1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: CRD-1875/2020
277a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 414 z 5. novembra 2020 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
2
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) dňa 13. novembra 2020 súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č. 167 z 13. novembra 2020).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) dňa 19. novembra 2020 súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 56 z 19. novembra 2020).
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1. V čl. I, 2. bod znie:
„2. V § 6 ods. 8 prvá veta znie: „Zákonný zástupca dieťaťa môže podať prihlášku v inej zdravotnej poisťovni ako je zdravotná poisťovňa určená podľa odseku 7, a to do 60 dní od narodenia dieťaťa; to platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti11) a zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.5)“.“.
Legislatívno-technická úprava. Rozčlenenie textu do viacerých viet z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3
2. V čl. I sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:
„3. V § 6 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak poistenie dieťaťa vzniklo podľa § 3 ods. 3 písm. h) zákonný zástupca je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa podľa odseku 7 alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa.“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do článku V upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Rozčlenenie textu do viacerých viet z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3. V čl. I, 3. bode, poznámka pod čiarou k odkazu 13aab znie:
13aab) Čl. 3 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.“.
Legislatívno-technická úprava dopĺňajúca citáciu právne záväzného aktu Európskej únie jednotným a zaužívaným spôsobom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4. V čl. I sa za 6. bod vkladá nový 7. bod, ktorý znie:
„7. V § 9 ods. 2 písm. h) sa za slovo „ľuďmi“ vkladajú slová „(ďalej len „program ochrany obetí“)“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava; zavádza sa legislatívna skratka.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4
5. V čl. I, 7. bod znie:
„7. § 9g vrátane nadpisu znie:
㤠9g
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, ktorý je poberateľom dôchodku, a má bydlisko v inom členskom štáte
Ak nie je v § 9 ods. 2 ustanovené inak, poistenec, ktorý je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a bydlisko v inom členskom štáte, právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v Slovenskej republike v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1) ak poberá zo Slovenskej republiky
a)starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok,
b)invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
c)výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu.8ab)“.“.
Legislatívno-technická úprava. Rozčlenenie textu do viacerých písmen z dôvodu lepšej prehľadnosti textu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
6. V čl. I, 8. bod znie:
„8. Za § 9g sa vkladá § 9h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9h
Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou a obete obchodovania s ľuďmi
(1)Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je
a)cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) alebo
b)cudzinec s tolerovaným pobytom,16hda) ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí.
(2)Zdravotnú starostlivosť, poskytnutú podľa odseku 1 uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
5
(3)Náklady vzniknuté podľa odseku 2 uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 4 a 5.
(4)Cudzinec podľa odseku 1 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom cudzinca o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nárokový preukaz“), ktorý mu vydala zdravotná poisťovňa, určená podľa odseku 2. Nárokový preukaz zdravotná poisťovňa vydáva na základe žiadosti cudzinca a oznámenia podľa odseku 6. Platnosť nárokového preukazu je na obdobie poskytnutia doplnkovej ochrany16hdb) alebo na obdobie zaradenia do programu ochrany obetí. Na vydávanie nárokového preukazu a na obsah údajov na nárokovom preukaze sa primerane použije ustanovenie § 10a ods. 1 a 2.
(5)Ak cudzincovi uvedenému v odseku 1 vznikne verejné zdravotné poistenie podľa tohto zákona alebo zdravotné poistenie v inom členskom štáte, oznámi do ôsmich dní túto skutočnosť zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov a vráti nárokový preukaz.
(6) Ministerstvo vnútra oznamuje zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov najneskôr do ôsmich dní údaje o
a)poskytnutí doplnkovej ochrany cudzincovi,
b)zaradení cudzinca do programu ochrany obetí,
c)zániku poskytnutia doplnkovej ochrany cudzincovi,
d)vyradení cudzinca z programu ochrany obetí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16hda a 16hdb znejú:
16hda) § 58 ods. 1 písm. c), § 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16hdb) § 20 ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
V súčasnej dobe obete obchodovania s ľuďmi, ktoré nie verejne zdravotne poistené, nemajú nárok na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti aj napriek skutočnosti, že zaradené v programe Ministerstva vnútra SR pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Navrhuje sa preto ustanoviť, že počas zaradenia do programu pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi im bude uhrádzaná poskytovaná zdravotná starostlivosť. Uvedený návrh uľahčí poskytovanie zdravotnej starostlivosti týmto obzvlášť zraniteľným obetiam na základe princípu nediskriminácie v rámci špecializovaného programu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
7. V čl. I, 8. bode, § 9h ods. 1 sa za slová „nie je zdravotne poistený“ vkladá slovo „ani“.
Legislatívno – technická pripomienka; precizovanie textu.
6
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť
8. V čl. I, 20. bode 22 ods. 2), úvodnej vete sa slová „písmeno j)“ nahrádzajú slovami „písmeno i)“.
Legislatívno technická pripomienka; preznačenie písmena j) na písmeno i) z dôvodu nesprávneho označenia v návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
9. V čl. I, 35. bode, § 27aa ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „celkové priemerné náklady na poistenca podľa odseku 3 a“.
Doplnenie spôsobu oznamovania údaja, ktorý musí mať pre účely vydania rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného k dispozícii Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
10. V čl. I sa za 35. bod vkladá nový 36. bod, ktorý znie:
„36. V § 29b ods. 8 písm. d) sa slová „ministerstva vnútra na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi“ nahrádzajú slovami „ochrany obetí“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky v § 9.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
11. V čl. I 41. bode v § 38ew odsek 8 znie:
„(8) Ministerstvo vnútra do 8. januára 2021 odovzdá zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov na účely zabezpečenia úhrad zdravotnej
7
starostlivosti podľa § 9h ods. 2 zoznam cudzincov uvedených v § 9h ods. 1 v rozsahu
a)meno a priezvisko,
b)pohlavie,
c)dátum narodenia,
d)rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak ho osoba pridelené,
e)adresa prechodného pobytu alebo tolerovaného pobytu
f)dátum, kedy bola doplnková ochrana poskytnutá alebo dátum zaradenia do programu ochrany obetí
g) označenie dôvodu nároku podľa § 9h ods. 1.“.
V nadväznosti na presun agendy pod ministerstvo zdravotníctva, sa stanovuje povinnosť pre ministerstvo vnútra odovzdať zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov údaje o osobách, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana alebo boli zaradené do programu ochrany obetí.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
12. V čl. I 41. bode sa § 38ew dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov vydá cudzincovi uvedenému v § 9h ods. 1 písm. a), ktorému bola doplnková ochrana poskytnutá pred 1. januárom 2021, nárokový preukaz najneskôr do 31. marca 2021.
(11) Zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov vydá cudzincovi uvedenému v § 9h ods. 1 písm. b), ktorý bol do programu ochrany obetí zaradený pred 1. januárom 2021, nárokový preukaz najneskôr do 15. januára 2021.“.
V súčasnej dobe obete obchodovania s ľuďmi, ktoré nie verejne zdravotne poistené, nemajú nárok na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti aj napriek skutočnosti, že zaradené v programe Ministerstva vnútra SR pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Navrhuje sa preto ustanoviť, že počas zaradenia do programu pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi im bude uhrádzaná poskytovaná zdravotná starostlivosť. Uvedený návrh uľahčí poskytovanie zdravotnej starostlivosti týmto obzvlášť zraniteľným obetiam na základe princípu nediskriminácie v rámci špecializovaného programu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
8
13. V čl. IV sa slová „preukazom osoby“ nahrádzajú slovami „preukazom cudzinca“ a slová „s nárokom“ sa nahrádzajú slovami „o nároku“.
Legislatívno technická pripomienka; zosúladenie pojmu s § 9h ods. 4 (čl. I, 8. bod).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
14. V čl. V sa číslo „11“ nahrádza číslom „12“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
15. V čl. V sa za slová „bodov 11,“ vkladá slovo „12,“.
Legislatívno technická pripomienka; nakoľko 12. bod nadväzuje na úpravu v 24. bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2021, je potrebné, aby takúto účinnosť nadobudol aj 12. bod.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277), vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
9
1. Spoločná správa obsahuje 15 pozmeňujúcich návrhov.
súčasne výbor navrhol, aby sa
a) o bodoch 1 až 6, 8 až 14
hlasovalo s p o l o č n e návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.
b) o bodoch 7 a 15
hlasovalo s p o l o č n e návrhom gestorského výboru n e s c h v á l i ť.
2. Poveril spoločnú spravodajkyňu výborov Moniku Kaveckú predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 63 z 24. novembra 2020.
Bratislava, 24. novembra 2020
Jana Bittó C i g á n i k o v á, v. r.
predsedníčka
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
10