NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1859/2020
269a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 338 zo 21. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 153 z 12. november 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 67 z 19. november 2020.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 6, ktoré znejú:
„3. § 226 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Sociálna poisťovňa je povinná v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme a nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za dočasne práceneschopného alebo z dôvodu podľa § 140 ods. 1 bez súhlasu dotknutej osoby.“.
4. V § 293ew ods. 5 a 6 v celom texte sa slová „uplynutia termínu splatnosti podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia“.
5. V § 293ew ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia“.
6. Za § 293fe sa vkladá § 293fea, ktorý znie:
㤠293fea
(1) Sociálna poisťovňa je povinná v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme a nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu podľa § 293es ods. 1 a § 293fc ods. 1 bez súhlasu dotknutej osoby.
3
(2) Ustanovenie § 140 ods. 2 sa neuplatní vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý je v čase krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného a počas tohto obdobia čerpá dovolenku alebo vykonáva prácu z domácnosti.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Novelizačné body 4 a 5 nadobúdajú účinnosť 30. decembra 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti.
K § 226 ods. 7 a § 293fea ods. 1
Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že v súčasnosti sa zvyšuje počet prípadov, kedy ošetrujúci lekár vystavuje potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti (DPN) resp. o ošetrovnom bez prítomnosti pacienta a zasiela ho len Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ v týchto prípadoch informáciu o vzniku a ukončení DPN, ako aj o trvaní osobného a celodenného ošetrovania a starostlivosti len v sprostredkovanej forme od zamestnanca. V praxi nastávajú situácie, že zamestnanec oznámi zamestnávateľovi nesprávny dátum, čím môže dôjsť k nesprávnemu určeniu obdobia počas ktorého nie je zamestnanec a zamestnávateľ povinný platiť poistné, t. j. má vylúčenú povinnosť platiť poistné.
Z uvedených dôvodov sa navrhuje právna úprava, ktorá umožní Sociálnej poisťovni elektronicky sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré potrebné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za DPN, z dôvodu potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti a to bez súhlasu dotknutej osoby.
K § 293ew ods. 5 až 7
V súvislosti s pretrvávajúcou krízovou situáciou, s cieľom zabezpečenia možnosti čerpania nemocenských a dôchodkových dávok, ako aj v záujme predchádzania negatívnym ekonomickým dôsledkom súvisiacich s povinnosťou vrátenia vyplatených dávok sa navrhuje, aby sa na účely posúdenia nároku na nemocenské dávky a dôchodkové dávky osobám uvedeným v § 293ew ods. 1 podmienka zaplatenia poistného, ktorého splatnosť sa z dôvodu krízovej situácie odložila (zákonom alebo nariadením), považovala za splnenú, ak poistenec zaplatí poistné najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia.
4
V prípade, ak nedôjde k zaplateniu predmetného poistného v ustanovenej lehote, bude táto podmienka nesplnená od vzniku nároku, čo znamená, že príjemca dávky bude musieť vrátiť priznanú dávku, resp. jej adekvátnu časť. Týmto ustanovením sa nemení lehota splatnosti poistného podľa § 293 ods. 1 a 2.
K § 293fea ods. 2
V súvislosti so stále pretrvávajúcou krízovou situáciou sa navrhuje, aby zamestnanec, ktorý bol v čase krízovej situácie uznaný za DPN a počas tohto obdobia čerpá dovolenku alebo vykonáva prácu z domácnosti, nemal vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. To znamená, že zamestnanec uznaný za DPN, ktorý v tomto období vykonáva prácu z domácnosti alebo čerpá dovolenku je povinný platiť poistné na sociálne poistenie. Rovnako aj jeho zamestnávateľ.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I, bode 3 293ff) sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „vrátane nadpisu nad § 293ff“, vypúšťa sa nadpis nad § 293ff, slová „§ 293fe“sa nahrádzajú slovami „§ 293fk“, slová „§ 293ff“ sa nahrádzajú slovami „§ 293fl“ (2x) a slová „§ 293fg“ sa nahrádzajú slovami „§ 293fm“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; vypustenie nadpisu a preznačenie ustanovení sa navrhuje s ohľadom na medzičasom prijatú novelu - zákon č. 275/2020 Z. z. z 24. septembra 2020, ktorým sa doplnili § 293ff 293fk vrátane nadpisu nad § 293ff „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021“. V súvislosti s preznačením predmetných ustanovení poukazujeme aj na tlač 292 (novela zákona č. 461/2003 Z. z. a ďalších zákonov), ktorú bude potrebné v závislosti od priebehu či ukončenia schvaľovacieho procesu zohľadniť (ďalšie preznačenie predmetného ustanovenia).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 76 z 24. novembra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Katarínu Hatrákovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 24. novembra 2020
Jana Žitňanská v.r
predsedníčka výboru