
Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Narodený (vek):1975 (44 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1999)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľka:Anna Zemanová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol, že JUDr. Tomáš Honz spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Jána Hrivnáka
za kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
JUDr. Ján Hrivnák prokurátor, riaditeľ odboru
Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Narodený (vek):1960 (60 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1983)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Prílohy:Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol, že JUDr. Ján Hrivnák spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Juraja Klimenta
za kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
JUDr. Juraj Kliment riadiaci predseda senátu trestnoprávneho kolégia
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Narodený (vek):1964 (56 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1987)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Ústav štátu a práva SAV
Prílohy:Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol, že JUDr. Juraj Kliment spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Rastislava Remetu, PhD.
za kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. prokurátor
Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
Narodený (vek):1972 (48 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1998)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovatelia:Mgr. Igor Hus, Ján Krošlák, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol, že JUDr. Rastislav Remeta, PhD. spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA
za kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA prokurátor
vedúci oddelenia majetkovej kriminality odboru ekonomickej kriminality
Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Narodený (vek):1967 (53 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1990)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:PhDr. Juraj Gyimesi, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol, že JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre.
NÁVRH
na voľbu Dr. h. c. JUDr. Maroša Žilinku, PhD.
za kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. prokurátor
riaditeľ odboru ekonomickej kriminality
Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Narodený (vek):1970 (50 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1993)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská advokátska komora
JUDr. Petra Hajšelová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol, že Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona o prokuratúre.
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
44. schôdza
Číslo: PREDS-212/2020
176
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. novembra 2020
k návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. konštatuje, že
1.prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
2.JUDr. Tomáš HONZ
spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
3.JUDr. Ján HRIVNÁK
spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
4.JUDr. Juraj KLIMENT
spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
5.JUDr. Rastislav REMETA, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
6.JUDr. Ján ŠANTA, PhD., MBA, LL.M.
spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
7.Dr. h. c. JUDr. Maroš ŽILINKA, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vykonať voľbu z tých kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498;
C. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Baránika informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky a o stanovisku ústavnoprávneho výboru;
D. poveruje
predsedu výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Milan Vetrák v. r.
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok