Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1894/2020
289a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 384 z 3. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 158 z 12. novembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 106 z 23. novembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 63 z 18. novembra 2020.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
1.Čl. I znie:
„Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z. a zákona č. 277/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14f ods. 2 sa v písm. b) slová pre roky 2020 2024“ nahrádzajú slovami „pre rok 2020“.
2. V § 14f ods. 2 sa za písm. b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c) 0,3 % pre roky 2021 a 2022,
d) 0,5 % pre roky 2023 a 2024,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).“.
Ustanovenie § 14f ods. 2 charakter prechodného ustanovenia, preto sa vzhľadom na zachovanie právnej istoty a prehľadnosť právnej úpravy navrhuje ponechať platné znenie písmena a), ktorým sa upravuje predmetná povinnosť vo vzťahu k už uplynulému roku 2019, písmeno b), ktoré v doterajšom znení zákona upravuje predmetnú povinnosť vo vzťahu k rokom 2020 2024, obmedziť na prebiehajúci rok 2020 a novo navrhovanú úpravu predmetnej povinnosti vo vzťahu k rokom 2021 2024 vložiť do odseku 2 ako nové písmená c) a d).
3
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 113 z 24. novembra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Rastislava Jíleka predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 24. novembra 2020
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti